DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
„Samorząd to nie są władze samorządowe, tylko ludzie, którzy zamieszkują konkretny teren. Na każdym etapie pracy w samorządzie zawsze trzeba być w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, żeby nie oderwać się od rzeczywistości.”

– Maksym Gołoś

Starosta Pruszkowski

Efektywnie pozyskujemy środki zewnętrzne

W 2017 roku pozyskaliśmy rekordową sumę 12 milionów 460 tysięcy złotych dofinansowania spoza budżetu Powiatu Pruszkowskiego do naszych inwestycji. Łącznie w tej kadencji samorządowej zrealizowaliśmy projekty warte ponad 42 miliony złotych, a dofinansowanie do nich wyniosło aż 26,7 miliona!

Oprócz środków własnych do zrealizowania dużych i ambitnych projektów niezbędne jest pozyskanie partnerów, którzy będą mogli wesprzeć je finansowo. Dzięki skutecznym zabiegom władz Powiatu Pruszkowskiego pozyskaliśmy 4,5 miliona złotych w 2015 roku, 4,61 miliony złotych w 2016 roku, 12,46 milionów złotych w 2017 roku, a w 2018 roku (dane na dzień 07.06.2018 r.) – 5,15 milionów złotych dofinansowania realizowanych projektów. To znaczne wsparcie finansowe, bez którego część z tych inwestycji prawdopodobnie nie mogłaby się odbyć.

Większość środków zyskaliśmy dzięki wsparciu z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i gmin naszego Powiatu (9,76 mln zł), następne w kolejności to środki budżetu państwa (8,36 mln zł), środki Unii Europejskiej (4,55 mln zł) oraz środki programów ministerialnych (2,5 mln zł). Fundusze te pozyskaliśmy w większości na infrastrukturę drogową, infrastrukturę oświatową i ochronę zdrowia.

Największe inwestycje realizowane w latach 2015–2018 przy udziale środków zewnętrznych to m.in.:

Przebudowa ul. Regulskiej na odcinku od ul. Bodycha do torów kolejki WKD (dofinansowanie Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych oraz gminy Michałowice – łączna wartość 5 317 717,70 zł).

Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie (dofinansowanie 2 500 000 zł z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1 125 000 zł dofinansowania Miasta Pruszków);

Przebudowa drogi powiatowej w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca (dofinansowanie 2 673 405 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 780 000 zł z gminy Brwinów);

Przebudowa i modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) oraz Szpitala Powiatowego w Pruszkowie (dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 3 355 152 zł).

W przyszłości mamy m.in. szansę na zdobycie dofinansowania na budowę pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Liczymy na rekordowe 7 milionów złotych dofinansowania tej inwestycji! Tyle na budowę pływalni przy ZSOiS zaplanowało w zaktualizowanym Planie Rocznym Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018”, a kwota ta może jeszcze zostać powiększona.

Jednym z najważniejszych celów tej kadencji było nawiązywanie dialogu społecznego z Mieszkańcami

Podsumowując tę kadencję samorządową Powiatu Pruszkowskiego warto przypomnieć priorytety, które zostały postawione na jej początku. Oprócz rozwiązywania problemów w edukacji i służbie zdrowia, istotną rolę odegrało także inicjowanie dialogu społecznego z Mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi.

