DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Konsultacje społeczne – sporządzenie MPZP obszaru „Aleja Kasztanowa”

W ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” gmina Michałowice w czerwcu 2020 roku przystąpiła do procesu pogłębionych konsultacji społecznych wykraczających poza planistyczną procedurę. Konsultacje dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Aleja Kasztanowa” obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym wieś Pęcice, Komorów-Wieś oraz Komorów Osiedle.

Teren, dla którego sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) położony jest:

w Komorowie po obydwu stronach alei Kasztanowej, ograniczony rzeką Utratą, ul. Ireny i ul. Sanatoryjną, oraz

w Pęcicach – pomiędzy ul. Pęcicką, granicą z Pruszkowem, rzekami Utartą i Raszynką oraz al. Powstańców Warszawy.

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.) w większości nie przewiduje na tym terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z wyjątkiem nieruchomości położonych bezpośrednio przy ul. Ireny, Sanatoryjnej oraz części ul. Pęcickiej. Na terenie, który jest przedmiotem konsultacji, zgodnie z zapisami Studium, zlokalizowane mogą być przede wszystkim tereny zieleni rekreacyjnej, z usługami kultury. Ze względu na obecność rzek oraz stawów znaczną część powierzchni stanowią tereny cenne pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.

Bardzo duża cześć obszaru jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i SGGW. Są to m.in. tereny położne bezpośrednio przy rzece Utracie.

Podstawą przystąpienia do sporządzenia MPZP jest Uchwała XI/110/2011 Rady Gminy z 23 listopada 2011 r. i plany wykorzystania okolicznych terenów, m.in. nad rzeką Utartą, w celach rekreacyjnych.

Sporządzanie MPZP jest sprawą publiczną. Chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować MPZP do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni naszej gminy. Swoje sugestie i pomysły będzie można zgłaszać podczas spaceru badawczego, warsztatu World Café i w badaniu ankietowym.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

MS 16/2020, 10 września 2020