DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Kłopotliwa petycja

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje sprawę petycji, sprzeciwiającej się zgodzie na zbudowanie blokowiska w Regułach. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice zebrali pod petycją ponad 400 podpisów i od niemal pół roku żądają jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice. Zdaniem Wójta Krzysztofa Grabki złożone „pismo” nie spełnia wymogów określonych w przepisach.

Wszystko zaczęło się od działki położonej w Regułach blisko stacji WKD, o powierzchni 67,5 tys. m2
– Kilka lat temu była w posiadaniu agencji rolnej. Ok. 2 lat temu została wystawiona na aukcję i sprzedana. Kupił ją inwestor zajmujący się developmentem, a następie wystąpił do Wójta Gminy Michałowice, aby plany zagospodarowania przestrzennego dotyczącego tej działki zostały zmienione tak, żeby pozwoliły na budowę bloków – tłumaczy Jarosław Hirny-Budka – aktywista, współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice, lider protestu mieszkańców sprzed dwóch lat przeciw budowie  w gminie centrum handlowego. Jarosław Hirny-Budka zwraca również uwagę, że jeśli przyjrzeć się obowiązującemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Michałowice z 2002 r., pozwala on natomiast na zabudowę raczej jednorodzinną, budynki do 12 metrów wysokości, z przeznaczeniem jako teren usługowy.

Więcej mieszkańców – więcej problemów

– We wniosku, który deweloper złożył do Wójta w 2016 roku, wystąpił, aby można było budować do 18 metrów, ale przede wszystkim, aby można było wprowadzić budowę wielorodzinną. Gdyby deweloper zbudował to, o co wnioskował, mogłoby powstać ok. 168 tys m2 powierzchni mieszkalnej. Co za tym idzie, po przeliczeniu metrów na osobę można oszacować, że na tym terenie mogłoby wprowadzić się nawet 4 tys. ludzi. Dla porównania całe Reguły mają ok. 1500 mieszkańców, a Michałowice ok. 18 tys. Deweloper, gdy kupował teren, nabył go z określonym planem zagospodarowania, który nie pozwalał na takie inwestycje – dodaje Jarosław Hirny-Budka. Nakreśla główne problemy, do których doprowadziłoby wprowadzenie się na obszar „Reguły – ul. Wiejska” kilku tys. ludzi, dokładnie 4455 osób wg analiz zleconych przez Gminę  w 2016 roku. – Już w tym momencie mamy przepełnione gminne szkoły. W godzinach szczytu wejście do kolejki WKD graniczy z cudem. A liczba samochodów, która musiałaby się zmieścić na małej uliczce jednopasmowej? 4 tys. ludzi posiadałoby zapewne jakieś 2 lub 3 tys. samochodów albo i więcej*. Przerażające! Oznaczałoby korki, większe zadymienie, zastawione chodniki i parkingi – prognozuje.

Projekt zmiany MPZP

Aktywista zwraca uwagę, że jeśli przyjrzeć się obowiązującemu studium uwarunkowań przestrzennych dot. Michałowic z 2011 roku – dokument ten przewiduje tzw. zieleń urządzoną i usługi, z maksymalną wysokością budynków do 12 m., np. park z rzadką zabudową jednorodzinną albo placówki publiczne. – Bieżące działania przeczą tym zobowiązaniom Gminy. Okazało się również, że Gmina w 2016 roku przygotowała projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Wiejska – część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły zgodny z oczekiwaniami dewelopera. Zakładał m.in. przeznaczenie podstawowe: zabudowę wielorodzinną z maksymalną wysokością budynków do 18 m. Gmina skierowała także ten projekt do uzgodnień i opinii w Starostwie Powiatowym, jednak nie konsultowała go z mieszkańcami. O wielu z tych działań dowiedzieliśmy się dzięki zapytaniom do innych instytucji pod koniec 2017 roku – relacjonuje Jarosław Hirny-Budka.

Mieszkańcy nie chcieli blokowisk

W  sezonie jesiennym w 2017 roku Gmina zaprosiła mieszkańców do otwartych konsultacji społecznych dotyczących wizji zagospodarowania tego terenu.

– Na spotkanie przyszło wówczas ok. 150 mieszkańców, a nawet sam właściciel działki. Zdecydowana liczba mieszkańców sprzeciwiła się powstaniu jakichś blokowisk. Inwestor obiecywał, że pobuduje mniej pięter niż 5, deklarował, że odda część działki pod przedszkole. Jednak nie zapominajmy, że wiążące są zapisy w dokumentach określających przede wszystkim warunki zabudowy. Po tym spotkaniu wymyśliliśmy wraz z mieszkańcami, że wystosujemy petycję  z prośbą do Wójta Gminy, aby nie wprowadzał tutaj żadnych zmian planistycznych zmierzających do powstania blokowisk.

Petycja

– 31 stycznia 2018 roku, złożyliśmy petycję do  w sprawie blokowiska w Regułach – informuje Jarosław Hirny-Budka. Dodaje, że zebrano pod nią prawie 450 podpisów. Nie ma do tej pory na nią żadnej odpowiedzi. Aktywiści ze Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice powołują się na art. 8 Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r.): „Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji”.

