DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Artur Borkowski – prawnik, od wielu lat skutecznie rozwiązuje prawne problemy związane z domem, rodziną i finansami

Pytanie można zadać drogą e-mailową pod adresem: redakcja@mocnestrony.com.pl w tytule e-maila wpisując: PORADA PRAWNA. Pytanie musi być zwięzłe i dotyczyć tylko jednego zagadnienia. Odpowiedź wyłącznie na łamach.

Firma w mieszkaniu

Czy można w lokalu mieszkalnym w bloku prowadzić działalność usługową powodującą hałas i wydzielanie zapachów szkodliwych dla zdrowia mieszkających tam sąsiadów?

Co do zasady każdy właściciel nieruchomości może swobodnie korzystać z należących do niego rzeczy, jeśli tylko nie przekracza granic ustalonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Jednak granice jego działania są ograniczone – właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Mamy już solidnie ugruntowane orzecznictwo, z którego wynika np. że wspólnoty mieszkaniowe nie mogą podejmować uchwał ograniczających lub zakazujących prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych. Każdy kij ma jednak dwa końce – ten sam kodeks cywilny pozwalający swobodnie dysponować swoją własnością wprowadza także zakazy immisji, dzięki którym sąsiedzi przedsiębiorcy mogą chronić swoje interesy. Immisja to takie oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości, które co prawda nie polega na bezpośrednim wtargnięciu na teren sąsiednich nieruchomości, ale polega na zakłócaniu korzystania z nich poprzez szkodliwe oddziaływanie albo emitowanie szkodliwych substancji. Planowana przez Panią działalność usługowa może wywoływać tak zwaną immisję materialną – z Pani mieszkania do lokali sąsiednich będą przenikać cząstki materialne (zapachy, gazy szkodliwe dla zdrowia) oraz siły (nadmierny hałas). W efekcie Pani sąsiedzi mogą wytoczyć powództwo, w którym zażądają przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń poprzez powstrzymanie się od immisji zakłócających ponad przeciętną miarę korzystanie z nieruchomości sąsiedniej. Prawo do takiej ochrony mają nie tylko właściciele lokali sąsiednich, ale także ich najemcy, czy też osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu. Dodatkowo sąsiedzi mogą zawiadomić o zauważonych nieprawidłowościach w prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiednie organy administracji publicznej. A to oznacza np. kontrole poziomu hałasu czy szkodliwości zapachów. Jeśli zostaną przekroczone ich dozwolone prawem poziomy – wywołujący je przedsiębiorca dostanie zakaz prowadzenia działalności. Trzeba też pamiętać, że zdesperowani sąsiedzi mogą się posunąć do powództwa o naprawienie szkody wynikającej z obniżenia wartości ich nieruchomości spowodowanej przez uciążliwą firmę prowadzoną za ścianą. Dlatego przed rozpoczęciem prowadzenia firmy radzimy odwiedzić siedzibę gminy i sprawdzić czy jest plan zagospodarowania miejscowego nieruchomości. Powinien on określać jakie rodzaje działalności są dopuszczalne w okolicy, w której Pani mieszka. Jeśli Pani firma mieści się na liście zakazów to odradzamy jej rozpoczynanie w mieszkaniu. Jeżeli jednak zakazem objęta nie jest można rozważyć jej prowadzenie – o ile tylko jest Pani w stanie przekonać sąd w czasie ewentualnego procesu, że nie zakłóca Pani korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

MS 1/2020, 16 stycznia 2020


Korzystna promesa kredytowa

Zamierzam kupić nowe mieszkanie. Od czego radzicie mi zacząć poszukiwania nowego lokalu?

Jeśli zakupu będzie Pan dokonywał na kredyt – jak większość osób poszukujących nowych czterech ścian – radzimy zacząć od wizyty w banku, który miałby taką transakcję finansować. Trzeba w nim przedstawić wymagne dowody dotyczące Pańskich dochodów i postarać się o uzyskania na ich podstawie promesy kredytowej. To dokument, który nie jest jeszcze umową kredytu, w żadnym wypadku nie wiąże więc Panu rąk. Z jednej strony ten papier to tak naprawdę zaświadczenie określające jak wysoka jest zdolność kredytowa osoby starającej się o kredyt hipoteczny. Z drugiej zaś to zobowiązanie banku, że w razie czego udzieli kredytu w opisanej w tym dokumencie wysokości. Mając coś takiego – wie Pan ile może wydać na zakup nowego mieszkania. A i dla ewentualnego sprzedawcy jest to wyraźny sygnał, że ma do czynienia z poważnym kontrahentem, chętnym do zakupu domu czy mieszkania.

MS 1/2020, 16 stycznia 2020

500+ i opieka naprzemienna

Właśnie rozwodzę się z mężem. Ustaliliśmy, że będziemy w zgodzie i po równo opiekować się naszą córką. A co się stanie ze świadczeniem 500+ jak już się rozstaniemy?

Możecie się nim Państwo podzielić po połowie. Wystarczy tylko zadbać o to, żeby sąd w wyroku rozwodowym zapisał, że sprawujecie opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Taka opieka polega na tym, że każde z rozwiedzionych rodziców (ale zasada ta dotyczy także np. osób w separacji) sprawuje pieczę nad swoimi dziećmi w porównywalnych i powtarzających się okresach. Dzięki takiemu zapisowi w wyroku rozwodowym żadna gmina nie będzie mogła Państwu odmówić wypłaty świadczenia 500+. Zrobi to równo po połowie. Są wyroki sądu, które pozwalają na taką wypłatę także i bez wyroku rozwodowego, ale wciąż budzą one wątpliwości.

MS 1/2020, 16 stycznia 2020

Alimenty się nie liczą

Wynajmuję mieszkanie od gminy. Chcę się starać o przyznanie mi dodatku mieszkaniowego, ale według moich obliczeń zarabiam trochę za dużo, żeby go dostać. Czy w tej sytuacji przy ustalaniu mojego dochodu gmina weźmie pod uwagę, że płacę wysokie alimenty na rzecz dwójki dzieci? Gdyby odjęli mi to świadczenie od mojej pensji spełniłbym kryteria do przyznania dodatku.

Niestety, płacone przez Pana alimenty nie zmniejszają dochodu ustalanego na potrzeby przyznania dodatku mieszkaniowego. Do tego, żeby takie świadczenie dostać muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszy dotyczy tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz jego rozmiaru. Drugi skupia się na wysokości dochodu osiąganego przez osobę ubiegającą się o taki dodatek. Za dochód uważa się w tym przypadku wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, dla rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu związanej z pomocą państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na potrzeby grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Żaden przepis nie zezwala na nie branie pod uwagę płaconych alimentów na rzecz dzieci. A to oznacza, że nie może ich Pan odliczyć od swojego wynagrodzenia i dopiero resztę potraktować jako środki, na podstawie których ustala się prawo do przyznania dodatku mieszkaniowego. W tej sytuacji nawet spełnienie pozostałych warunków koniecznych do przyznania tego świadczenie nie zapewni Panu dodatkowych pieniędzy od gminy na opłacanie czynszu.

MS 21/2019, 28 listopada 2019

Lepiej zmienić opony

Rzadko jeżdżę swoim samochodem. Dlatego mam dylemat czy wymienić w nim opony letnie na zimowe. Moim zdaniem to niepotrzebny wydatek. Chyba, że brak takiej wymiany skutkuje tym, że w razie ewentualnych kłopotów ubezpieczyciel nie wypłaci mi odszkodowania.

Jeśli chodzi o opony polskie prawo wymaga jedynie by miały one określoną minimalną wysokość bieżnika. Powinien on w każdym rodzaju opony – zarówno, letniej, zimowej jak i uniwersalnej – wynosić minimum 1.6 milimetra. Używanie opon nie spełniających tego kryterium daje prawo towarzystwu ubezpieczeniowemu do odmowy wypłaty odszkodowania. Choć częściej efektem jest uznanie, że kierowca jeżdżący na takich oponach przyczynił się do powstania szkody. A to skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wypłacanych świadczeń. W praktyce ubezpieczyciel musiałby udowodnić, że właściwa wysokość bieżnika mogłaby zabezpieczyć przed wywołaniem kolizji albo nawet wypadku. Nie ma za to przepisów, na podstawie których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania tylko dlatego, że prowadzący auto nie wymienił w nim opon letnich na zimowe. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że niekiedy ubezpieczyciel może podciągać ten fakt pod zapisy w polisach dotyczących rażącego niedbalstwa (według zasady, zgodnie z którą ubezpieczony wiedział iż trzeba wymienić opony, ale tego nie zrobił), więc odszkodowanie mu się nie należy. Jednak takie rozumowanie prowadzi do tylu wątpliwości, że rzadko jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystywane.

MS 21/2019, 28 listopada 2019

Wartość odtworzeniowa

Wybieram właśnie polisę na mieszkanie. Agent ubezpieczeniowy dał mi do wyboru sposób, w jaki ustalać się będzie wartość ewentualnych strat. Muszę wybrać czy zrobić to według wartości rzeczywistej czy odtworzeniowej.

Dzięki polisie opartej na wartości odtworzeniowej dostanie Pani od ubezpieczyciela tyle pieniędzy, żeby móc odtworzyć wartość straconego majątku. Nie ma przy tym znaczenia jak długo się zniszczone rzeczy używało i jaka była ich wartość w chwili ich uszkodzenia. W praktyce, według zasady wartości odtworzeniowej, dostanie Pani odszkodowanie pozwalającej kupić zupełnie nowe rzeczy zastępujące stare zniszczone w wyniku nieszczęścia.

MS 21/2019, 28 listopada 2019

Żona bierze pensję męża

Mój mąż jest alkoholikiem. Do niedawna, w niewielkim stopniu, ale dokładał się do kosztów utrzymania naszej rodziny. Jednak teraz od kilku miesięcy nie mogę od niego wydobyć ani grosza na czynsz, opłaty za media czy jedzenie. Czy jest jakiś sposób, żebym zmusiła go do oddawania chociaż części wypłaty na potrzeby moje i dzieci?

Tak! Musi Pani pamiętać, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są zobowiązani, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Kodeks oferuje kilka możliwości, w jaki ta ogólna regułą może być realizowana. Naszym zdaniem w Pani przypadku najlepsze będzie powołanie się na artykuł 28 tego aktu prawnego. Zgodnie z nim, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby jego wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. To oznacza, że musi Pani wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie takiego nakazu. Trzeba w nim uzasadnić, że mąż nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny. Warto przygotować swoistą chronologię, w której opisze Pani sądowi od kiedy nie dostaje Pani od męża pieniędzy na utrzymanie domu i rodziny. Bardzo pomocne w tym mogą być, np. dowody opłat, np. czynszu za mieszkanie albo rachunków za prąd, dokonane przelewem z Pani konta – to najprostszy dowód na to, że te obowiązki spoczywają tylko na Pani barkach. W takim piśmie należy też wyraźnie zaznaczyć, że między wami istnieje wspólne pożycie. To oznacza, że wiążą was więzi w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. W praktyce trzeba zapewnić sąd, że razem mieszkacie i prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe. To bardzo ważne, bo jeśli razem nie mieszkacie, pozostajecie w separacji, albo dochodzi do rozwodu, to sąd nie zdecyduje się na przekazanie Pani wynagrodzenia męża. Do wniosku powinno się dołączyć dokumenty potwierdzające ile małżonek zarabia oraz ile Pani dostaje za swoją pracę. Konieczne też będą odpisy aktów urodzenia waszych dzieci i odpis skrócony aktu małżeństwa. Takie sprawy rozpatrywane są w trybie bezprocesowym. Jeśli sąd przyzna Pani rację, wyśle do pracodawcy męża odpis postanowienia, z którego będzie wynikało, że kadry mają przekazywać część albo całość wynagrodzenia męża na Pani ręce. W praktyce oczywiście będą to przelewy na Pani konto. Warto pamiętać, że decyzja sądu będzie obowiązywała nawet wtedy, gdy mąż zdecyduje się od Pani wyprowadzić. Tylko decyzja sądu o zmianie albo uchyleniu nakazu przekazania wynagrodzenia na Pani ręce pozwoli mężowi odzyskać swoje pieniądze.

MS 20/2019, 14 listopada 2019

Grzywna płatna w ratach

Dostałem w sądzie karnym nakaz zapłaty grzywny. Ona jest jak na moje możliwości finansowe bardzo wysoka. Czy mogę prosić, żeby rozłożono ją na raty?