Chcąc przerwać pasmo niezbyt udanych posunięć i błędnych decyzji, chociażby w odniesieniu do Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie, władze Powiatu Pruszkowskiego uznały za najważniejsze priorytety: poprawę w dziedzinie edukacji, poprawę w służbie zdrowia oraz nawiązanie rzeczowej, merytorycznej i efektywnej współpracy z samorządami na terenie Powiatu. Starosta Maksym Gołoś podkreślał także w każdej sprawie ważną rolę organizacji pozarządowych i dialogu społecznego z mieszkańcami. „Trzeba wzmocnić dialog społeczny – to jest priorytet mojego urzędowania i tej kadencji. Wybory dokonują się nie tylko przy urnach wyborczych, ale także podczas każdego Zarządu Powiatu i przy każdym podejmowaniu decyzji. W tych wyborach zawsze mogą pomóc mieszkańcy – trzeba się wsłuchiwać w ich głos i trzeba z nimi dyskutować, ważyć wszystkie racje” – uważa Starosta Maksym Gołoś. Równie istotną kwestią była także współpraca z organizacjami pozarządowymi: „To było dla mnie najistotniejsze ze wszystkich działań, ponieważ wyszedłem z założenia, mając własne doświadczenie kontaktu z organizacjami pozarządowymi, że to w nich ogniskuje się cała aktywność społeczna i obywatelska, której my samorządowcy bardzo potrzebujemy. Wiedziałem także, że pieniądze przeznaczane dla organizacji pozarządowych są zawsze wydawane dobrze i w dobrej wierze. Trafiają do beneficjentów, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy i wsparcia” – dodaje Starosta.

Ważną kwestią w tej kadencji było również zsynchronizowanie procesu inwestycyjnego z procesem pozyskiwania środków zewnętrznych – w tej dziedzinie odnieśliśmy bardzo duże sukcesy. „Chciałbym się utwierdzić w przekonaniu, że tak efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych stanie się powszechną praktyką, nie tylko w Powiecie Pruszkowskim w następnych kadencjach, ale również i w innych samorządach” – podkreśla Starosta Maksym Gołoś. Zdaniem Starosty z racji gorszej pozycji Powiatu w kwestii budżetu, który jest mniejszy niż w każdej z poszczególnych gmin, niezwykle istotne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. To dzięki środkom zewnętrznym – definiowanym nie tylko jako środki europejskie, ale także fundusze pozyskane od gmin, ministerstw czy prywatnych przedsiębiorców, udało się  zrealizować wiele inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej i oświatowej oraz w ochronie zdrowia.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, wspieramy powiatowe służby i inspekcje

Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego traktujemy priorytetowo, dlatego przeznaczamy znaczne środki na wspieranie Straży Pożarnej i Policji oraz dofinansowywanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powiat Pruszkowski co roku wyróżnia zasłużonych policjantów i strażaków oraz wspiera finansowo działanie ich jednostek. W latach 2015–2017 współfinansowaliśmy zakupy samochodów dla policji w łącznej kwocie 95 500 zł, a w tym roku dofinansowujemy dodatkowe patrole policji dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – przeznaczyliśmy na ten cel aż 85 000 zł.

Wspieramy także Powiatową Straż Pożarną: w 2015 roku współfinansowaliśmy kwotą 200 000 zł zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w 2017 roku zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych za kwotę 15 000 zł, a w tym roku przekazaliśmy 40 tys. zł. dofinansowania dla OSP Falenty na zakup wozu strażackiego, tzw. autodrabiny.

W dziedzinie bezpieczeństwa realizujemy także długofalowe projekty. W tym roku udało nam się zakończyć budowę zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego, współfinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (łączny koszt projektu to ok. 400 000 zł). W 2018 roku m.in. za sprawą starań naszych Radnych udało się także włączyć OSP Moszna do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu jesteśmy prawdopodobnie pierwszym Powiatem w Polsce ze wszystkimi jednostkami OSP w tym gronie.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym jest dla nas tak samo ważne jak codzienne zapewnianie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, dlatego Powiat Pruszkowski finansuje również powstawanie nowych sygnalizatorów świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych i systemów dyscyplinujących kierowców. W trakcie tej kadencji udało nam się zbudować 4 nowe sygnalizatory i 3 doświetlenia przejść dla pieszych oraz 23 systemy dyscyplinujące kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość – zwłaszcza w okolicach szkół i przedszkoli. Projektujemy również nowe skrzyżowania i wdrażamy rozwiązania drogowe, które służą poprawie bezpieczeństwa.

MS 13/2018, 26 lipca 2018