DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0
facebook

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza szkoła z ambicjami

Jak realizowana jest praca nauczycieli w czasie zawieszenia zajęć? Czy szkoła prowadzi regularne, zdalne nauczanie?

Przed zawieszeniem zajęć dydaktycznych odbyło się zebranie Rady Pedagogicznej naszego liceum, na którym ustalono zasady realizacji podstawy programowej na odległość. Założono prowadzenie procesu dydaktycznego z pełnym wykorzystaniem dostępnych elektronicznych źródeł informacji i nauczania e-learningowego. Wszyscy wychowawcy przeprowadzili diagnozy posiadanego sprzętu i wykluczyli brak możliwości dostępu uczniów do komputera i Internetu. Ustalono zasady organizacji zdalnego nauczania, sprawdzania efektów tego procesu i konsultacji z nauczycielami. Ilość lekcji i ich rozkład został wyznaczony przez obowiązujący dotychczas plan lekcji. Wykaz tzw. lekcji na żywo podawany jest z tygodniowym wyprzedzeniem w terminarzu dziennika elektronicznego. Nauczyciele mają do dyspozycji platformę edukacyjną epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla maturzystów. Liceum od ponad czterech lat pracuje w najwyższej wersji dziennika elektronicznego Librus Synergia - Altum, co pozwala uczniom i nauczycielom sprawnie realizować zadania edukacyjne i w dobie pandemii daje dużo większe możliwości w pracy zdalnej. Uczniowie przy współpracy z nauczycielem korzystają z takich platform jak Office 365 Education i Zoom, komunikatorów internetowych Skype i Messenger. Zarówno młodzież jak i nauczyciele od ubiegłego roku szkolnego mają założone konta w tzw. Chmurze, co daje możliwość bezpłatnego korzystania z najwyższej wersji pakietu MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, One Note) oraz umożliwia sprawną realizację współpracy ucznia z nauczycielem. Nauczyciele korzystają również z rekomendowanych przez MEN (www.gov.pl/zdalnelekcje), gdzie można znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu. Od kilku lat uczniowie współpracują z nauczycielami z wykorzystaniem aplikacji Kahoot – do quizów i ankiet szkolnych, która wspomaga pozyskiwanie informacji zwrotnej. W szkole opracowano harmonogram konsultacji zdalnych dla wszystkich realizowanych przedmiotów, podczas których uczniowie mogą zwracać się do nauczycieli z najmniejszymi nawet wątpliwościami.

Czy sposób realizacji programu szkolnego pozostaje w tej sytuacji w gestii poszczególnych nauczycieli?

W naszym liceum nauczyciele pracując ze swoimi uczniami samodzielnie dostosowują metody i formy pracy do specyfiki nauczanego przedmiotu, potrzeb edukacyjnych grupy i poziomu zaawansowania prac przy realizacji podstawy programowej. Radzie Pedagogicznej przekazywano cyklicznie rekomendacje MEN w tym zakresie. W ostatnich latach kadra pedagogiczna LO przeszła wielomiesięczne cykle szkoleń finansowane ze środków UE i dotyczące wykorzystania technik multimedialnych we wspieraniu procesu dydaktycznego i zdalnego śledzenia postępów edukacyjnych uczniów. Wszyscy nauczyciele posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie. Od wielu miesięcy w realizacji podstawy programowej wykorzystywane są szerokie możliwości narzędzi TIK, które doskonaliliśmy w realizowanych projektach unijnych. Powszechnie stosowane są: Khan Academy – narzędzia online i aplikacje mobilne do uczenia się i rozwiązywania zadań, EDpuzzle – narzędzia do tworzenia własnych lekcji wideo, Socrative – aplikacja internetowa i mobilna, która oferuje nauczycielom możliwość angażowania i oceniania prac swoich uczniów poprzez quizy i cyfrowe zadania. Do takiej współpracy nasi uczniowie przyzwyczajeni są też poprzez częstą realizację zadań z wykorzystaniem metody WebQuest – rodzaju metody projektów zorientowanej na uczniowskie badania w oparciu o instrukcję umieszczoną na stronie internetowej, której wyjściowym źródłem informacji w badaniach uczestników projektu jest Internet.

Ostatecznie to jednak od kadry pedagogicznej zależy wybór najlepszej metody współpracy na odległość z daną grupą. Nauczyciel najlepiej zna swoich uczniów, ich możliwości i oczekiwania.

Czy liceum przygotowuje się już na ewentualność kolejnego wydłużenia czasu przerwy od stacjonarnych zajęć szkolnych? Czy placówka jest zarządzana w pełni zdalnie?