Tak! Kodeks karny wykonawczy dopuszcza taką możliwość. Gdyby okazało się, że natychmiastowa zapłata kary w postaci grzywny byłoby dla Pana i Pańskiej rodziny zbyt ciężkim obowiązkiem, sąd może rozpatrzeć możliwość rozłożenia zapłaty grzywny na raty. Ale nawet wtedy zapłata tej kary może być rozłożona na raty na czas nieprzekraczający roku liczonego od dnia wydania pierwszego postanowienia sądu w tej sprawie. Tylko wtedy, gdy wysokość grzywny jest znaczna, a w dodatku zachodzą okoliczności zasługujące na szczególne uwzględnienie, sąd może rozłożyć jej płatność na okres do trzech lat. Radzimy złożyć wniosek o rozłożenie kary na raty jeszcze przed upływem 30-dniowego terminu wyznaczonego przez sąd do jej uregulowania. Dzięki temu uniknie Pan rozpoczęcia procedury egzekucyjnej. Oczywiście wniosek taki trzeba uzasadnić. Koniecznie do tego będzie przedstawienie zaświadczeń o Pańskich dochodach i opisanie okoliczności, które mogą przekonać sąd do rozłożenia płatności na raty. W takich przypadkach sprawdzają się np. zaświadczenia lekarskie o długim i kosztownym leczeniu. Musi też Pan pamiętać, że jeśli sąd pójdzie Panu na rękę i zgodzi się na rozłożenie grzywny na raty, to nie wolno Panu spóźniać się z płaceniem rat. Jeśli do tego dojdzie, sąd może odwołać swoją decyzję, chyba że uda się Panu go przekonać, iż opóźnienia wystąpiły z niezależnych od Pana powodów.

MS 20/2019, 14 listopada 2019

Polisa i ankieta medyczna

Zaoferowano mi polisę na życie. Wydało mi się dziwne, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce, bym wypełniała ankietę dotyczącą stanu mojego zdrowia. Czy kupując takie ubezpieczenie czymś poważnym ryzykuję?

Na rynku są polisy na życie, przy których zawieraniu nie wymaga się wypełniania ankiety o stanie zdrowia. Na ogół są to polisy grupowe o naprawdę niewielkich sumach ubezpieczenia.

MS 20/2019, 14 listopada 2019

Promocje mogą się nie opłacić

Chcę wziąć w banku kredyt hipoteczny. Dostałam ofertę całkiem sporej obniżki prowizji pobieranej przez kredytodawcę, o ile tylko założę u niego konto osobiste, zdecyduję się na kartę kredytową i wykupię pakiet ubezpieczeń. Czy takie rozwiązanie jest dla mnie opłacalne?

Oferta obniżki prowizji pobieranej od kredytu hipotecznego, a co za tym idzie także wysokości regularnie płaconej raty, którą Pani dostała, nazywa się cross selling. To nic innego jak sprzedaż wiązana. Osoba starająca się o kredyt dostanie korzystniejsze warunki jego spłacania, pod warunkiem wszakże, że skorzysta z dodatkowych produktów i usług oferowanych przez kredytodawcę. W takim przypadku bank oferuje zazwyczaj obniżenie pobieranej przez siebie prowizji, a także marży. W zamian oczekuje się od klienta, że np. założy w banku udzielającym kredytu konto osobiste i zgodzi się na korzystanie z karty kredytowej. Bardzo często bankowcy przekonują też klienta do zakupu pakietu ubezpieczeń dołączonych do kredytu, np. takich, które chronią przed bezrobociem albo przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Można się też spotkać z ofertą założenia lokat terminowych albo zakupu różnego rodzaju produktów inwestycyjnych. Każdy, kto otrzyma takie propozycje od banku powinien im się bardzo uważnie przyjrzeć. Może się bowiem okazać, że obiecana obniżka raty kredytowej w żaden sposób nie pokryje wydatków związanych z korzystaniem z usług i produktów oferowanych przez bank. I tak np. konto osobiste będzie tylko wtedy darmowe, gdy klient zapewni na niego stałe, regularne, comiesięczne wypływy i to w nie małej wysokości. Kredytobiorca będzie też musiał aktywnie korzystać zarówno ze swojego rachunku jak i sprzedanej mu karty kredytowej. A to oznacza, że jeśli nie zrobi w ciągu miesiąca odpowiedniej ilości transakcji i to na określoną kwotę, to zarówno za rachunek jak i za kartę zapłaci. Przyjmując założenie, że kredytobiorca nie chce, albo nawet nie potrzebuje intensywnie korzystać z konta i karty, może się okazać, że opłaty z nimi związane pochłoną to, co udało się zaoszczędzić na racie kredytu. Niestety, z takich transakcji wiązanych nie bardzo można wycofać się bez strat. To znaczy bank będzie wymagał np. żeby klient utrzymywał kartę kredytową przez kilka lat. I ciągle za nią płacił. Tak samo jest z ubezpieczeniami oferowanymi w takich pakietach. To, że mało przed czym chronią to akurat najmniejszy problem. Najgorsze jest to, że nawet jeśli okażą się niepotrzebne – i tak trzeba je finansować co najmniej przez kilka lat.

MS 19/2019, 24 października 2019

Bank wskaże konta

Zmarła moja mama. Wiem, że miała jakiś rachunek bankowy i prawdopodobnie lokaty oszczędnościowe. Niestety nie potrafię znaleźć dokumentów, które pozwoliłyby mi ustalić w jakich bankach je założono. Czy jest jakiś sposób, żeby to jak najszybciej sprawdzić?

Tak! Zanim jednak Pan z niego skorzysta musi Pan zadbać o dokument, z którego będzie wynikało, że posiada Pan tytuł prawny do spadku po mamie. Nie musi to być wcale odpowiednie prawomocne orzeczenie sądu. Jeśli jest Pan jedynym spadkobiercą, albo nawet jest was kilkoro, ale nie będziecie między sobą prowadzić sporu, co każdy z was w spadku dostanie – zupełnie wystarczy akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. Z dokumentem potwierdzającym prawo do spadku może Pan udać się do dowolnego banku w Polsce. Trzeba w nim złożyć wniosek o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych zmarłego (możliwe to jest nawet w przypadku rachunków wspólnych prowadzonych np. razem dla małżonków. W takim przypadku nie udziela się informacji o tym, kto jest tym współposiadaczem) oraz lokatach. Bank sprawdzi te dane w centralnej informacji i poinformuje Pana maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takiego pisemnego wniosku o tym co znalazł. Na podstawie takiej informacji będzie więc Pan wiedział do jakiego banku się udać w celu zlikwidowania konta po mamie i rozwiązaniu umowy lokaty terminowej. Warto pamiętać, że sam akt zgonu posiadacza rachunku i lokaty nie wystarczy do tego, żeby bank udzielił informacji o tych produktach należących do zmarłej.

MS 19/2019, 24 października 2019

Lepszy będzie notariusz

Mam do wyboru – albo zawrę z osobą, od której chcę kupić mieszkanie, przedwstępną umowę sprzedaży w zwykłej formie pisemnej albo pójdziemy z tym do notariusza. Które rozwiązanie jest waszym zdaniem lepsze?

Oczywiście przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego. Taki dokument ma podstawową przewagę nad zwykłą umową zawartą w formie pisemnej. Na jego podstawie można bowiem domagać się dokładnie tego, co w tym akcie jest zapisane. Jeśli ktoś zobowiązuje się sprzedać nieruchomość – ma ją sprzedać na warunkach określonych w takim kontrakcie. W przypadku zwykłej umowy pisemnej można się domagać jedynie pokrycia poniesionych przez stronę strat wynikających z faktu, że nie doszło do zawarcia obiecanej sprzedaży.

MS 19/2019, 24 października 2019

Zasiłek szkolny dla ucznia

Mieliśmy w domu pożar, w czasie którego zniszczone zostały wszystkie podręczniki mojego syna. Dzięki pomocy rodziny powoli stajemy na nogi, ale zakup nowego kompletu książek do szkoły przekracza nasze możliwości. Czy jest jakaś forma pomocy, z której możemy skorzystać?

Możecie Państwo ubiegać się o tak zwany zasiłek szkolny. Musicie się śpieszyć z załatwieniem wszelkich formalności związanych z załatwieniem tego świadczenia, bo przepisy mówią, że o zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zgodnie z art. 903 ustawy o systemie oświaty świadczenie takie może zostać przyznane uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznaje się go na pokrycie wydatków związanym z procesem edukacyjnym – wtedy można go otrzymać w gotówce. Przepisy przewidują ograniczenie w wysokości tego zasiłku. Jednorazowo nie można dzisiaj dostać więcej niż 620 zł. Nie ma jednak ograniczenia co do tego ile razy w ciągu roku można starać się o taką wypłatę, Zasiłek został bowiem tak pomyślany, że wypłaca się go wtedy, gdy uczniowi zdarzą się nieszczęścia wymagające wsparcia. Warto pamiętać, że zasiłek szkolny przysługuje jedynie uczniom szkół publicznych i to do czasu ukończenia przez nich kształcenia. Młodzież może z niego korzystać aż do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek ten- poza forma gotówkową – może też zostać przyznany w formie rzeczowej. Musi ona mieć charakter edukacyjny, a zakup kompletu podręczników dla dziecka wydaje się znakomicie mieścić w tym zakresie. Ważne też jest to, że zasiłek szkolny wypłaca się niezależnie od otrzymywanego przez ucznia stypendium szkolnego. Jest on więc świadczeniem dodatkowym – zupełnie niezależnym od stypendium szkolnego. Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują, że rada gminy, na terenie której Państwo mieszkacie powinna uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Regulamin ten winien określać przede wszystkim tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. Gmina powinna przy tym uwzględnić charakter nieszczęścia, którego ofiarą stało się uczące się dziecko. To oznacza, że wszelkie szczegóły dotyczące np. wzoru wniosku o ten zasiłek, kompletu dokumentów wymaganych do jego przyznania znajdziecie Państwo albo w szkole, do której chodzi wasze dziecko albo w siedzibie gminy, na terenie której mieszkacie.

MS 18/2019, 10 października 2019

Nie ma takiego obowiązku!

Szkoła, do której chodzi moja córka oferuje nam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczerze powiedziawszy nie jestem zainteresowana zakupem tej polisy, bo uważam że szkoda na nią pieniędzy. Mam bowiem świadomość, że jak każde ubezpieczenie zbiorowe przewidziany w nim zakres ochrony jest raczej marny. Czy taka polisa jest dla dziecka obowiązkowa?

Nie! Polisa chroniąca dziecko o następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW) nie jest obowiązkowa. To znaczy, że tylko od woli rodziców zależy, czy zdecydują się na jej zakup i przystąpienie do ubezpieczenia. Tym bardziej więc szkoła nie może zmuszać rodziców do przystępowania do grupowego ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez szkołę. Nie może też domagać się wpłacania przez rodziców składek, a co ważniejsze – pod żadnym pozorem nie może odmówić dziecku np. wyjazdu na wycieczkę albo klasowego wyjścia do kina tylko dlatego, że dziecko nie jest objęte taką polisą. Wspominamy o tym, bo niektóre szkoły podsuwają rodzicom do podpisu oświadczenia, w którym zrzekają się oni roszczeń w przypadku, gdyby uczniowi na wycieczce albo wspólnym wyjściu zdarzyło się wypadek. Takie dokumenty nie mają mocy prawnej, bo odpowiedzialność szkoły za ewentualne szkody wynika z mocy przepisów – nie można jej więc wyłączyć podobnym oświadczeniem. Rodzicom poszkodowanych dzieci zawsze służy prawo domagania się odszkodowania i zadośćuczynienia od szkoły, jeśli do nieszczęścia dojdzie w tym czasie, gdy dziecko pozostaje pod opieką nauczycieli. Jest tylko jeden przypadek, w którym wykupienie ubezpieczenia dla ucznia jest konieczne – dzieje się tak zawsze wtedy, gdy dziecko wybiera się na zagraniczną wycieczkę albo imprezę.

MS 18/2019, 10 października 2019

Lokata na wypadek śmierci

Czy mogę w banku wydać dyspozycję, w której zastrzegę, że pieniądze z lokaty dostanie po mojej śmierci kobieta, z którą od lat żyję w nieformalnym związku?

Rozwiązanie, o którym Pan myśli to tak zwana dyspozycja na wypadek śmierci. Można ją wydać w banku, w którym posiada się konto albo lokatę. Niestety, przepisy prawa bankowego przewidują, że taką dyspozycję wydaje się jedynie na korzyść małżonka, wstępnych (rodziców), zstępnych (dzieci) lub rodzeństwa. Nie można jej wydać na korzyść partnera z nieformalnego związku.

MS 18/2019, 10 października 2019

Zniesienie współwłasności

Razem z bratem odziedziczyliśmy działkę. Próbowałem się z bratem dogadać co do jej sprzedaży, ale niestety moje wysiłki spaliły na panewce. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy mogę go zmusić do sprzedaży tej ziemi?

