DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

W poszukiwaniu najlepszych form kształcenia

Grupa uczniów piastowskiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza
na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku na UKSW w Warszawie

Piastowskie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi od października 2020 roku będzie realizować dwa dwuletnie międzynarodowe projekty Erasmus+. Realizacja projektów związana jest z eksperymentowaniem w nauczaniu i poszukiwaniem najlepszych form kształcenia z udziałem otoczenia społecznego. W ramach projektu odbędą się również liczne spotkania międzynarodowe i działania rozwijające zainteresowania uczniów, umiejętności językowe, naukowe i cyfrowe.

Koordynatorem pierwszego projektu – Climate Change Education jest duński University College Absalon, a kolejnego – Eco-systems of Open Science Schooling – Wittenborg University of Applied Sciences w Amsterdamie (Holandia). Partnerem strategicznym z otoczenia społecznego jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, UKSW w Warszawie.

Climate Change – Zmiany Klimatu

Projekt ten koordynowany jest przez duński University College Absalon. W skład konsorcjum wchodzą partnerzy z Hiszpanii, Polski, Słowenii, Litwy oraz Grecji. Dla naszych uczniów to szansa na rozwijanie umiejętności współpracy w międzynarodowym środowisku, wymianę doświadczeń oraz spotkania z partnerami.

Projekt edukacyjny nosi tytuł Climate Change Education i podejmuje dwa najpilniejsze wyzwania w Europie. Po pierwsze tworzenie nowych, bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach średnich. Po drugie zaangażowanie młodego pokolenia w zapobieganie zmianom klimatu i przygotowanie ich do działania w sprawie zmian klimatu zarówno w bliskiej jak i dalekiej przyszłości.

W skład konsorcjum wchodzą partnerzy uniwersyteccy, którzy w tym innowacyjnym projekcie chcą odpowiedzieć na pytanie czy i w jakim zakresie nauczanie przedmiotów ścisłych na podstawie tematyki dotyczącej zmian klimatycznych może przynieść młodzieży wymierną wiedzę, umiejętności językowe i cyfrowe. Przypuszcza się, iż kolejne eksperymenty w tym zakresie będą odnosić się i opierać na rezultatach tego właśnie projektu.

Projekt będzie opierał swoje działania na jednej z najbardziej obiecującej metodzie nauczania, opracowanej w ostatnich latach w ramach szeregu projektów Erasmus+, tj. open science schooling.

Najważniejsze elementy open science schooling:

nauka przedmiotów ścisłych opiera się na zaangażowaniu uczniów w rzeczywiste misje naukowe, ważne dla społeczności i samych uczniów, wykraczając tym samym daleko poza tradycyjne nauczanie w klasie,

uczniowie pracują w małych zespołach, inicjują interesujące i ważne działania związane z nauką w lokalnej społeczności oraz podejmują stojące przed nimi wyzwania,

zespoły uczniów współpracują przez cały czas trwania misji z odpowiednimi jednostkami w lokalnej społeczności np. uniwersytetami oraz na bazie zasobów dostępnych online,

uczniowie dokumentują swoje misje naukowe za pomocą kreatywnych mediów w języku angielskim, we współpracy z innymi zespołami uczniów z innych krajów,

umożliwienie uczniom łączenia działań lokalnych z orientacją globalną – połączenie, które jest niezwykle ważne dla zwiększenia świadomości w tym kluczowym dla wszystkich zagadnieniu,

nauczyciele uczą się ramię w ramię z uczniami oraz pełnią rolę tutorów i inspiratorów.

Oto adres strony projektowej, na której będą zamieszczane wszystkie ważne wydarzenia i działania:
https://climatechangeeducationerasmusplus.blogspot.com


Eko-System of Open Science Schooling

Kolejny projekt koordynowany jest przez Wittenborg University of Applied Sciences w Amsterdamie (Holandia). Inny z kluczowych partnerów pochodzi z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii. Partnerami projektu są również szkoły licealne, w których będzie odbywać się eksperyment dydaktyczny i pochodzą one z Turcji, Portugalii, Rumunii, Litwy oraz Polski. Partner odpowiedzialny za jakość działań pochodzi z Hiszpanii.

Celem projektu jest prowadzenie przez uczniów misji naukowych opartych na dostępnych dla szkoły zasobach infrastruktury, w otoczeniu społecznym. Naszym partnerem strategicznym pomagającym nam w realizacji kluczowych misji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Misje projektu oparte są na istotnym zaangażowaniu młodzieży w naukę przedmiotów ścisłych i technicznych związanych bezpośrednio ze światem nauki i technologią – co jest dostrzegane przez KE za jeden ze strategicznych priorytetów i potrzeb innowacyjnych w edukacji europejskiej.

Metodologia otwartego nauczania (Open Science Schooling) okazuje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form nauczania, oferując młodzieży interesujący i ekscytujący sposób zdobywania wiedzy, otwarty na rozwój ich zainteresowań. Misje odbywają się na bazie stałego i trwałego dostępu do zasobów naukowych w społecznościach lokalnych, np. poprzez uniwersytety czy przedsiębiorstwa, ale także zasobów globalnych dzięki technologiom cyfrowym. Celowe użycie terminu „ekosystem” podkreśla żywy i autentyczny kontakt ze społecznością lokalną, angażuje dostępne zasoby i korzystnie wpływa na wzajemne interakcje i relacje między współpracującymi ze sobą podmiotami.

W ramach projektu opracowane zostaną praktyczne wskazówki oraz powstaną przykłady dobrych praktyk dla szkół i nauczycieli przedmiotów ścisłych, dotyczące różnych sposobów tworzenia i utrzymywania takich „ekosystemów”.

Pomysł projektu jest częściowo oparty na niezwykle cennych doświadczeniach zdobytych podczas 30-miesięcznego projektu Open Science Schooling Erasmus + Schools, koordynowanego przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Wyciągnięte wnioski są rozwijane w tym projekcie.

Kluczowe elementy pracy w projekcie to zatem:

budowanie ekosystemów w korelacji do uczniowskich misji i możliwie szerokiej społeczności szkół,

tworzenie autentycznych zasobów wiedzy opartych na praktycznym doświadczeniu,

tworzenie trwałego i stałego dostępu do podstawowych zasobów związanych z nauką i wykorzystaniem jej zdobyczy,

otoczenie społeczne to nie tylko społeczność lokalna, czy regionalna, ale także społeczność naukowa czy społeczność wirtualna,

misje uczniowskie muszą dotyczyć różnych rodzajów i poziomów otoczenia społecznego, włączając się w różne części świata nauki,

tworzenie ekosystemów jest napędzane przez społeczność szkolną, to szkoły i ich uczniowie są „przedstawicielami zmian” zgodnie z tym, czego oczekuje OECD.

Rezultaty projektu – poradnik dla szkół i nauczycieli, osobiste doświadczenia uczniów w formie wideo, podstawy do przygotowania szkoleń oraz wytyczne do dalszych badań i doświadczeń bazyjących na metodologii OSS – nie opierają się na teorii lub abstrakcyjnych założeniach, ale na dynamicznym praktycznym doświadczeniu.


dr Artur Baranowski

MS 17/2020, 24 września 2020

Więcej na szkolnej stronie projektu: https://ecosystemsopenscienceschooling.blogspot.com/