Pomysłodawcy petycji są rozczarowani, że jej skan do dziś nie został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Michałowice. Artykuł 10 informuje też, że „petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia”.

Niedotrzymanie terminów?

W świetle prawa, obywatel, w sytuacji, w której organ nie dotrzymuje terminów rozpatrzenia petycji określonych w ustawie, może złożyć skargę na podstawie art. 227–240 Kodeksu postępowania administracyjnego lub skargę do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w trybie przepisów ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co też uczynili członkowie Stowarzyszenia Głos Mieszkańców Gminy Michałowice. – Naszym zdaniem to naruszenie prawa. Ponieważ wymiana pism między Stowarzyszeniem i Wójtem nie przyniosła żadnych skutków, złożyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego urzędowe ponaglenie Wójta Gminy Michałowice do opublikowania petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję. To wymagany prawnie krok przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego – informuje Stowarzyszenie Głos Mieszkańców Gminy Michałowice.

Wójt: „Pismo nazywane petycją nie spełnia wymogów określonych w przepisach (...)”

Postanowiliśmy zwrócić się o wyjaśnienie tej sprawy do Wójta Gminy Michałowice Krzysztofa Grabki. Odpowiedzi otrzymaliśmy na piśmie. Wójt potwierdził wpłynięcie w styczniu pisma zatytułowanego „Petycja do Wójta Gminy Michałowice w interesie publicznym mieszkańców wsi Reguły w sprawie uniemożliwienia budowy bloków mieszkalnych we wsi Reguły”. Wójt Michałowic również przyznaje, że pismo zawierało „prośbę o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu powstrzymania tej inicjatywy, wzywając jednocześnie do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Reguły – Wiejska”. Dlaczego zatem petycja nie została opublikowana? Wójt Krzysztof Grabka w odpowiedzi tak tłumaczy ten fakt:

„Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123 z późn.zm.) umieszczenie pisma na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje nie jest wymagane, jeśli pismo nazwane „petycją” nie spełnia wymogów określonych w przepisach art. 2 ust. 3 powołanej ustawy. Ma to miejsce m.in. w sytuacji, gdy w tym samym czasie toczy się procedura, której przedmiotem jest sprawa opisana w piśmie „petycja”, która przewiduje możliwość wnoszenia wniosków, czy uwag. W tym przypadku Rada Gminy Michałowice uchwałą nr XXXIX/370/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wiejska-część 2” na terenie obrębu geodezyjnego Reguły. Postulaty zawarte w piśmie z 31 stycznia 2018 będą więc rozpatrywane podczas procedury planistycznej związanej z opracowywaniem projektu planu miejscowego dla interesującego mieszkańców wsi Reguły obszaru. W trakcie tej procedury projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu i przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna nad rozwiązaniami w nim przyjętymi. Każdy zainteresowany będzie też mógł zgłaszać uwagi do rozwiązań przyjętych przez projektantów planu”. Na końcu czytamy, że Pismo ze stycznia „zostało więc potraktowane jako zbiorowy wniosek do opracowywanego planu”.

Inne petycje dotyczące zmian MPZP są publikowane

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 26 lutego do Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Michałowice wpłynęło również pismo z Urzędu Gminy Michałowice informujące Stowarzyszenie o przekwalifikowaniu petycji na wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy, do których dotarliśmy, zwracają także uwagę na inne petycje opublikowane na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice. Chodzi np. o petycję z dnia 26 kwietnia 2018 roku „Zmiana planu obszaru „Bugaj” Komorów-Wieś o możliwość dojazdu do zalewu i wykonanie parkingu dla samochodów i rowerów”. Już nie została potraktowana jako „zbiorowy wniosek do opracowywanego planu”, a opublikowana w zakładce „Petycje”, zgodnie z Ustawą o petycjach i to niepokoi osoby, które wciąż oczekują publikacji petycji ze stycznia. Opublikowany został również skan innej petycji „Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lub zmianie MPZP dla działek nr 560,561 i 633 przy Al. Starych Lip i ul. Sanatoryjnej w Komorowie. – Również zawierała prośbę mieszkańców o przystąpienie do zmiany MPZP tak, aby wykluczył budowę dużych obiektów handlowych. Podobnie, jak nasza petycja, która zawierała prośbę o podjęcie działań w celu powstrzymania budowania bloków i również prośbę o rozpoczęcie działań nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – kompletnie nie rozumie tej sytuacji jeden z mieszkańców Reguł.

Czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania

Mieszkaniec pokazuje Konstytucję RP. Przytacza art. 63 – wskazuje, że petycję może wnieść „każdy”. Zwraca jeszcze raz na Ustawę  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwłaszcza art. 3: „O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna”. Cytuje nam także Art. 2 ust. 3, który brzmi: „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”. – Pozostaje nam teraz czekać na wynik procedury administracyjnej – podsumowuje na koniec, rozkładając ręce.

 


(...)

Art. 2.

1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja może być złożona w interesie:

            1)         publicznym;

            2)         podmiotu wnoszącego petycję;

            3)         podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

(...)

Art. 8.

1.  Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

2.  Informacja,  o której mowa w ust. 1, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.Agnieszka Gorzkowska

MS 12/2018, 28 czerwca 2018