Jeśli nie ma szans na porozumienie między współwłaścicielami nieruchomości co do jej dalszych losów, może Pan domagać się zniesienia tej współwłasności. Prawo takie przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Mogą oni skorzystać z tej możliwości pod warunkiem, że nie zawarli między sobą specjalnego porozumienia, na mocy którego dopuszcza się wyłączenie tego uprawnienia. Można to zrobić maksymalnie na 5 lat. Kodeks cywilny dopuszcza jednak możliwość, by w ostatnim roku przed upływem terminu, na jaki umówili się współwłaściciele nieruchomości mogli oni przedłużyć czas trwania zawartego porozumienia maksymalnie na następne 5 lat. Przedłużenie można ponowić. Zakładamy jednak, że nie zawarł Pan z bratem takiego porozumienia. W tej sytuacji ma Pan do wyboru trzy sposoby na zniesienie współwłasności należącej do was działki. Po pierwsze może Pan zażądać zniesienia współwłasności przez jej podział na części. Jest to możliwe, o ile takie działanie nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy. Nie dopuszcza się takiego podziału, jeśli miałby on spowodować istotną zmianę rzeczy albo znaczne zmniejszenie jej wartości. W praktyce w przypadku działki podział polegałby na tym, że wyznaczono by geodezyjnie dwa kawałki ziemi, a właścicielem jednego z nich stałby się wyłącznie Pan. Drugi dostałby brat. Jeśli z różnych względów nieruchomości nie da się podzielić, można wnosić o przyznanie jej w całości tylko jednemu ze współwłaścicieli nakładając równocześnie na niego obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli. Rozwiązanie takie siłą rzeczy może być zastosowane tylko wówczas, gdy jedną z zainteresowanych osób finansowo stać na taki sposób uregulowania kwestii własności nieruchomości. Jeśli nie, wtedy pozostaje trzecie rozwiązanie polegające na tym, że działka zostanie sprzedana w trybie licytacji, a uzyskane w ten sposób pieniądze będą podzielone między wszystkich współwłaścicieli. Z praktycznego punktu widzenia odradzamy korzystanie z tego trybu znoszenia współwłasności, bo zazwyczaj pieniądze uzyskane na licytacji są sporo mniejsze niż te, których działka jest w rzeczywistości warta.

MS 17/2019, 26 września 2019

Ulga na remont łazienki

Jestem niepełnosprawna. Ponieważ mam problemy z poruszaniem się chcę wyremontować łazienkę w taki sposób, bym mogła z niej dużo wygodniej korzystać. Czy wydatki na zakup materiałów potrzebnych do takiego remontu np. kafelki i to co zapłacę majstrom, którzy je położą mogę odliczyć od swojego podatku?

Tak! Wydatki tego typu można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Proszę jednak pamiętać, że odlicza się ją od dochodu przed opodatkowaniem a nie od podatku. Takie rozwiązanie jest dużo korzystniejsze niż odliczenie od podatku bo w dużym skrócie pozwala podatnikowi na odzyskanie mniej więcej takiej części poniesionych przez niego wydatków według jakiej stawki płaci on podatek dochodowy od osób fizycznych. Czyli ten, który rozlicza się według stawki 18% odzyskuje mniej więcej tyle z zapłaconych rachunków. Z kolei temu płacącemu podatek według stawki 32% mniej więcej tyle zostanie w kieszeni. W ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania. Nie muszą one mieć indywidualnego charakteru. Dla urzędu skarbowego liczy się tylko to, czy zakres wykonanych robót odpowiada potrzebom podatnika związanych z jego niepełnosprawnością. Warto pamiętać, że organy skarbowe zawsze mogą zażądać udokumentowania takich związków. Wydaje się, że w Pani przypadku nie ma ryzyka, że skarbówka podważy zastosowane przez Panią odliczenie. Może więc Pani odliczyć od swojego dochodu zarówno zakupione materiały jak i faktury za usługi wystawione przez wykonujących go rzemieślników. Odliczenie tego typu ma wyjątkowy charakter także i z tego powodu, że nie jest limitowane. To oznacza, że odpisać można wszystko, co się na remont wydatkuje.

MS 17/2019, 26 września 2019

Zawiadom o tym starostę

Mam zamiar sprzedać należący do mnie samochód osobowy. Czy mam obowiązek kogokolwiek o tym powiadomić? Co mi grozi jeśli tego nie zdążę zrobić?

Każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu ma maksymalnie 30 dni na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu należącego do niego pojazdu. Obowiązek ten ciąży zarówno na tym, kto sprzedaje jak i na tym, kto kupuje. Według stanu prawnego na wrzesień 2019 r. przepisy nie przewidują jednak kary dla osoby, która nie zastosuje się do tego nakazu. Jeśli jednak sprzedaż auta się przedłuży i nastąpi po 1 stycznia 2020 r. musi się Pani liczyć z tym, że za brak zgłoszenia staroście transakcji kupna-sprzedaży, będzie Pani grozić kara pieniężna w wysokości od 200 zł nawet do 1000 zł. Kary takie będzie nakładał starosta na drodze decyzji administracyjnej.

MS 17/2019, 26 września 2019

Zajecie wspólnego rachunku

Ja i mój partner nie jesteśmy małżeństwem. Mieszkamy jednak razem i mamy wspólne konto w banku, na które wpływa zarówno moje, jak i mojego partnera wynagrodzenie. Partner chce wziąć kredyt. A ja martwię się, co się stanie jeśli z jakiegoś powodu przestanie go spłacać. Czy w takim przypadku komornik może zająć nasz wspólny rachunek bankowy? Czy to oznacza, że i moja pensja zostanie zajęta na poczet niespłaconego długu?

Prawo bankowe zezwala na to, by kilka osób fizycznych – nawet jeśli nie są ze sobą spokrewnione, ani nie łączą je inne węzły prawne, np. małżeństwo – posiadało wspólny rachunek bankowy. Jeśli Pani partner weźmie kredyt konsumpcyjny i przestanie go spłacać, wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie mające na celu wyegzekwowanie tego długu. Efektem tej procedury będzie tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi, czyli Pani partnerowi. To bardzo ważne, bo dopiero wystawienie tytułu wykonawczego upoważnia organ egzekucyjny (komornik) do wszczęcia postępowania mającego na celu zajęcie konta, którego współposiadaczem jest osoba niespłacająca kredytu. Kodeks postępowania cywilnego w art. 8911 stanowi, że na podstawie tego tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego, prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich (czyli Pani, jako współposiadaczki tego konta). Nie oznacza to jeszcze, że komornik zajmie wszystkie pieniądze, które znajdzie na zajętym koncie. Może bowiem zabrać tylko tyle, ile wynosi udział w ustanowiony na tym koncie dla dłużnika. Wielkość tego udziału powinna wynikać z umowy rachunku bankowego. W ciągu tygodnia od zajęcia konta osoba, od której komornik dochodzi długu powinna przedstawić mu taką umowę. Jeśli tego nie zrobi, albo okaże się, że w umowie nie zawarto zapisów dotyczących tego, jaki udział ma każdy ze współposiadaczy, obowiązuje domniemanie, że udziały te są równe. Oznacza to, że komornik zajmie połowę pieniędzy znajdujących się na rachunku. Jeśli chce Pani tego uniknąć, w zasadzie możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze jest najprostsze – po prostu każdy zakłada własny rachunek i na niego wpływa wynagrodzenie każdego z was. Drugi jest skomplikowany – trzeba odwiedzić bank i zorientować się czy możliwy jest aneks do umowy wspólnego rachunku, w którym ustanowi się, kto jaki ma udział w pieniądzach wpływających na to konto.

MS 16/2019, 12 września 2019

BIK trzeba pytać szybko

Chcę wziąć kredyt konsumpcyjny. Zapytam o niego w wielu bankach, które sprawdzą moją wiarygodność kredytową w Banku Informacji Kredytowej (BIK). Podobno wiele takich zapytań może źle wpłynąć na moje szanse na kredyt?

Nie, jeśli zapytania do BIK o ten sam typ produktu odbędą się w ciągu dwóch tygodni. W takim przypadku BIK traktuje je tylko jako jedno pytanie. Uznaje po prostu, że kredytobiorca poszukuje najlepszego dla siebie kredytu i dlatego wnioski o niego składa w wielu bankach, które muszą sprawdzić jego wiarygodność. Gorzej będzie, jeśli zapytania do BIK nie zostaną skomasowane. Uznaje się bowiem, że częste wnioski o kredyt, i to rozłożone w długim czasie, mogą wskazywać, że klient ma kłopoty finansowe. A to oznacza, że jest dla banku klientem ryzykownym.

MS 16/2019, 12 września 2019

Nie zawsze równy podział

Rozpoczęłam proces rozwodowy z moim mężem. Będziemy musieli też podzielić wspólny majątek. I tu jest problem, ponieważ to zawsze ja zarabiałam dużo więcej niż mąż i uważam, że powinnam też dostać większą część małżeńskiego majątku. Czy takie rozwiązanie jest w Polsce w ogóle prawnie dopuszczalne?

Tak! Zasadą jest, że podział wspólnego majątku małżonków po rozwodzie powinien odbywać się „po równo”. Taką regułę zawiera kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jednak tak, jak to zwykle bywa, od reguły są też zazwyczaj wyjątki. Tak też jest i w tym wypadku. Ten sam kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi bowiem, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, by ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w jakim każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Za ważne powody uważa się na ogół rzeczy o charakterze niematerialnym, które spowodowały, że jeden z małżonków nie przyczyniał się do powstania wspólnego majątku. Będziemy mieli z tym do czynienia, np. wtedy, gdy jest on utracjuszem, ale z innych powodów, mimo posiadania odpowiednich umiejętności, nie chciał zarabiać. Sam fakt, że jeden z małżonków zarabiał więcej niż drugi nie wystarczy do tego, by zażądać nierównego podziału wspólnego majątku. Ale w ostateczności orzeknie o tym sąd, chyba, że zawrze Pani porozumienie z mężem ustalające nierówny podział waszego majątku. Taka umowa zamiast orzeczenia sądu jest dopuszczalna.

MS 16/2019, 12 września 2019

Garaż obniża stawkę za oc

Kupuję pierwszy samochód i muszę za niego zapłacić składkę za obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Usłyszałem od znajomego, że mogę dostać sporą zniżkę, jeśli auto będzie trzymane w garażu albo na strzeżonym parkingu. Czy to prawda?

Tak! Firmy ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości składek na ubezpieczenie samochodu biorą pod uwagę także i to, gdzie on jest trzymany. Obowiązuje przy tym zasada, że jeśli cztery kółka stoją np. w nocy w zamkniętym garażu albo na strzeżonym parkingu, to ryzyko, że coś złego stanie się z pojazdem znacznie się zmniejsza. A to znajdzie odzwierciedlenie w wysokości składki ubezpieczeniowej naliczanej dla tego samochodu. I odwrotnie – trzymanie pojazdu „pod chmurką”, np. na niestrzeżonym parkingu pod domem, zwiększa ryzyko szkód, a tym samym wpływa też na zwiększenie ceny polisy. Warto rozważyć w związku z tym opcję garażowania auta. I to nawet wtedy, jeśli nie posiada się własnego garażu i trzeba zapłacić za wynajęcie tego pomieszczenia od kogoś innego. Oszczędności na polisie garażowanego auta w przypadku nowszych i droższych modeli są na tyle wysokie, że z nawiązką pokryją czynsz najmu lokalu, w którym auto to będzie bezpiecznie przechowywane. Niewiele mniejsze zniżki przysługują za trzymanie samochodu na zamkniętym terenie. Jeśli więc nie mamy garażu, warto rozważyć pozostawienie samochodu w takim miejscu. Każdy, kto nie jest w stanie zapewnić swoim czterem kółkom ani garażu, ani miejsca na strzeżonym i zamkniętym terenie, powinien rozważyć inwestycję w zabezpieczenie, których założenie też ma wpływ na zmniejszenie opłat ubezpieczeniowych. Przez takie zabezpieczenia rozumie się nie tylko zabezpieczenia mechaniczne w rodzaju blokady skrzyni biegów, ale także instalacje elektroniczne typu moduły monitoringu GPS. Zanim jednak zacznie Pan szukać garażu, miejsca na zamkniętym parkingu, albo wyda mnóstwo pieniędzy na zabezpieczenia auta, warto sprawdzić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ma Pan zamiar kupić polisę, jak wyglądają statystyki kradzieży aut na terenie, na którym Pan mieszka. Jeśli są wysokie, to nie chcemy Pana martwić, ale nawet garaż, czy elektroniczne zabezpieczenia, nie wpłyną na obniżkę ceny polisy. Po prostu, zdaniem ubezpieczyciela, ryzyko utraty albo uszkodzenia auta jest na tyle wysokie, że stosowanie rabatów nie ma sensu.

MS 16/2019, 12 września 2019

Bank nie dał mi kredytu

Złożyłam wniosek do banku o kredyt konsumpcyjny. Niestety, bank odmówił mi udzielenia pożyczki. Czy mogę się dowiedzieć dlaczego? Czy ktoś mi powie, co zrobiłam źle i przez co nie dostałam potrzebnych pieniędzy?

