DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Absolutorium za 2017 rok

Podczas sesji, 21 czerwca Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego Pawłowi Kanclerzowi. Wcześniej radni wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej udzielenia absolutorium oraz przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok.

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ kolegialny organowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy absolutorium udziela rada miejska burmistrzowi.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany przedstawić radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat sprawozdania.

Przedłożone radzie miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez komisję rewizyjną. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym komisja opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium burmistrzowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje rady miejskiej i wreszcie cała rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, rada miejska zapoznaje się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (burmistrza) w danym roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą radzie do sprawowania kontroli i oceny wykonania budżetu.

– Rok 2017 był dynamiczny pod względem inwestycyjnym, zrealizowaliśmy kilka dużych, ważnych projektów oraz wiele mniejszych, ale równie istotnych dla mieszkańców. Wydaliśmy na inwestycje prawie 44 mln zł. Jestem bardzo zadowolony z termomodernizacji starej Szkoły Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim, która obecnie wygląda jak nowa, z rozbudowy szkoły w Umiastowie oraz sprawnej budowy hali widowiskowo-sportowej w Kręczkach Kaputach, która niebawem zostanie oddana do użytku. Rozpoczęliśmy budowę szkoły w Ołtarzewie i oczywiście nie mogę pominąć ważnych inwestycji drogowych, które również zostały w 2017 roku zakończone. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione przez Regionalna Izbę Obrachunkową oraz znalazło odzwierciedlenie w wielu rankingach regionalnych i ogólnopolskich gdzie zajmujemy, jako gmina, czołowe miejsca –  tak absolutorium dla budżetu zrealizowanego w 2017 r. po sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim podsumował burmistrz Paweł Kanclerz.

Jak powiedziała skarbnik gminy Małgorzata Piotrowska, w ciągu roku bud­żet zmieniano, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Na ostatni dzień 2017 roku wynosił on  – po stronie dochodów – prawie 165 mln złotych (realizacja planu w 100%), a po stronie wydatków – prawie 180 mln złotych (98% planu). Deficyt był o 3 mln mniejszy od planowanego, a wskaźnik zadłużenia to 36%, czyli znacznie poniżej maksymalnego dopuszczalnego poziomu tego wskaźnika.

 

Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

MS 12/2018, 28 czerwca 2018