Bierzemy pod uwagę taką możliwość. Bieżąca praca nauczycieli z uczniami jest tak realizowana, żeby można ją było kontynuować przez dalsze tygodnie pracy z młodzieżą z jednoczesnym zapewnieniem bieżącej realizacji podstawy programowej. Ważne jest też sprawne monitorowanie opanowania kompetencji wymaganych na tym etapie edukacyjnym. Uczniowie proszeni są o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i bieżącą współpracę z nauczycielami. Na chwilę obecną zarówno uczniowie jak i nauczyciele wykazują ogromną samodyscyplinę stawiając się punktualnie przed ekranem komputera w celu realizacji lekcji e-learningowych. Liczymy na dalszą owocną współpracę pedagogów z młodzieżą w tym zakresie. Nadzór pedagogiczny realizowany przez dyrektora szkoły prowadzony jest na bieżąco. Praca z dziennikiem elektronicznym umożliwia bieżące monitorowanie realizacji podstawy programowej i jest doskonałym narzędziem do wymiany informacji. Korzystanie z platformy Office 365 i Zoom daje możliwość realizacji wideokonferencji również z udziałem nauczycieli. Na bieżąco odbywają się tą metodą kolejne spotkania zespołów zadaniowych. Dostęp do narzędzi elektronicznych umożliwił też sprawne przeprowadzenie spotkania rady pedagogicznej w celu zatwierdzenia klasyfikacji końcowej klas trzecich.

Jak zorganizowano zakończenie roku szkolnego klas maturalnych?

Wydłużenie czasu zawieszenia lekcji nie zmienia harmonogramu roku szkolnego, a to oznacza, że 24 kwietnia zgodnie z harmonogramem uczniowie klas maturalnych zakończyli naukę w naszej szkole. Nauczyciele pierwszy raz w historii polskiej szkoły wystawili im oceny końcowe zdalnie. 20 kwietnia 2020 r. Rada Pedagogiczna naszej szkoły uchwaliła ustalone przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalone przez wychowawców końcowe oceny klasyfikacyjne z zachowania w roku szkolnym 2019/20, zgodnie z ocenami wpisanymi w dokumentacji przebiegu nauczania. Również zgodnie z harmonogramem roku szkolnego maturzyści 24 kwietnia powinni odebrać świadectwa. Jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne organizacja ich odbioru przebiegała bez uroczystej oprawy. W ostatni piątek kwietnia uczniowie klas trzecich odebrali świadectwa i inne potrzebne im dokumenty. Przyjeżdżali do szkoły na umówioną godzinę, w obowiązkowych maseczkach i rękawiczkach. Trzy klasy podzieliliśmy na mniejsze grupy i wyznaczyliśmy uczniom konkretne godziny, w których mieli przyjechać do szkoły. Ponieważ pogoda dopisała, uczniowie bez grupowania się mogli poczekać przed szkołą na indywidualny odbiór dokumentów. Wszystko odbywało się z zachowaniem dystansu i wszelkich procedur bezpieczeństwa.

Jeśli sytuacja na to pozwoli, absolwenci zostaną zaproszeni na zakończenie roku szkolnego klas przejściowych. Planujemy, że wtedy się z nimi pożegnamy i podziękujemy za te wspólne trzy lata. W piątek nasi trzecioklasiści poznali też nowy termin tegorocznych matur. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca. Z uwagi na realizację matur w języku angielskim w naszej szkole matury zakończymy dopiero w ostatni poniedziałek 29 czerwca 2020 r.

Jak wygląda przygotowanie do matur?

Pomimo wielu trudności związanych z ograniczeniami wynikającymi z profilaktyki wobec pandemii koronawirusa, wszystkim nauczycielom udało się w pełni zrealizować podstawy programowe. W naszej szkole z przedmiotów maturalnych w każdym roku uczniowie wzystkich klas realizują dodatkowe trzy godziny oraz fakultety dla maturzystów, umożliwiające utrwalenie materiału i przeprowadzenie odpowiedniej ilości diagnoz. Z powodzeniem przeprowadzono cztery matury próbne dla wszystkich trzecioklasistów oraz dodatkowo nauczyciele ćwiczyli rozwiązywanie wielu matur z poszczególnych przedmiotów wybieranych w danej klasie. Podczas piątkowego rozdawania świadectw wszyscy obecni nauczyciele deklarowali kontynuowanie przygotowywania maturzystów do egzaminu maturalnego. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że takie spotkania nasi nauczyciele realizują bez możliwości wynagrodzenia. Jest to jednak czas szczególny, dlatego w imieniu naszych absolwentów serdecznie dziękujemy nauczycielom za ten wspaniały akt solidarności.

Jak będzie wyglądał proces rekrutacji?

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie jest jedyną szkołą ponadpodstawową prowadzoną przez Miasto Piastów, dlatego nie bierze udziału w kosztownym procesie rekrutacji elektronicznej. Nabór kandydatów do klas pierwszych prowadzony jest autonomicznie. Jednak z uwagi na szczególny czas pandemii planujemy nabór wniosków w pierwszym etapie rekrutacji drogą e-mailową. Pobrane ze strony internetowej wnioski (http://www.lopiastow.pl/materialy-do-pobrania/) należy wypełnić i przesłać na adres e-mailowy: liceum@piastow.pl. Terminy i organizacja kolejnych etapów tegorocznej rekrutacji są uzależnione od informacji przekazywanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Aktualne informacje na temat pozostałych etapów rekrutacji będziemy publikować na bieżąco, na stronie interneto­wej szkoły (http://www.lopiastow.pl/informacje/) oraz na Facebooku.