Od 4 maja 2019 r. po zmianie prawa bankowego każdy klient, któremu odmówiono udzielenia kredytu, ma prawo złożyć do banku odmawiającego kredytu wniosek o uzyskanie pisemnego wyjaśnienia, jakie czynniki wpłynęły na negatywną decyzję banku. Warto złożyć taki wniosek, bo z niego dowie się Pani, dlaczego odmówiono Pani kredytu. Pozwoli to lepiej przygotować się do starania się o pożyczkę w innej instytucji finansowej. W takich wyjaśnieniach banki zazwyczaj wskazują, że nie udzieliły kredytu, bo klient miał np. zaległości w spłacie swoich zobowiązań kredytowych, albo były jakieś niejasności związane z jego dochodami. Znając te powodu można z łatwością je usunąć. Taki wniosek może dotyczyć wszystkich produktów kredytowych oferowanych przez bank klientowi indywidualnemu. Można go więc złożyć także wtedy, gdy odmówiono kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej, a nawet kart kredytowych, czy limitów odnawialnych. Analiza odpowiedzi z banku pozwoli usunąć niedociągnięcia i sprawi, że staranie się np. o kredyt gdzie indziej będzie już dużo łatwiejsze i obejdzie się bez kolejnego odrzucenia wniosków klienta. Warto też pamiętać, że jeśli bank stosuje programy komputerowe, które automatycznie decydują o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku klienta o kredyt, można prosić bank o ponowne rozpatrzenie wniosku – tym razem już wnikliwie – przez odpowiedniego pracownika banku. Warto upewnić się, czy bank, który odrzucił wniosek kredytowy, przewiduje taką możliwość załatwienia sprawy.

MS 16/2019, 12 września 2019

Testament w rejestrze

Ponieważ ciężko zachorowałam, sporządziłam własnoręcznie testament. Boję się jednak, że coś złego się z nim stanie. Czy mogę jakoś zabezpieczyć moją ostatnią wolę?

Radzimy rozpatrzyć możliwość zgłoszenia testamentu do Notarialnego Rejestru Testamentów (NRT). Można w nim zarejestrować nie tylko te ostatnie wole, która sporządza notariusz, ale także testamenty sporządzone odręcznie. I to nawet te, które zostały sporządzone przed laty. Żeby zarejestrować testament – wystarczy odwiedzić dowolnego notariusza. Tam składa się wniosek o rejestrację ostatniej woli. Zarejestrowany testament pozostaje tajny do chwili śmierci testatora. Z rejestru można się jedynie dowiedzieć, że taki dokument jest. Dopiero okazanie notariuszowi aktu zgonu testatora sprawi, że treść tego dokumentu zostanie ujawniona.

MS 16/2019, 12 września 2019

Autocasco na godziny

Nie kupowałem autocasco dla swojego auta, bo uważam, że nie jest ono tego warte. Chcę jednak w czasie wakacji wyjechać na jeden dzień za granicę – rano wyjazd, wieczorem tego samego dnia powrót. Czy jest jakiś sposób, żeby na ten czas ubezpieczyć moje cztery kółka?

Od niedawna jest taka możliwość. Da się kupić autocasco liczone w godzinach albo dniach. Posiadacz auta może wykupić polisę trwającą od 3 godzin do 30 dni.

Oferta skierowana jest do właścicieli samochodów osobowych, terenowych oraz vanów. Pojazdy te nie mogą być starsze niż 15 lat, a ich wartość nie może przekraczać 100 000 zł. Taka polisa działa zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Niestety ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w Rosji, a jeśli dojdzie do kradzieży samochodu na Białorusi, na Ukrainie albo w Mołdawii to nie możemy, niestety, liczyć na odszkodowanie. Takie ubezpieczenie ma dwie wady. Pierwsza polega na tym, że można je kupić tylko przez aplikację zainstalowaną na smartfonie. A po drugie – jest dosyć drogie. Wyjazd popularnym autem tylko na 6 godzin za granicę będzie kosztował od 42 aż do 67 zł.

MS 12/2019, 25 lipca 2019

Nieuatoryzowana transakcja

Ktoś podszył się pode mnie i wyciągnął z mojego konta bankowego kilka tysięcy złotych. Zgłosiłam sprawę na policję i ta prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mam jednak problem z bankiem, który nie chce oddać mi straconych pieniędzy twierdząc, że nie może tego zrobić dopóki nie zostanie złapany złodziej, który mnie okradł i nie zapadnie prawomocny wyrok skazujący go za to przestępstwo. Czy bank ma rację? Co mam zrobić z tym fantem?

Kradzież pieniędzy z Pani konta odbyła się w sposób, który nazywa się nieautoryzowaną transakcją. Co do zasady bowiem klient banku musi się zgodzić na to, żeby pobrano pieniądze z jego rachunku. W przypadku nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika (czyli bank prowadzący rachunek) ma obowiązek niezwłocznie zwrócić płatnikowi (czyli Pani) kwotę takiej trefnej transakcji. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji. Przyjmuje się przy tym, że sam fakt zgłoszenia przez Panią bankowi tego zdarzenia – może to mieć postać zgłoszonej reklamacji dotyczącej podejrzanej operacji na koncie – powoduje, że instytucja finansowa ma obowiązek zwrócić to, co z rachunku zniknęło w wyniku przestępczych działań. Oznacza to, że jeśli bank ma wątpliwości co do tego, czy doszło do kradzieży pieniędzy z konta jego klienta powinien je najpierw zwrócić, a później może prowadzić działania, których celem jest ustalenie czy klient ewentualnie ponosi jakąś odpowiedzialność za to, że doszło do nieautoryzowanej transakcji. W praktyce według polskiego prawa klient odpowiada za takie transakcje i to w pełnej wysokości tylko wtedy, jeśli doprowadził do nich umyślnie, albo jest to efekt jego rażącego niedbalstwa polegającego na naruszeniu obowiązków bezpieczeństwa operacji na koncie określonych przez bank. W praktyce jest to możliwe dopiero w procesie sądowym wytoczonym klientowi podejrzewanemu o to, że dopuścił do zniknięcia środków z konta albo nawet jest w zmowie z przestępcami. Wiąże się to z zasadą, na podstawie której to bank ma obowiązek udowodnić, że transakcja przebiegała prawidłowo. Są tylko dwa przypadki, kiedy bank nie musi od razu zwracać ukradzionej gotówki. Po pierwsze dzieje się tak, jeśli bank ma udokumentowane podejrzenie oszustwa ze strony klienta i zawiadomi o tym organy ścigania. Po drugie bank może odmówić zwrotu, jeśli klient nie dochowa terminu do zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji. Należy to zrobić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana. Niestety wiele banków nie stosuje się do tych zasad. Radzimy Pani złożyć reklamację i poczekać na reakcję banku. Jeśli odrzuci on Pani roszczenia należy o tym powiadomić Rzecznika Finansowego (RF). Warto pamiętać, że RF zajmuje się tylko sprawami, w których odrzucono reklamację.

MS 12/2019, 25 lipca 2019

Moje także i po ślubie

Mam z mężem wspólność ustawową. Ale przed ślubem zarobiłam dużo pieniędzy, za które teraz chcę kupić mieszkanie. Czyje ono będzie – moje czy też nasze wspólne?

To mieszkanie będzie należało wyłącznie do Pani. Posiada Pani bowiem nie tylko majątek dorobkowy powstały w czasie małżeństwa, ale również swój majątek odrębny. Należą do niego wszelkie przedmioty nabyte przed ślubem – także zaoszczędzone pieniądze. Może Pani z tym majątkiem zrobić co chce bez jakichkolwiek konsultacji ze swoją drugą połową. Jeśli kupi Pani za te środki nieruchomość to zgodnie z zasadą surogacji będzie ona należała wyłącznie do Pani. Mieszkanie będzie więc częścią należącego tylko do Pani (a nie męża) majątku osobistego.

MS 12/2019, 25 lipca 2019

 

Wystarczy oświadczenie

W moim zakładzie pracy działa zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ubiegam się o spore wsparcie finansowe z tego funduszu. W ramach załatwiania formalności poproszono mnie o okazanie zeznania podatkowego mojego męża. Wydawało mi się, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zabraniają czegoś takiego.

Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Udzielenie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Dlatego pracodawca musi zdobyć informacje, które pozwolą mu ocenić sytuację materialną pracownika. To wymaga zbadania także dochodów osób, z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe. To daje mu prawo do przetwarzania zdobytych w tym celu danych osobowych. Co do zasady ich zbieranie powinno odbywać się na podstawie oświadczeń złożonych przez pracownika. Pracodawca może jednak domagać się przedstawienia mu też stosownych zaświadczeń – jednym z nich jest zeznanie podatkowe małżonka zatrudnionego, który stara się o wsparcie z ZFŚS. Nie oznacza to jednak, że musi Pani zostawić w swojej firmie kopię PITa męża – zupełnie wystarczy, jeśli pokaże go Pani uprawnionym osobom z firmy. Mogą oni zapoznać się z tym dokumentem, ale nie mają prawa go kopiować, a tym bardziej przechowywać w archiwum. Gdyby to zrobili naruszyliby prawo. Zeznanie podatkowe zawiera bowiem mnóstwo danych osobowych, do których wglądu przedstawiciele ZFŚS nie mają prawa – nie muszą przecież wiedzieć jaki jest PESEL Pani męża, ani gdzie on pracuje. Tym bardziej, że dane te nie są im do niczego potrzebne. Dlatego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych nie powinny być one ani zbierane ani przechowywane. Tak działa zasada minimalizacji danych osobowych zbieranych przez pracodawców. ZFŚS nie ma też prawa domagać się podpisywania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących dochodów osiąganych przez członków Pani rodziny. Muszą bazować na złożonym przez Panią oświadczeniu i okazanych im dokumentach. Ta sama reguła dotyczy wszelkiego rodzaju papierów dotyczących stanu zdrowia, np. gdyby starała się Pani o wsparcie z ZFŚS z powodu ciężkiej choroby swojej albo kogoś dla pani bliskiego.

MS 11/2019, 27 czerwca 2019

Alimenty to nie wszystko

Właśnie rozstaję się z moim mężem. Ustaliliśmy, że będzie on płacił alimenty na nasze wspólne dziecko, ale już wiem, że poza tym nie będzie się nim w ogóle zajmował. Kto w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi na dziecko?

Całą ulgę powinna Pani uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Fakt, że sprawuje Pani faktyczną pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem daje prawo do skorzystania z odliczenia w 100%. Tym samym ojciec dziecka nie ma do tego prawa. To, że płaci alimenty nie oznacza jeszcze, że może skorzystać z ulgi prorodzinnej. Do tego musiałby jeszcze faktycznie sprawować nad nim opiekę. Podkreślamy – faktycznie, a nie oficjalnie. Fakt, że mężowi nie odebrano prawa do opieki nad dzieckiem nie oznacza jeszcze, że może korzystać z przywilejów zastrzeżonych dla tych, którzy dziecko naprawdę wychowują i troszczą się o nie.

MS 11/2019, 27 czerwca 2019

Darowizna od biologicznego ojca

Dawno temu rozstałam się z biologicznym ojcem mojego dziecka. Ułożyłam sobie życie z kimś innym, kto adoptował moje dziecko. Biologiczny ojciec wyjechał wiele lat temu za granicę, ale ostatnio wrócił do Polski i oświadczył, że ponieważ dobrze mu się powodzi – chce ofiarować swemu dziecku sporą sumę na komputer i drogie zagraniczne wakacje. Chcę, żeby wszystko odbyło się jak najbardziej legalnie. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

Przed wszystkim darowiznę należy spisać. Należy ją też zgłosić do urzędu skarbowego i odpowiednio opodatkować. Konieczne będzie wypełnienie i złożenie formularza podatkowego SD-Z2. Bardzo ważne jest też to, żeby cała darowana kwota została przelana z konta bankowego darczyńcy na rachunek obdarowanego albo jego przedstawicieli ustawowych. Niestety, jeśli chodzi o podatek nie będą to małe kwoty. A wszystko dlatego, że biologiczny ojciec nie mieści się w tak zwanej grupie zerowej przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Grupa ta obejmuje najbliższych obdarowanego, czyli jego małżonka, dzieci, rodziców, dziadków i rodzeństwo. W przypadku Pani dziecka problemem jest ustalenie, który z jego rodziców – czy ten biologiczny czy też ten, który je adoptował są uważani za bliskich mających prawo do skorzystania z ulgi podatkowej właściwej dla grupy zerowej. Fakt, że Pani aktualny partner adoptował Pani dziecko sprawia, że to on jest uznawany za ojca. I tylko pochodzące od niego środki mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. A to oznacza, że jakakolwiek gotówka podarowana przez biologicznego ojca – w tym przypadku – musi być opodatkowana i to tak, jakby pochodziła od obcego.

