DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok uchwalony

Na sesji 29 listopada uchwalony został Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe będą realizowały zadania publiczne określone jako priorytetowe na przyszły rok.

Przyjęty program jest dokumentem, który zgodnie z przepisami prawa, reguluje zasady i formy współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Podejmowana każdego roku współpraca realizowana jest zgodnie z regułą pomocniczości i ma za zadanie służyć umacnianiu tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialności mieszkańców za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży. Poprzez ten dokument gmina chce zapewnić jak najlepsze warunki do działania wszelkich inicjatyw obywatelskich kierując się zasadami suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Program określa finansowe i pozafinansowe formy wspólnych działań. Jest podstawą ogłaszanego co roku otwartego konkursu ofert, w którym to gmina zleca organizacjom realizacje poszczególnych zadań. W konkursie oferenci składają projekty, które następnie są oceniane przez komisję. Najlepsze z nich są rekomendowane burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do wsparcia finansowego ich realizacji. Kolejny etap to zawarcie umów, potem następuje realizacja projektów konkursowych, nad którą nadzór pełnią pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Po zakończeniu realizacji zadań, organizacje mają obowiązek rozliczenia finansowego i merytorycznego realizowanych projektów. Kwota przeznaczona na otwarty konkurs ofert w 2019 roku to prawie 1,5 mln złotych.

Rokrocznie zawieramy około 30 umów z organizacjami na realizację zadań z obszarów wymienionych w programie jako priorytetowe. Obejmują one m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, działania na rzecz integracji i zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, organizację akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, ochronę przyrody i zapobieganie bezdomności.

Z realizacji zadań korzysta każdego roku około dwa tysiące mieszkańców.

Uchwalany każdego roku, od przeszło 10 lat, program współpracy jest ważnym elementem lokalnej polityki. Dzięki niemu tworzymy warunki do zwiększania aktywności organizacji pozarządowych, natomiast mieszkańcy mają możliwość rozwijania swoich pasji i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wśród projektów konkursowych są też takie, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym oraz innym, potrzebującym wsparcia. Będę przyglądał się, trzymał kciuki, a często pewnie też uczestniczył w tych wydarzeniach – tak podjęcie uchwały podsumował Paweł Kanclerz – burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.


Informacje o programie oraz ogłoszonym otwartym konkursie ofert dostępne są na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych, tel. 22 731 32 57, e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.


Jolanta Kołodyńska-Rzeźnik

Wydział Spraw Społecznych

MS 21/2018, 6 grudnia 2018