DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Nowe dotacje dla Piastowa

Dwie dotacje dla OSP

29 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta Piastowa podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w wys. 23.742,00 zł na remont budynku piastowskiej OSP. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac w zakresie remontu bram garażowych strażnicy. Z kolei w dniu 11 września 2018 r. Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa podpisał w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę o dotację w wysokości 21.889,95 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, która przeznaczona zostanie na zakup następującego sprzętu dla piastowskiej OSP: cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych, automatyczny defibrylator zewnętrzny i pilarka do drewna.

Dzięki dotacji – budynki jak nowe

12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Piastów otrzyma na ten cel 6.283.804,12 zł dofinansowania, z czego 5.174.897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1.108.906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7.487.420,73 zł. Celem głównym projektu jest odnowa tkanki mieszkaniowej miasta Piastów na obszarach rewitalizowanych w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej. Projekt dotyczy w szczególności rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w następujących lokalizacjach: Al. Krakowska 70, ul. Gęsickiego 3, ul. Godebskiego 3a, ul. Godebskiego 3b, ul. Godebskiego 3c, ul. Leśmiana 3, ul. Ujejskiego 35, ul. Sienkiewicza 47, ul. Tuwima 4, ul. Moniuszki 8, ul. Bohaterów Wolności 26. Obiekty te ujęte są w „Programie rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+”. Jego realizację zaplanowano do końca czerwca 2020 roku. Zakres robót remontowych i termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie dotyczy m.in. fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania, wodnych i kanalizacyjnych a także kominów, korytarzy, poddaszy oraz docieplenia budynków. Wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie audyty potwierdziły, że przewidziane w projekcie działania będą skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej budynków objętych projektem o co najmniej 25 proc. oraz ograniczą emisje dwutlenku węgla.

Dotacja dla Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”

Stowarzyszenie MOŻESZ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży pozyskało dla piastowskiej świetlicy 53.000,00 zł dofinansowania w obszarze „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży”. „Zwierzogród Świetlika” to zadanie, którego motywem przewodnim jest animaloterapia, czyli terapia z udziałem zwierząt. To terapia wspierająca chorych, między innymi tych cierpiących na choroby wieńcowe, łagodząca ból, obniżająca tętno i ciśnienie krwi. W ramach zadania podopieczni świetlicy wezmą udział w dogoterapii, felinoterapii i hipoterapii. Dodatkowe atrakcje to wizyta w Papugarni „Carmen”, spotkanie z sokolnikiem, wyjazd do Ośrodka Hodowli Zwierząt w Gradowie oraz trzydniowy wyjazd integracyjny do Wrocławia, gdzie główną atrakcją będzie tamtejsze ZOO i Afrykarium. Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana w dniu 16 lipca 2018 r.

Unijne środki na informatyzację Miejskiej Biblioteki Publicznej

Już niebawem ruszy projekt „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Umowa o dofinasowanie projektu została podpisana w dniu 3 września 2018 r. Dzięki współpracy 13 mazowieckich bibliotek w projekcie tym udało się pozyskać 2.126.600,00 zł. Wartość projektu realizowanego w piastowskich placówkach bibliotecznych wynosi 116.990,00 zł, z czego 93.592,00 zł pochodzić będzie z unijnej dotacji. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 r. i będzie obejmował trzy zadania: zakup sprzętu komputerowego dla bibliotek na potrzeby e-usług, zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby wdrożenia e-usług oraz wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach objętych projektem wraz ze wspólnym modułem integrującym biblioteki.

Dotacja unijna dla Miejskiego Przedszkola nr 3

W dniu 21 września 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Przedszkole nr 3 w Piastowie wyrównujące szanse edukacyjne oraz przyjazne dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 281.386,76 zł. Kwota dofinansowania wynosi 224.564,76 zł. W ramach projektu planowane są takie zdania jak wyposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż nawierzchni przystosowanych do zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, m.in. ze ścieżką sensoryczną. Planowane jest też doposażenie sal dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do prowadzenia zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, logopedycznych oraz doposażenie gabinetu terapii sensorycznej. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia takie jak hipoterapia, rehabilitacja ruchowa i terapia behawioralna. Projekt zakłada także doskonalenie kadry pracującej z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dofinansowanie na sprzęt dla PIASTUNa

25 września 2018 r. została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie dla Piastowa ze środków unijnych. Tym razem środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.862.533,03 zł przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i diagnostycznego dla przychodni SP ZOZ PIASTUN. Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych i diagnostycznych oraz wsparcie opieki skoordynowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie” zakłada zakup sprzętów m.in. do pracowni kardiologicznej, chirurgicznej, kolonoskopii, gastroskopii, anestezjologicznej oraz rehabilitacyjnej.  Całkowita wartość projektu szacowana jest na 4.828.166,29 zł. 

Dofinansowanie na wdrażanie E-usług

Piastów jest jedną z dziesięciu gmin uczestniczących w projekcie „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie w wys. 1.653.894,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa o dofinansowanie projektu, który w Piastowie dotyczyć będzie wdrożenia platformy e-podatki, na której podatnik będzie mógł zobaczyć wszystkie swoje zobowiązania w stosunku do gminy (podatki, opłaty lokalne, opłata śmieciowa), wybrać co chce opłacić i dokonać płatności online. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Agnieszka Tomaszewska-Kula

inspektor ds. funduszy zewnętrznych,

Urząd Miejski w Piastowie

 

MS 16/2018, 27 września 2018 r.