MS 11/2019, 27 czerwca 2019

Zarząd majątkiem dziecka

Chcę zostawić wnuczkowi w testamencie swoje mieszkanie. Niestety mam powody, by mieć ograniczone zaufanie do jego rodziców. Ponieważ nie chcę, żeby przepuścili to, co zostawię wnukowi, chcę im odebrać taką możliwość. Czy można to zrobić zgodnie z polskim prawem?

Tak! To, co może Pan zrobić stanowi wyjątek od zasady, że to rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem mogą w jej ramach wykonywać także zarząd nad jego majątkiem. Dopiero osiągnięcie pełnoletności przez dziecko wyłącza to uprawnienie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 102 przewiduje jednak, że w umowie darowizny albo w testamencie (zakładamy, że sporządzi go Pan na korzyść wnuczka) można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W takim przypadku należy wyznaczyć zarządcę, który będzie się opiekował majątkiem dziecka do czasu aż osiągnie ono pełnoletność. Jeśli sam Pan tego nie zrobi to kuratora wyznaczy sąd opiekuńczy.

MS 10/2019, 13 czerwca 2019

Staraj się płacić składki

Moja mama wylądowała na dłużej w szpitalu. Przez całe lata opłacała polisę, z której pieniądze mają być przeznaczone na jej pochówek. Co się stanie jeśli z powodu przedłużającej się choroby mama nie zapłaci składek?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela wygaśnie w dniu upływu jednego miesiąca licząc od końca okresu, za który została opłacona przez Pani mamę ostatnia składka. W efekcie kilkudziesięcioletnie opłaty przepadną i nie dostaniecie Państwo odszkodowania, które miało pokryć koszty pogrzebu mamy. Nawet opłacenie zaległych składek po terminie nie przywróci możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Co prawda niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość wznowienia ubezpieczenia w takim przypadku, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Wszystko dlatego, że zazwyczaj obowiązuje wtedy okres karencji. To znaczy, że odszkodowanie nie może być wypłacone np. przez 6 miesięcy od wznowienia opłacania składek. W przypadku starszych i ciężko chorych osób w praktyce wyklucza to możliwość wypłaty odszkodowania z polisy.

MS 10/2019, 13 czerwca 2019


Polisa na hulajnodze

Ostatnio zdarzyło mi się kilka razy jeździć na wypożyczonej hulajnodze. Nie mam żadnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zastanawiam się kto zapłaci za ewentualne szkody, które wyrządzę w trakcie jazdy.

Niestety w Polsce nie ma jeszcze przepisów określających jak należy bezpiecznie korzystać z tych urządzeń. W zasadzie to nie wiemy nawet jakie wymagania powinny mieć osoby poruszające się na hulajnogach. Żaden akt prawny nie określa np. w jakim powinny być wieku i czy np. muszą mieć na głowie kask. Wiemy za to, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uważa iż każdy kto kieruje hulajnogą ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania na zasadach ogólnych. A to oznacza, że jeśli użytkownik takiego urządzenia nie chce płacić z własnej kieszeni za szkody wyrządzone innym ludziom powinien postarać się o polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC). Problem polega na tym, że nie wiadomo do końca czy hulajnoga nie powinna być traktowana jako np. pojazd wolnobieżny. Jeśli jednak uznamy, że nim nie jest (przynajmniej na razie) to warto sprawdzić czy użytkowanie hulajnogi nie mieści się w zakresie typowego ubezpieczenia OC stosowanego w życiu prywatnym. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych uznaje, że jazda na czymś takim jest częścią naszego życia prywatnego i w związku z tym typowe prywatne OC obejmie ochroną tego, kto jeździ na hulajnodze. W efekcie ubezpieczyciel zapłaci też za wyrządzone przez niego szkody. Ale nie jest to reguła! Są też i tacy ubezpieczyciele, którzy w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączają swoją odpowiedzialność za skutki korzystania z tego typu urządzeń. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, bo w grę wchodzą szkody wyrządzone przez właściciela hulajnogi oraz takie, których dopuści się użytkownik wypożyczonej hulajnogi. O ile w pierwszym przypadku można jeszcze rozpatrywać możliwość stosowania ochrony z prywatnej polisy OC o tyle w drugim przypadku należy się raczej liczyć z opcją, że ubezpieczyciel swojej ochrony nie udzieli. Dlatego przed postawieniem stopy na wypożyczonej hulajnodze warto najpierw sprawdzić, co na jej temat mówi posiadana przez nas polisa OC. A to jeszcze nie koniec kłopotów z tymi coraz popularniejszymi urządzeniami. Problemy z wypłatą ewentualnych odszkodowań dotyczą też ustalenia jak hulajnogi mają się poruszać po ulicach. Jeśli uznamy, że nie mogą np. korzystać ze ścieżek rowerowych, to wypadek spowodowany na nich może skończyć się tym, że ubezpieczyciel nie zapłaci za wyrządzone w taki sposób szkody twierdząc, że użytkownik hulajnogi korzystał z niej w sposób nie dozwolony przepisami. W każdym bądź razie przy okazji przeglądania ogólnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym warto to sprawdzić.

MS 10/2019, 13 czerwca 2019

Zawiadamia kto chce

Chcę kupić samochód należący do mojego sąsiada. Jak już przeprowadzimy wszystkie formalności związane z umową, to który z nas – ja czy sąsiad – powinniśmy o tej transakcji powiadomić odpowiednie urzędy?

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ten przepis czytać należy tak, że obowiązek ten tak naprawdę ciąży na obu stronach umowy kupna-sprzedaży samochodu. Tak więc zarówno Pan jak i sąsiad możecie dokonać tej czynności. Do zgłoszenia transakcji dołączyć należy dokument potwierdzający fakt, że auto zmieniło właściciela. Najczęściej będzie to umowa sprzedaży albo faktura dokumentująca zakup. Ten, kto te formalności będzie załatwiał nie może też zapomnieć o przedłożeniu w urzędzie swojego dowodu tożsamości. Działania takie są zwolnione od opłat. Jedynie w przypadku ustanowienia pełnomocnika do przeprowadzenia tej czynności konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej od wystawionego pełnomocnictwa. Choć przepis mówi o 30-dniowym terminie na zgłoszenie zmiany właściciela radzimy z tym nie zwlekać. Uniknie się ten sposób problemów np. z ustaleniem kto odpowiada za popełnione w czasie między samą transakcją sprzedaży samochodu a jej zgłoszeniem wykroczenia drogowe.

MS 09/2019, 30 maja 2019


Kopia papierów za darmo

Będę odbierała ojca ze szpitala. Przy wypisywaniu okazało się, że jego dokumentacja medyczna to naprawdę gruba teczka. Poprosiłam o jej kopię, ale szpital zażądał ode mnie sporo pieniędzy za kserokopie. Czy muszę koniecznie za te dokumenty zapłacić z własnej kieszeni?

Nie! Od 4 maja 2019 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi udostępnienie kopii dokumentacji medycznej samemu pacjentowi albo ustanowionemu przez niego przedstawicielowi jest bezpłatne. Pacjent i jego przedstawiciel mogą zażądać zarówno powielenia całości jak i tylko części zgromadzonej dokumentacji. W praktyce jednak radzimy występować od razu o kopiowanie całości, bo zwolnienie z opłat dotyczy jedynie papierów, które są udostępnione zainteresowanemu pierwszy raz. Za każdą następną kopię papierów medycznych trzeba już będzie zapłacić z własnej kieszeni.

MS 09/2019, 30 maja 2019

Babci należą się pieniądze

Mój nastoletni syn miał niedawno wypadek. Na szczęście powoli wraca do zdrowia, ale jeszcze kilka następnych miesięcy spędzi w domu w łóżku. Jego babcia zaoferowała, że będzie się nim w tym czasie opiekować, tak żebym ja nie musiała rezygnować z pracy. Ponieważ chłopiec jest ubezpieczony i dostanie odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zastanawiam się czy firma ta nie powinna też zapłacić za poświęcony przez babcię czas.

Ma Pani rację! Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno zapłacić także za opiekę, która będzie świadczona w czasie dochodzenia do zdrowia ofiary wypadku. Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą nieodpłatna opieka świadczona przez członka rodziny poszkodowanego w wypadku powinny być zrekompensowana. Kwestie te reguluje art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Do nich należy też praca włożona przez kogoś opiekującego się niedomagającą osobą. Skoro nie ma większych wątpliwości, że odszkodowanie należy wypłacić jeśli usługi takie świadczy osoba obca np. wynajęty opiekun to według tych samych zasad potraktować należy także podobną pracę świadczoną przez osoby bliskie ofierze wypadku np. babcię tak jak w naszym przypadku. Jest to tym bardziej uzasadnione, że pomoc kogoś bliskiego zazwyczaj pozwala szybciej i lepiej wyleczyć odniesione rany. Skoro więc ktoś taki poświęca swój czas – a czasami nawet rezygnuje z zarobku np. biorąc urlop bezpłatny na czas kuracji chorego – to absolutnie naturalne jest, że ubezpieczyciel powinien mu wyrównać ewentualnie poniesione straty. Do ustalenia pozostaje jedynie sposób w jaki ustali się wartość wykonanej pracy. W praktyce spotyka się dwa sposoby. Pierwszy polega na sprawdzeniu ile w okolicy, w której leczy się chory kosztują usługi opiekuńcze świadczone przez wyspecjalizowane w tym firmy. Opłatę za godzinę ich pracy mnoży się przez ilość godzin spędzonych przy łóżku ofiary wypadku i otrzymuje kwotę odszkodowania, które powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe. Druga metoda koncentruje się na wartości usług opiekuńczych świadczonych przez lokalny ośrodek pomocy społecznej. Wyliczona przez niego opłata za godzinę pracy opiekunki może też być podstawą dochodzenia roszczenia od ubezpieczyciela. Niestety firmy ubezpieczeniowe dosyć niechętnie płacą takie rachunki. Nie chcemy Pani martwić, ale w przypadku gdy nie uda się sprawy załatwić ugodowo konieczny będzie proces przed sądem cywilnym, który ustali co się komu należy.

MS 09/2019, 30 maja 2019

Nowe zasady najmu od gminy

Od lat wynajmuję razem z rodziną mieszkanie od gminy. Czy to prawda, że teraz co jakiś czas gmina może zażądać ode mnie zaświadczenia o dochodach i wyrzucić z mieszkania jeśli okaże się, że zarabiam za dużo?

Nie! Rzeczywiście nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, która zaczyna działać od 21 kwietnia pozwala gminie na weryfikowanie dochodów najemców, którzy zajmują należące do samorządu mieszkania, ale te zasady dotyczą tylko nowych umów. A to oznacza, że osoby takie jak Pani- czyli mające dawno temu podpisane umowy najmu nie będą objęte koniecznością sprawdzania jaki dochód osiągnęła ich rodzina. Nowe przepisy dają gminom prawo do sprawdzenia ile wynosi dochód najemcy w przeliczeniu na członków jego gospodarstwa domowego. Można to robić nie częściej niż co 2,5 roku. Jeżeli okaże się, że osoba korzystająca z mieszkania należącego do samorządu przekroczy progi dochodowe ustalone wcześniej przez gminę to ta ostatnia będzie miała prawo do podniesienia czynszu. Zrobi to proporcjonalnie a to oznacza, że im więcej najemca zarabia tym więcej będzie płacił za prawo do mieszkania w samorządowej nieruchomości. Oczywiście podwyżka będzie ustalana w rozliczeniu na osobę stanowiącą członka gospodarstwa domowego najemcy. W przypadku singli rozliczenie podwyżki nastąpi według specjalnego współczynnika, który pozwoli w miarę sprawiedliwie określić ile samotna osoba powinna więcej płacić za zajmowane przez siebie cztery kąty. W praktyce więc ci, którzy zarabiają więcej muszą się liczyć z tym, że będą też płacili większy czynsz. Gdyby doszli do wniosku, że on im nie odpowiada będą musieli poszukać sobie dachu nad głową gdzie indziej. Reguły te nie dotyczą jednak tych, którzy mają już zawarte umowy najmu z gminami. W ich przypadku nawet jeśli samorząd zdecyduje się na podwyżkę czynszu to nastąpi to według starych zasad i przyjmuje się, że taka zmiana absolutnie nie oznacza zawarcia nowej umowy najmu. Dzięki temu rozwiązaniu starzy najemcy są chronieni przed koniecznością składania deklaracji co do wysokości osiąganych przez siebie dochodów. W ten sposób gmina nie ma też prawa odebrać im prawa do lokalu tylko dlatego, że więcej zarabiają. Co więcej stare zasady dotyczyć też mają tych, którzy wstąpią w stosunek najmu. To znaczy po śmierci najbliższej osoby będącej najemcą gminnego mieszkania jej niektórzy spadkobiercy wejdą w prawa, które mieli zmarli. W ten sposób będą oni chronieni przed koniecznością dopłacania do czynszu.

