DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa za 2017 rok

Radni Piastowa na sesji w dniu 22 czerwca 2018 r. jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Grzegorzowi Szuplewskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Piastowa za 2017 rok. Wszyscy radni obecni na piatkowym posiedzeniu byli „ZA” udzieleniem absolutorium. To potwierdzenie dobrej realizacji budżetu gminy.

Wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium skierowała do Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna, która dokonała analizy i oceny wykonania budżetu Miasta Piastowa pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Regionalna Izba Obrachunkowa także pozytywnie oceniła pracę i wykonanie budżetu przez Burmistrza Miasta Piastowa w 2017 roku.

Uchwalony na 2017 rok budżet zakładał na początku dochody i wydatki na poziomie ponad 87 mln zł. Po zmianach, do końca roku 2017, plan dochodów został zwiększony o prawie 11 mln zł, a plan wydatków zwiększono o ponad 21,5 mln zł. Ustalono, że powstały deficyt pokryją przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolne środki. Znaczną pozycją po stronie wydatków stanowiły wydatki na oświatę (prawie 40 mln zł). Subwencja oświatowa stanowiła niecałe 18 mln. Na wydatki inwestycyjne i majątkowe miasta w 2017 r. przeznaczono niemal 20 mln zł (o prawie 3 mln zł wiecej niż w roku 2016).

INWESTYCJE 2017


DROGI

Najważniejsze inwestycje drogowe wykonane w 2017 r.:

 • przebudowa nawierzchni w ul. J. Sobieskiego wraz z odwodnieniem,

 • przebudowa nawierzchni w ul. J. Sułkowskiego od ul. S. Żółkiewskiego do ul. Żbikowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 • przebudowa nawierzchni w ul. Klonowej wraz z odwodnieniem,

 • przebudowa ul. J. Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. J Piłsudskiego do Al. Wojska Polskiego,

 • przebudowa nawierzchni w ul. Łowickiej wraz z odwodnieniem,

 • przebudowa nawierzchni ul. Sokolej wraz z odwodnieniem,

 • remont nawierzchni jezdni w ul. A. Asnyka na odcinku od ul. Al. Tysiąclecia do ul. M. Reja.Projekty

Opracowanie dokumentacji projektowych na remonty i budowy:

 • ul. Złotej Jesieni i ul. Wiosennej,

 • ciągu ulic: ul. St. Noakowskiego i ul. J. Chełmońskiego  (od ul. H. Siemiradzkiego do targowiska ) wraz z infrastrukturą,

 • ul. Ks. K.Skorupki,

 • ciągu ulic: S. Żółkiewskiego, M. Ogińskiego, S. Barcewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 • ul. C. Norwida wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

 • ul. J. Sułkowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Żbikowskiej do ul. Bohaterów Wolności,

 • ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz

 • ścieżek rowerowych w naszym mieście.

Parkingi „Parkuj i Jedź”

 1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy parkingów w rejonie stacji PKP i ul. E. Orzeszkowej, tj. Budowa Centrum Przesiadkowego w Piastowie w ramach programu „Parkuj i Jedź”.

 2. Sporządzenie studium wykonalności budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. W. Jagiełły.

 3. Wybudowanie parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. J. Hallera z 62 miejscami postojowymi.


Wodociągi i kanalizacja sanitarna

Wydatki majątkowe 2017 roku na budowę wodociągów w ulicach: J. Łukasińskiego, I. Prądzyńskiego, P. Wysockiego, Żbikowskiej.


Projekty

1. Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę wodociągu w ulicach:

 • Królowej Jadwigi od ul. Al. Krakowskiej do ul. J. Hallera,

 • B. Leśmiana od ul. A. Asnyka do ul. Grunwaldzkiej,

 • Kujawskiej i M. Kopernika,

 • Pomorskiej,

 • St. Kostki i ul. Wojska Polskiego,

 • W. Kossaka (budowa przewodu wodociągowego).

2. Sporządzenie koncepcji odwodnienia obszaru miasta między ulicami: Dworcową, H. Sienkiewicza, J. Styki, Z Gęsickiego (w szczególności ulice: K. Tetmajera, J. Brandta, J. Fałata, H Sienkiewicza) oraz


3.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w ul. Z. Gęsickiego i Szarych Szeregów od ul. Z. Gęsickiego do ul. P. Tetmajera oraz w ul. Krótkiej.


4.  Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanału sanitarnego w ulicach:

 • S. Barcewicza,

 • Kujawskiej od ul. J. Hallera do ul. Wojska Polskiego,

 • W Kossaka na odcinku od ul. J. Malczewskiego do ul. T. Axentowicza 

 • oraz na budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. C. Norwidana.

5. Przygotowanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie.

Inne przedsięwzięcia 2017

 1. Kontynuacja budowy zespołu budynków komunalnych u zbiegu ul. J. Sułkowskiego i ul Żbikowskiej z 37 mieszkaniami.

 2. Przekazanie dotacji na modernizację sali kinowej „Kina Baśń” (montaż klimatyzacji, nowe pomieszczenie kasowe oraz zwiększenie liczby miejsc).

 3. Zakupienie automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza w mieście oraz detektor burzy.

 4. Prowadzenie szeregu inwestycji w placówkach oświatowych, szczególnie tych związanych z przygotowaniem szkół do wprowadzonej od 1 września 2017 r. reformy oświaty.

 5. Kontynuowanie realizacji programów wieloletnich, m.in.: rewitalizacja parków i zieleńców miejskich, budowa ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj i Jedź”, kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie, kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście itd.

 6. Zakończenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy budowy filii Przychodni SPZOZ „Piastun” przy al. J. Piłsudskiego (w bieżącym roku podpisano z wykonawca umowę na wykonanie tego zadania).

Należy pamiętać, że działania Burmistrza skupiają się również nad tym, by na realizację inwestycji miejskich pozyskać środki z zewnątrz. I tak wiele z wyżej wymienionych zadań miasto Piastów realizuje przy udziale środków unijnych i innych środków zewnętrznych, o czym informowaliśmy wcześniej na stronie: http://www.piastow.pl/aktualnosci/inwestycje/zewnetrzne-zrodla-finansowania-inwestycji-miejskich#cnt

Lista działań Burmistrza w 2017 roku była długa. Choć to oczywiście nie wszystko. Szereg zadań zostało już w bieżącym roku zrealizowanych, są w trakcie realizacji, bądź niebawem będą realizowane.

Spacerując po Piastowie, widać wyraźnie rozwój naszego miasta. Liczymy, że dalej będzie się rozwijało z korzyścią dla piastowian, a Burmistrzowi Miasta i jego i jego współpracownikom życzymy pomyślnej realizacji kolejnych zamierzeń zaplanowanych w bud­żecie miasta na 2018 rok.

Anna Lorens

Urząd Miasta Piastów