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019

Szybszy zwrot podatku

Mam czworo małych dzieci. Właśnie zabieram się do wypełnienia swojego zeznania podatkowego. Pewnie wyjdzie mi w nim spory zwrot podatku z tytułu ulgi na dzieci. Czy jest jakiś sposób, żeby zmusić skarbówkę, żeby szybciej oddała mi te pieniądze?

Tak! Zanim jednak wyśle Pani swoje zeznanie podatkowe radzimy postarać się o Kartę Dużej Rodziny (KDR). Jej posiadacze mają prawo do szczególnego przywileju – jeśli w rocznym zeznaniu podatkowym zaznaczą, że mają KDR fiskus dokona zwrotu nadpłaconego podatku w wyjątkowo krótkim terminie bo zaledwie w ciągu 30 dni. Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze skrócony termin dotyczy tylko tych PITów, które zostały wysłane elektronicznie. Złożenie ich w wersji papierowej nie pozwala korzystać z tego przywileju. Po drugie zeznanie podatkowe musi być prawidłowe. Poprawki błędów wydłużą termin zwrotu.

MS 6/2019, 11 kwietnia 2019

Ojciec płaci przed porodem

Będę miała dziecko z mężczyzną, który nie jest moim mężem. Rozstaliśmy się kiedy byłam już w ciąży. Mam teraz problemy finansowe i jestem ciekawa, czy mogę domagać się o przyszłego ojca, żeby mi pomógł.

Tak, ma Pani do tego prawo. Art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione matka ta może domagać się od niego, żeby wspomógł ją finansowo. Matka może wystąpić z takim roszczeniem jeszcze przed narodzeniem się dziecka. Prawdopodobny ojciec musi wyłożyć sumę, która powinna wystarczyć na pokrycie kosztów utrzymania matki przez 3 miesiące w okresie porodu oraz dodatkowo musi on do pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka przez pierwsze 3 miesiące jego życia. O tym ile pieniędzy musi zapłacić przyszły tata i w jakich terminach będzie je wykładał decyduje sąd rodzinny i opiekuńczy. W oparciu o ten przepis nie ma obowiązku udowadniania, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Wystarczy ten fakt uprawdopodobnić. Posłużą do tego np. zeznania świadków potwierdzających, że mężczyzna był w związku z przyszłą matką, zdjęcia ze wspólnych pobytów na wakacjach itp. Dobrze jest też udokumentować fakt, że kobieta i mężczyzna tuż przed ciążą mieszkali razem. Najlepsze do tego celu są rachunki przychodzące na jeden adres na nazwisko zarówno przyszłej matki jak i jej byłego już partnera.
MS 6/2019, 11 kwietnia 2019

Można skarżyć komornika

Komornik zajął kilka rzeczy ruchomych w moim domu. Zaszokowała mnie wyjątkowo niska wycena tych przedmiotów dokonana przez komornika. Jego zdaniem, np. bardzo duży, zupełnie nowy telewizor praktycznie nie jest nic wart. Czy mogę coś z tym zrobić, jakoś zaskarżyć?

Tak! Komornik, który prowadzi zajęcie rzeczy ruchomych należących do dłużnika szacuje wartość zajętych przedmiotów i wpisuje to do protokołu zajęcia. Jeśli dłużnik nie zgadza się z tymi wycenami może postąpić na dwa sposoby.

Pierwszy polega na tym, że zgłasza on zastrzeżenia co do wartości rzeczy do protokołu zajęcia ruchomości już w czasie, gdy komornik prowadzi swoje czynności.

Druga metoda polega na tym, że zastrzeżenia takie zgłasza się w terminie 3 dni od dnia doręczenia odpisu protokołu. W chwili, gdy komornik zostanie powiadomiony o zastrzeżeniach co do dokonanej przez niego wyceny – ma obowiązek zamieścić w protokole wzmiankę na ten temat. O wszystkich tych rzeczach komornik musi pouczyć strony. W szczególności ma obowiązek wyjaśnić im, że mają prawo do wniesienia zastrzeżeń i podać im termin do ich wniesienia. Informacje o tym należy przekazać już w momencie dokonywania zajęcia rzeczy ruchomych, a jeśli cały proces odbywa się pod nieobecność dłużnika, stosowne pouczenie powinno nastąpić przy doręczaniu protokołu zajęcia. Wniesienie zastrzeżeń oznacza, że komornik powinien w ich następstwie powołać biegłego, którego opinia pozwoli ustalić prawdziwą wartość zajmowanych przedmiotów. Możliwa jest sytuacja, w której komornik uzna, że już w trakcie zajmowania rzeczy prawidłowe oszacowanie ich wartości powinno odbywać się pod czujnym okiem biegłego. W takim przypadku komornik go powoła i skorzysta z jego wiedzy już w chwili ich zajmowania. Kodeks postępowania cywilnego mówi wprost, że jeżeli wartość zajmowanej ruchomości według oceny komornika przekracza 20 000 zł – komornik powinien od razu powołać – do ustalenia jego prawidłowej wartości – biegłego.

MS 5/2019, 28 marca 2019

Zastrzeżenie kredytowe

Mojej znajomej ukradziono dane osobowe. Ktoś na ich podstawie wziął pożyczki w różnych firmach pożyczkowych. Znajoma walczy właśnie o to, żeby ich nie spłacać. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, w który ja mogę się ustrzec przed podobnymi nieszczęściami.

W praktyce jest tylko jeden sposób na ustrzeżenie się przed bandytami, którzy na podstawie ukradzionych danych zaciągają pożyczki na cudze nazwisko – po prostu trzeba niezwykle uważnie pilnować swoich dokumentów. Dodatkowym sposobem pozwalającym na ustrzeżenie się przed takim nieszczęściem są oferowane przez banki informacji kredytowej usługi, zwane zastrzeżeniami kredytowymi. Polegają one na tym, że można wydać dyspozycję takiej instytucji, by przy naszym nazwisku umieściła informację, że nie życzymy sobie zaciągania pożyczek. W takim przypadku instytucja finansowa, która miałaby udzielić komuś takiej pożyczki, najpierw sprawdzi w banku informacji kredytowej, czy wyrażamy na to zgodę. Jeśli znajdzie zastrzeżenie, że sobie tego nie życzymy – takiej pożyczki po prostu nie udzieli. W ten sposób da się uniknąć naciągnięcia na spłatę nie zaciągniętych pożyczek. Niestety, to rozwiązanie ma dwie wady. Pierwsza polega na tym, że za taką usługę trzeba zapłacić. W grę wchodzą opłaty rzędu kilkudziesięciu złotych, nie mniej jednak dla niezamożnych osób może to być bariera nie do przejścia. Druga wada jest znacznie poważniejsza. Chodzi bowiem o to, że zastrzeżenie kredytowe obejmuje tylko tych pożyczkodawców, którzy dobrowolnie przystąpili do tego systemu. Niestety, z tego rozwiązania korzystają co prawda największe firmy udzielające pożyczek, ale do systemu nie przystąpiły wszystkie firmy pożyczkowe. W efekcie te mniejsze dalej udzielą pożyczki na nasze nazwisko, bo po prostu nie mają pojęcia o tym, że sobie tego nie życzymy. Dlatego wydawanie pieniędzy na zastrzeżenie kredytowe trzeba bardzo dokładnie rozważyć, nie ma bowiem żadnych gwarancji, że wydane na to pieniądze zapewnią nam bezpieczeństwo, którego oczekujemy.
MS 5/2019, 28 marca 2019

Skarbówka pyta szkołę

Jestem po rozwodzie. Razem z byłym mężem korzystamy z podatkowej ulgi na dzieci. Czy to prawda, że urząd skarbowy może zapytać szkołę, do której chodzi nasza córka, jak każde z nas się nią zajmuje?

Tak! Skarbówka ma prawo weryfikować prawidłowość stosowania odliczeń dokonanych w ramach ulgi na dziecko. W ramach czynności sprawdzających może weryfikować jak każde z rodziców wykonuje władzę rodzicielską nad dzieckiem. Ten z rodziców, który jej nie wykonuje – nie ma prawa do odliczeń. Dlatego urząd skarbowy może np. zwrócić się do szkoły, do której uczęszcza dziecko, z pytaniami pozwalającymi ustalić, który z rodziców uczestniczy w zebraniach klasowych swojej pociechy, towarzyszy jej w szkolnych uroczystościach czy kontaktuje się ze szkołą.

MS 5/2019, 28 marca 2019

Miejsce parkingowe i kredyt

Mam zamiar kupić mieszkanie. Będę też musiał pomyśleć o miejscu parkingowym dla rodzinnego auta. Nie jestem pewien czy dostanę kredyt hipoteczny na miejsce parkingowe. Ostatecznie to przecież nie mieszkanie!

Z kredytem hipotecznym na miejsce parkingowe nie powinien mieć Pan problemu. Szczegóły zależą jednak od tego, jaki charakter ma to miejsce.

W pierwszym przypadku – przynależy ono do mieszkania (najłatwiej poznać tę opcję po tym, że nie ma odrębnej księgi wieczystej na kawałek gruntu dla samochodu). To najprostsze rozwiązanie, bo w takiej sytuacji bank uznaje, że parking po prostu podwyższa wartość mieszkania, będącego przecież zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Ma to jednak pewną niedogodność. Podwyższenie wartości lokalu o dodatkowe pieniądze przeznaczone na zakup miejsca parkingowego powoduje wzrost kredytu. A to oznaczanie nie tylko to, że trzeba mieć odpowiednią zdolność kredytową, żeby bank pożyczył nam pieniądze – przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, że proporcjonalnie wzrośnie też wkład własny, którym musi dysponować potencjalny kredytobiorca.

W drugim przypadku – miejsce parkingowe traktowane jest jako odrębna nieruchomość – formalnie jest na niego założona odrębna od mieszkania księga wieczysta. W takiej sytuacji banki stosują tak zwaną hipotekę łączną. Wyceniają wartość obu nieruchomości i jeśli mieści się ona w zdolności kredytowej osoby pragnącej zaciągnąć kredyt hipoteczny, udzielają go wpisując hipotekę do każdej księgi wieczystej – a więc i tej założonej dla mieszkania, jak i tej założonej dla miejsca parkingowego. To rozwiązanie też ma swoje minusy. Poza tym, że tak jak w przypadku pierwszym kredytobiorca musi mieć odpowiednio większy wkład własny, dochodzą jeszcze wydatki związane np. z ustaleniem wartości miejsca parkingowego, dodatkowe opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, dodatkowe ubezpieczenie wymagane przez bank itp. Ważne też jest to, że sprzedaż takiego miejsca parkingowego jest trudna – skoro bowiem jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej, trzeba będzie przed sprzedażą postarać się o zgodę banku na jej zdjęcie umożliwiające przeprowadzenie takiej transakcji.

MS 3/2019, 28 stycznia 2019


Rozliczenie konkubentów

Razem z moją partnerką życiową mamy zamiar kupić nieruchomość. To działka, na której chcemy wybudować w przyszłości wspólny dom. Czy fakt, że nie jesteśmy małżeństwem na wpływ na taką transakcję?

Oczywiście! Musicie Państwo pamiętać, że w polskim prawie nie ma norm regulujących kwestie dotyczące rozliczenia konkubentów. W praktyce oznacza to, że dla polskich przepisów jesteście dla siebie obcymi osobami. W żadnym wypadku nie stosuje się do was np. przepisów dotyczących załatwiania kwestii majątkowych właściwych dla małżonków. W sytuacji, gdy jednak dojdzie do rozstania – bardzo komplikuje to ewentualne rozliczenia. W przypadku zakupu nieruchomości należy stosować przepisy właściwe dla współwłasności. Żeby uniknąć ewentualnych kłopotów w przyszłości – już w momencie podpisywania aktu notarialnego nabycia nieruchomości należy ustalić, kto w jakiej części jest właścicielem nabywanej działki. Po rozstaniu będzie wtedy można domagać się zniesienia współwłasności i np. ustalenia, że druga strona spłaci tyle, ile wynika z udziału w tej współwłasności.

Jest to jednak rzadko spotykana sytuacja modelowa. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że zapisy w akcie notarialnym dotyczące udziałów we własności nieruchomości różnią się od rzeczywistości. Dzieje się tak wtedy, gdy jedna ze stron dołożyła do zakupu więcej niż ma w niej udziałów. Ten, który wyłożył więcej niż to, co jest zapisane w akcie notarialnym, musiałby wówczas wytoczyć drugiej stronie proces o bezpodstawne wzbogacenie. Musiałby domagać się od swojej byłej drugiej połówki, by wydała mu korzyści, które otrzymała kosztem jego osoby, a jeśli nie jest to możliwe w naturze, powinna zwrócić w gotówce wartość tej korzyści. Proces taki nie gwarantuje sukcesów. Zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa bowiem, jeżeli ten, który korzyść uzyskał, zużył ją albo utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony.

MS 3/2019, 28 stycznia 2019

Rachunek niepotrzebny

Miałem kolizję. Jej sprawca przyznał, że odbyło się to z jego winy. Czy w takiej sytuacji muszę mieć rachunek dla ubezpieczyciela potwierdzający, że dokonałem napraw uszkodzonego pojazdu?

Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez Pana zawiadomienia o szkodzie. Jeśli nie ma wątpliwości, kto jest jej sprawcą i jaka jest wysokość tej szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może wymagać od swojego klienta przedstawienia jakiegokolwiek rachunku, np. z warsztatu samochodowego, dokumentującego przeprowadzone naprawy. Jeśli klient nie chce, wcale nie musi ich dokonywać – zależy to wyłącznie od podjętych przez niego decyzji.

MS 3/2019, 28 stycznia 2019

Miksera nie odliczysz

Jestem inwalidką i mam problemy z posługiwaniem się rękami. Ułatwiłoby mi życie, gdybym kupiła wielofunkcyjny mikser. Czy taki wydatek może zostać odliczony od mojego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Niestety nie! Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której stwierdził, że w ramach ulgi rehabilitacyjnej inwalida ma prawo odliczyć wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji i ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale jasno określił, że nie chodzi o zakup sprzętu gospodarstwa domowego. Zdaniem Dyrektora KIS takie sprzęty są ogólnodostępne i każdy – a więc nie tylko inwalida – może z nich korzystać. Dlatego wydatki na ich nabycie nie mogą być odliczone. Odliczać można bowiem wydatki tylko na taki sprzęt, który ma specjalne cechy czyniące go niezbędnym albo w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej albo też ułatwiającej jej życie.

MS 02/2019, 7 lutego

Ulga na wymianę okien

Jestem emerytem i właścicielem domku jednorodzinnego. Słyszałem, że jest nowa ulga podatkowa na ocieplenie domu. Nie stać mnie na aż tak kosztowną inwestycję, ale przydałoby się wymienić niektóre okna. Czy pieniądze wydane na coś takiego też mogę odliczyć od podatku?

Tak! Wydatek, który zamierza Pan ponieść mieści się w ramach obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, których dochody opodatkowane są według skali podatkowej (a więc także emeryci), podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (prawo do tej ulgi mają więc też i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą). W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, ale także na maszyny i urządzenia oraz usługi służące termomodernizacji. Odliczenia mogą dokonać właściciele albo współwłaściciele domu jednorodzinnego. Istnieje rozporządzenie, które dokładnie określa jakie materiały, urządzenia i usługi mogą być rozliczane w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Poza oczywistym ociepleniem ścian znajdziemy na niej także wydatki związane np. z zakupem gazowego kotła kondensacyjnego wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza a także odprowadzenia spalin. Na liście jest też wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym także okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, a nawet powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Co ciekawe, rozporządzenie pozwala też odliczyć pieniądze wydane np. na przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Musimy jednak sprostować jedną nieprawdziwą informację poruszoną przez Pana w pytaniu. Otóż ulga termomodernizacyjna nie jest odliczana od podatku. Poniesione wydatki odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem. Podatnik może więc w zeznaniu podatkowym za 2019 r. odliczyć to, co wcześniej w tym roku wydał na przedsięwzięcie objęte ulgą. Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł i to liczonych wraz z VATem (zasada ta dotyczy osób nie prowadzących własnej firmy, którzy są VATowcami). Przepisy dopuszczają sytuację, w której podatnik w jednym roku wyda na termomodernizację więcej niż zarobił, W takim przypadku wydane pieniądze będzie mógł odliczać w kolejnych latach. I tak maksymalnie aż przez 6 kolejnych lat. Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że rozpoczęte przez podatnika przedsięwzięcie termomodernizacyjne skończy się w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Uwaga! Odliczone pieniądze trzeba będzie doliczyć do dochodu jeśli podatnik nie skończy w tym czasie swojej inwestycji albo kiedy otrzyma zwrot wcześniej odliczonych wydatków (np. dotacja z gminy). Warto pamiętać, że dochód można pomniejszać tylko o te wydatki, które wynikają wyłącznie z faktur VAT.

MS 02/2019, 7 lutego

Umowa serwisowa

Chcę kupić lodówkę. Wybrałam już model, ale przed zakupem sprzedawca zaproponował mi dokupienie umowy serwisowej, dzięki której mam mieć gwarancję, że w razie awarii lodówka zostanie naprawiona. Czy takie rozwiązanie jest dla mnie rzeczywiście korzystne?

Do Rzecznika Finansowego dotarło wiele skarg na takie rozwiązanie. Jest ono mniej korzystne niż polisa, bo zamiast podlegającego pełnej kontroli ze strony odpowiednich urzędów towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku umowy serwisowej mamy do czynienia z firmą, która takiej kontroli nie podlega. W związku z tym jej zapewnienia, że zagwarantuje nam bezproblemową naprawę popsutego sprzętu mogą być trudne do wyegzekwowania. No, chyba że tą firmą jest sam producent sprzętu. W innym przypadku taka umowa jest bardzo ryzykowna dla klienta.

MS 02/2019, 7 lutego

Darmowe konto kosztuje

Zastanawiam się nad założeniem podstawowego rachunku płatniczego. Najważniejsze dla mnie jest to, że nie płaci się za jego utrzymanie ani złotówki, a to dla mnie ważne, bo robię sporo transakcji, np. przelewy.

Jeśli intensywnie używa Pani swojego konta bankowego i dołączonej do niego karty płatniczej może okazać się, że podstawowy rachunek płatniczy nie będzie najlepszym rozwiązaniem. To prawda, że jego utrzymanie oraz wydana do niego karta są bezpłatne. Nie płaci się też za 5 pierwszych transakcji płatniczych w miesiącu. Do tej kategorii zalicza się między innymi zlecenia przelewu, polecenia zapłaty czy zlecenia stałe. Bez opłat można też robić wypłaty z bankomatów własnych banku prowadzącego to konto. Dodatkowo w ciągu miesiąca można skorzystać 5 razy z bankomatów obcych. I to by było na tyle. Za pozostałe operacje bank prowadzący podstawowy rachunek płatniczy może już pobierać opłaty. Trzeba więc zapłacić za przelewy zagraniczne SEPA, przelewy natychmiastowe oraz korzystanie z obcych wpłatomatów. Jednak prawdziwą pułapką finansową są opłaty pobierane za działania przekraczające darmowe limity. I tak np. 6 i następny przelew zrobiony w miesiącu w oddziale banku może już kosztować od 5 do 10 zł za sztukę! Wypłaty w obcych bankomatach począwszy od 6 wykonanej w miesiącu kosztują przeciętnie nawet 5 zł za sztukę! Dodatkowo podstawowy rachunek płatniczy został przez niektóre banki pozbawiony udogodnień oferowanych w innych typach rachunków osobistych. I tak niektóre banki nie pozwalają użytkownikom podstawowego rachunku płatniczego korzystać z bankowości internetowej i mobilnej. A to kosztowny brak, bo bez bankowości internetowej nie można korzystać z bezpłatnych przelewów. W takim przypadku nawet sprawdzenie stanu konta może kosztować, jeśli zrobimy to za pośrednictwem bankomatu. Są też banki, które pobierają np. opłaty za sms-y służące do autoryzacji przelewu. Jak więc widać, podstawowy rachunek płatniczy to dobre rozwiązanie dla kogoś, kto ma zamiar mało korzystać z tego rachunku. Osoby będące intensywnymi użytkownikami produktów bankowych powinny zdecydowanie rozejrzeć się za innym typem rachunku.

MS 01/2019, 17 stycznia 2019


Użyczenie bez podatku

Jestem w trakcie rozwodu i musiałam wyprowadzić się od męża. Brat chce mi bezpłatnie użyczyć swojego mieszkania do czasu, aż skończą się moje kłopoty. Czy będzie musiał zapłacić z tego tytułu jakiś podatek?

Nie! Teoretycznie, osoba fizyczna, która nieodpłatnie użytkuje należące do kogoś nieruchomości, uzyskuje nieodpłatne świadczenie. Powinno ono, co do zasady, być uznane za jej przychód, a w konsekwencji także opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ale w praktyce użyczenie jest zwolnione od tego podatku. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy nieruchomość (choć zasady te dotyczą także ruchomości, np. samochodu) zostanie użyczona osobie zaliczonej do I albo II grupy podatkowej. Do I grupy należą: małżonek, dzieci, wnukowie, rodzicie, dziadkowie, pasierbowie, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. A to oznacza, że użyczenie Pani lokalu przez brata jest zwolnione od podatku dochodowego.

MS 01/2019, 17 stycznia 2019

Ugoda zastępuje wyrok

Zażądałam od ojca mojego dziecka alimentów, które pomogą mi go utrzymać. Ojciec dziecka zaproponował mi zawarcie ugody określającej warunki wypłaty tych alimentów. Czy taka ugoda ma taki sam walor jak wyrok sądu?

Jeśli zostanie zawarta przed sądem, to tak. Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że sędzia prowadzący postępowanie powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania. Następuje to na ogół na pierwszym posiedzeniu, tuż po tym, jak zostaną wyjaśnione pierwsze stanowiska stron. Jak rozumiem, w Pani przypadku, przyjdzie Pani z ojcem dziecka do sądu z już gotowym projektem takiej ugody. Należy w nim ustalić nie tylko wysokość alimentów, ale także termin ich wypłaty (zazwyczaj jest to stały termin w miesiącu, np. płatność do 10 dnia każdego miesiąca) oraz sposób realizacji tego obowiązku (np. ustalenie, że alimenty będą przelewane na konto bankowe matki). W takiej sytuacji sąd spisze uczynione przez rodziców dziecka ustalenia i wciągnie je do protokołu. Może też sporządzić z nich odrębny dokument, który również będzie stanowił część protokołu. W każdym przypadku strony będą musiały własnymi podpisami potwierdzić poczynione ustalenia. Ugoda zawarta w takiej formie, czyli przed sądem – podobnie jak prawomocne orzeczenie sądu – stanowi tytuł egzekucyjny. Po tym, jak ugodę zaopatrzy się w klauzulę wykonalności, można ją przekazać komornikowi do realizacji. Na jej podstawie możliwe więc będzie wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Dlatego polecamy taką formę rozstrzygnięcia sporu o alimenty. Dzięki ugodzie zawartej przed sądem kwestia alimentów zostanie szybko i tanio załatwiona.

MS 01/2019, 17 stycznia 2019

Akt zgonu dla spadkobiercy

Mój wuj w testamencie zapisał mi trochę gotówki. Chcę rozpocząć postępowanie przed sądem, które potwierdzi że mam do niej prawo. Mam jednak problem z aktem zgonu wuja. Podobno urząd stanu cywilnego wydaje taki dokument jedynie najbliższej rodzinie zmarłego. W jaki sposób mogę legalnie wydobyć akt zgonu wuja?

Odpis aktu stanu cywilnego rzeczywiście w pierwszej kolejności wydaje się osobie, której ten akt dotyczy. Siłą rzeczy zmarły wuj nie wystąpi o jego wydanie. Prawo do otrzymania tego dokumentu ma także małżonek zmarłego, jego wstępni (czyli rodzice), zstępni (czyli dzieci), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy i opiekun. O odpis może też wystąpić sąd, prokurator, organizacje społeczne, oraz organy administracji publicznej w tym zwłaszcza np. Policja czy Straż Graniczna jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Ale do kategorii osób uprawnionych do otrzymania odpisu aktu zgonu należą także ci, którzy wykażą, iż mają interes prawny w dostępie do tego dokumentu. Pozostaje zatem ustalić czy chodzi także o potencjalnego spadkobiercę. Odpowiedź jest twierdząca. Zgodnie z Kodeksem cywilnym sąd – na wniosek osoby mającej w tym interes prawny – stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. To oznacza, że interes prawny ma całkiem szeroki krąg ludzi. Są to nie tylko najbliżsi zmarłego, ale także ci, na których rzecz – tak jak w opisywanym w pytaniu przypadku – został sporządzony zapis testamentowy. Więcej nawet – rozpoczęcia postępowania spadkowego mogą się także domagać osoby uprawnione do zachowku czy wreszcie wierzyciele – i to zarówno spadkodawcy jak i spadkobiorcy (ostatecznie odziedziczony majątek może spokojnie posłużyć do uregulowania zaciągniętych wcześniej należności). Ma więc Pani interes prawny pozwalający na domaganie się wydania aktu zgonu wuja. Tym bardziej, że jest on niezbędnym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Niestety, czasami w urzędach wydających takie dokumenty można spotkać się ze stanowiskiem, że potencjalny spadkobierca powinien najpierw złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku bez dołączania do niego aktu zgonu, poczekać aż sąd pisemnie wezwie go do uzupełnienia braków pisma procesowego poprzez dołączenie tego odpisu i dopiero w z takim dokumentem w ręku prosić o jego wystawienie. Takie stanowisko urzędników jest błędne! Sam fakt, że osoba występująca o odpis aktu zgonu może być spadkobiercą potwierdza, że ma ona w tym interes prawny.

MS 22/2018, 20 grudnia 2018

Wyższe kary dla właścicieli psów

Sąsiad straszy mnie, że jeśli nie zacznę wyprowadzać mojego psa na smyczy to ściągnie mi na kark straż miejską, a ta podobno ukarze mnie mandatem w wysokości aż 1000 zł. Czy rzeczywiście grozi mi tak wysoka kara?

Tak! Od 15 listopada 2018 r. obowiązują zmienione przepisy Kodeksu wykroczeń. Artykuł 77 tego aktu prawnego przewiduje karę ograniczenia wolności, karę nagany albo grzywnę w wysokości do 1000 zł dla tego, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia. To znaczący wzrost w porównaniu ze starym stanem prawnym, w którym grzywna była ograniczona do kwoty 250 zł. Radzimy więc sprawdzić jak w Pańskiej gminie uregulowano zasady wyprowadzania psów. Na ogół wymaga się smyczy, a niekiedy też kagańców.

MS 22/2018, 20 grudnia 2018

Nie zawsze możesz oddać zakupy

Kupiłam ubranie w sklepie w centrum handlowym. Po przymiarce w domu doszłam jednak do wniosku, że nie bardzo mi ono pasuje. Czy mogę taki towar oddać sprzedawcy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny?

Oddanie towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania możliwe jest przy zdalnej sprzedaży. Najczęściej chodzi o transakcje dokonywane. Wystarczy wtedy wysłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Te zasady nie obowiązują jednak w sklepach stacjonarnych. Można w nich co prawda oddać zakupione rzeczy, ale tylko wtedy, jeśli sprzedawca się na to godzi. Dlatego przed zakupem w normalnym sklepie warto zapytać na jakich zasadach odbywa się zwracanie nietrafionych zakupów. W takich przypadkach sprzedawcy sami określają zasady, na jakich odbywa się taka procedura. Nierzadko oferują rozwiązania korzystniejsze niż te dotyczące zakupów przez internet, np. prawo zwrotu nie przez 14 dni ale aż przez 100 dni. Często jednak ograniczają zwroty bardzo restrykcyjnymi warunkami, np. domagają się dołączenia oryginalnego opakowania i wymagają kompletu metek. Co więcej mogą nawet przyjąć zwrot towaru, ale pod warunkiem, że klient wymieni go na inny. Należy się też liczyć z tym, że zamiast gotówki zaproponuje się kupującemu bon towarowy do wydania w sklepie, w którym dokonana pierwotnego zakupu. Prawo zezwala na takie działania. To główny powód, dla którego przed większymi zakupami należy upewnić się jaką politykę zwrotów towarów wprowadził sprzedawca.

MS 22/2018, 20 grudnia 2018

Wspólnota może zabrać rzeczy

Dostałam od zarządu wspólnoty mieszkaniowej pismo, w której domagają się ode mnie natychmiastowego zabrania rzeczy, które stoją w korytarzu przed moim mieszkaniem. Podobno taki nakaz wydała w czasie kontroli straż pożarna. Grożą mi, że jeśli tego nie zrobię to wspólnota na mój koszt usunie przeszkadzające jej przedmioty. Czy mogą zrobić coś takiego?

Tak! Straż pożarna może nakazać usunięcie rzeczy stojących na korytarzach kamienic. Blokują one bowiem drogi ewakuacyjne, a to w razie pożaru może skończyć się tragedią. Strażacy wydają podobne nakazy zarządcom nieruchomości, które kontrolują. Takim zarządcą jest najczęściej albo wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnie mieszkaniowe. I to na nich spoczywa obowiązek zrealizowania żądań straży pożarnej mających na celu doprowadzenie budynku do stanu zgodnego z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Dlatego decyzje takie nie muszą być kierowane personalnie do każdego właściciela mieszkania, najemcy czy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu – wystarczy, że dokument tej treści strażacy skierują odpowiednio do zarządów wspólnot albo spółdzielni mieszkaniowych. Ignorowanie nakazów straży może się skończyć grzywną nałożoną w postępowaniu administracyjnym. Dlatego zarządca nieruchomości może skierować do członków wspólnoty albo spółdzielców żądanie usunięcia przedmiotów stojących na korytarzach i stwarzających potencjalne zagrożenie dla sprawności przebiegu ewakuacji w razie pożaru. Mieszkaniec, który nie zastosuje się do skierowanego do niego nakazu musi się liczyć z tym, że zarządca nieruchomości przymusowo usunie przeszkody z dróg ewakuacyjnych i złoży je w miejscu, z którego ich właściciel będzie mógł je odebrać. Zazwyczaj jest to jakiś depozyt albo magazyn należący do wspólnoty albo spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma przepisów, które zabraniałyby pobieranie opłat za przechowanie przedmiotów usuniętych z korytarzy. Ich właściciel może więc dostać od zarządu nieruchomości całkiem słony rachunek.

MS 21/2018, 6 grudnia 2018

Skarbówka nie musi wiedzieć

Przez kilka ostatnich lat wynajmowałam mieszkanie, które odziedziczyłam po babci. Płaciłam z tego tytułu podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z końcem roku kończę wynajmować ten lokal, bo chcę go sprzedać. Czy muszę powiadomić urząd skarbowy, że kończę prywatny najem mieszkania?

Nie! Żaden przepis nie nakłada na właściciela mieszkania, które było prywatnie wynajmowane obowiązku powiadamiania o fakcie, że najem ten został zakończony. Jedyny obowiązek, jaki ciąży na podatniku opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to sporządzenie i przesłanie do urzędu skarbowego z końcem stycznia deklaracji podatkowej (PIT-28 wraz z załącznikami), w której wykazany zostanie osiągnięty z tytułu najmu prywatnego przychód oraz zapłacone z tego tytułu zaliczki na podatek.
MS 21/2018, 6 grudnia 2018

Rezygnacja z kredytu za darmo

Jak się okazuje – zupełnie pochopnie wziąłem kredyt konsumencki. Wygląda na to, że wcale go nie potrzebuję i mogę go zwrócić bankowi, boję się tylko, że będzie mnie to bardzo drogo kosztowało.

Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Jeśli wzięty przez Pana kredyt jest kredytem konsumenckim (to znaczy nie został wzięty przez przedsiębiorcę na potrzeby należącej do niego firmy) to ma Pan prawo – i to bez podawania jakichkolwiek przyczyn – odstąpić od umowy o kredyt konsumencki w ciągu 14 dni od podpisania tego kontraktu. Termin ten zostanie zachowany, jeśli w tym czasie złoży Pan oświadczenie od odstąpienia od umowy. Może się to odbyć w siedzibie banku, ale można też wysłać pismo na wskazany wcześniej przez kredytodawcę adres. Zgodnie z prawem konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytu konsumenckiego. Jedyny wyjątek robi się dla odsetek liczonych od dnia wzięcia kredytu do dnia jego spłaty, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy o kredyt wiązany (np. zakup na raty), jeżeli spełnienie świadczenia przez kredytodawcę ma nastąpić na rzecz sprzedawcy lub usługodawcy, od którego nabył on towar lub usługę, konsument ma prawo odstąpić od umowy o kredyt konsumencki, jeśli złoży kredytodawcy lub pośrednikowi kredytowemu oświadczenia o odstąpieniu od tego kontraktu. Jeśli towar trafił do rąk konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, a konsument towar przejął – sprzedawca zachowuje roszczenie o zapłatę przez konsumenta ceny, chyba że ten ostatni niezwłocznie zwróci towar, a sprzedawca go przyjmie. W takim przypadku umowa o nabycie towaru wygasa. Warunki przyjęcia towaru od konsumenta powinna określać umowa zawarta między stronami tej transakcji.

MS 21/2018, 6 grudnia 2018

Dużo lepszy będzie notariusz

Chcę kupić nowe mieszkanie. Żeby dostać na nie kredyt hipoteczny muszę mieć podpisaną umowę przedwstępną ze sprzedawcą lokalu. Mam teraz dylemat w jakiej formie tę umowę przedwstępną podpisać – czy wystarczy, że będzie to zwykły kontrakt między kupującym a sprzedającym czy jednak powinienem iść do notariusza?

Zacznijmy od tego, że tylko umowa sprzedaży nieruchomości (czyli przeniesienia jej własności) musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Bez tego będzie z mocy prawa nieważna. Umowa przedwstępna nie jest obowiązkowa przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości. Ponieważ nie przenosi ona własności, nie musi być podpisana u notariusza. Co się stanie jeśli zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej, bez udziału rejenta? W zasadzie nic, dopóki nie pojawią się kłopoty. Zwykła forma pisemna ma bowiem to do siebie, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej (czyli właściwego aktu notarialnego, na podstawie którego stajemy się właścicielem mieszkania, domu albo działki) uchyla się od jej zawarcia, to druga strona może jedynie żądać naprawienia szkody poniesionej w wyniku tego, że miała nadzieję na zawarcie głównej umowy przyrzeczonej. Oznacza to w praktyce, że w sytuacji gdy sprzedający mieszkanie wycofa się z kontraktu to niewiele można mu zrobić. Na pewno nie da się go zmusić nawet przed sądem, żeby przekazał nam własność nieruchomości na zasadach określonych w umowie przedwstępnej. Możemy od niego w zasadzie jedynie wyegzekwować zwrot kosztów poniesionych w związku z zawarciem zwykłego pisemnego kontraktu. Nie da się też wyciągnąć od niego zwrotu utraconych korzyści. Można się przed tym zabezpieczyć wprowadzając do umowy przedwstępnej zapisy określające wysokość ewentualnego odszkodowania, ale jest to rzadko stosowane rozwiązanie. A teraz zobaczmy co się stanie jeśli umowę przedwstępną zawrzemy przed notariuszem. W takim przypadku jeśli umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy (a o to zadba już notariusz) strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. To oznacza, że da się zmusić sprzedawcę, żeby jednak sprzedał nam nieruchomość. Może to oznaczać proces z nim, ale w efekcie dostaniemy to mieszkanie, dom albo działkę, na której kupno umówiliśmy się w umowie przedwstępnej. Forma notarialna ma jeszcze jedną przewagę – można na jej podstawie zażądać zrobienia w księdze wieczystej kupowanej nieruchomości wpisu stwierdzającego, że mamy roszczenia co do jej nabycia. Z takim wpisem nieruchomość jest niesprzedawalna. Umowa przedwstępna zawarta przed notariuszem ma w zasadzie tylko jedną wadę – notariuszowi trzeba za to sporo zapłacić.

MS 20/2018, 22 listopada 2018

Można wymusić rozdzielność

Ostatnio mój mąż ma poważne problemy z alkoholem. Skutkuje to też i tym, że marnotrawi zarobione przez siebie pieniądze. Już kilka razy miałam starcia z osobami, które twierdzą, że pożyczyły mu spore kwoty. Jak się zabezpieczyć przed takimi roszczeniami w przyszłości?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy na takie przypadki jak opisane w pytaniu wprowadza instytucję rozdzielności majątkowej. W idealnych warunkach powinna być ona efektem umowy między małżonkami, ale zakładamy, że w naszym przypadku jest to raczej niemożliwe. Choć radzimy zacząć od próby uzgodnienia z mężem polubownego załatwienia tej sprawy. Jeśli jednak napotka Pani opór z jego strony trzeba będzie złożyć pozew w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, w którego okręgu mieliście wspólne miejsce zamieszkania (przy założeniu, że choć jedno z was ma w tym okręgu swoje miejsce zamieszkania albo pobytu). W pozwie należy zażądać ustanowienia rozdzielności majątkowej podając powody takiego postępowania. Powinny one być ważne, przez co rozumieć należy, iż są one wynikiem sytuacji nadzwyczajnych trwających już dłuższy czas i w dodatku zagrażających bezpieczeństwu finansowemu przynajmniej jednego z małżonków.

MS 20/2018, 22 listopada 2018

Nie musisz ubezpieczać kredytu

Chcę wziąć kredyt konsumpcyjny w banku. Bankowiec wymusza na mnie zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia. Czy muszę ją koniecznie podpisać?

Nie! Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe i bank nie może zmusić klienta do zawarcia takiej umowy. Ale polisa na kredyt może się czasami opłacić. Będzie tak wtedy, gdy bank żeby zachęcić klientów do wykupywania takich usług zaoferuje w zamian za opłacenie takiej polisy zniżki oprocentowania samego kredytu albo zmniejszy swoją prowizję. Jeśli więc dostaniemy takie rabaty i w efekcie kredyt razem z nimi będzie kosztował niewiele więcej niż bez nich to warto rozważyć opcję zabezpieczenia pożyczonej gotówki. W innym przypadku od takich polis trzeba trzymać się jak najdalej, bo tak będzie po prostu taniej.

MS 20/2018, 22 listopada 2018

Za wysokie opłaty windykacyjne