Jaką ofertę dydaktyczną przygotowano dla absolwentów klas ósmych szkół podstawowych?

Realizowana w ostatnim czasie oferta profilowa zdecydowanie sprawdziła się w naszym liceum. Z tego powodu w kolejnym roku nie widzimy podstaw do eksperymentowania w tym zakresie. Co roku obserwujemy też znaczny wzrost liczby punktów w dokumentach kandydatów do naszej szkoły. Dodatkowo – zdawalność matur przez wszystkich absolwentów naszej szkoły w kolejnym roku jest 100-procentowa. Biorąc to pod uwagę kandydatów do naszej szkoły zapraszamy do klas:

1. Klasa I A – dziennikarsko-prawna (humanistyczna) – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. polski, historia, WOS//j. angielski*

2. Klasa I C – biologiczno-chemiczna (akademicka UKSW) – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: j. angielski, biologia, chemia (w tym profilu również oddział dwujęzyczny)

3. Klasa I D – matematyczno-fizyczna (politechniczna WCh PW) – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, j.angielski, fizyka/geografia* (w tym profilu również oddział dwujęzyczny)

4. Klasa I E – informatyczna – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: informatyka, j. angielski, matematyka (dodatkowe godziny programowania)

(…)* – przedmiot do wyboru

Na czym polega innowacyjna oferta dla kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/21?

Od trzech lat prowadzimy w naszej szkole klasy dwujęzyczne. Badania z zakresu neurodydaktyki wskazują, że nauczanie przedmiotów w dwóch językach (jednocześnie w języku polskim i angielskim) usprawnia pracę mózgu i zwiększa osiągane przez uczniów wyniki. W naszym liceum proces dydaktyczny dodatkowo wspomagać będzie współpraca z ambasadami, instytutami językowymi i międzynarodowa wymiana młodzieży. Silne wsparcie zapewni też realizacja projektu unijnego, przewidującego zajęcia przygotowujące do matury oraz szkolenia językowe zakończone procesem walidacji i certyfikacji.  Rozpoczynamy też procedurę uruchomienia klas międzynarodowych, w których zajęcia odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Mamy już zespół nauczycieli, który z entuzjazmem podejmie się w kolejnych latach nauczania prowadzenie takich klas. Docelowo, absolwenci klas IB mają możliwość zdawania matury międzynarodowej, która otwiera drzwi najlepszych europejskich uczelni wyższych.

Od 1 września 2020 r. zajęcia dla naszych uczniów będziemy realizować w nowym obiekcie dydaktyczno-sportowym. Zgodnie z projektem całkowita powierzchnia nowej szkoły to ponad 4,5 tys. m2 (w tym 1200 m2 ogromnej hali sportowej) oraz szkolne boisko zewnętrzne. Chcemy wykorzystać też potencjał przylegającego do szkoły imponującego zaplecza czytelniczego. Rozbudowa szkoły z towarzyszącym jej centrum bibliotecznym daje nowe możliwości uczniom, nauczycielom i sympatykom LO. Biblioteka szkolna będzie ważnym elementem części bibliotecznej nowego budynku liceum. Z ponad 410 m2 skrzydła bibliotecznego, 70m2 (drugie piętro części bibliotecznej z tarasem) będzie zajmowała część szkolna biblioteki. Główne kierunki planowania przedsięwzięć tej części szkoły mają na celu poszerzanie kręgu przyjaciół książki i mediów elektronicznych związanych z czytelnictwem oraz zwiększenie świadomości literackiej i historycznej czytelnika.

Odpowiedzi na pytania udzieliła Hanna Babikowska – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

MS 07/2020, 30 kwietnia 2020

Serdecznie zapraszamy absolwentów klas ósmych,którzy chcą rozwijać swoje pasje, pragną realizować edukację w miłej atmosferze, przestronnych salach dydaktycznych i pod opieką niezwykle profesjonalnej i zaangażowanej kadry nauczycielskiej.

Naszym uczniom oferujemy:

 • Dodatkowe godziny matematyki przygotowujące do matury (3 godziny jst);

 • Dodatkowe godziny języka angielskiego przygotowujące do egzaminów. Każda klasa dwujęzyczna realizuje dodatkowo 3 godziny języka angielskiego;

 • Kursy i szkolenia językowe z certyfikatami;

 • Kursy komputerowe;

 • Zajęcia z grafiki komputerowej;

 • Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości;

 • Nowoczesne wyposażenie w multimedia szkolnych pracowni: językowych, matematycznych i informatycznych;

 • Zajęcia dla uczniów metodą WebQuest i Khan Academy (Akademią Khana) z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych i in.;

 • Możliwość zdawania prestiżowej matury dwujęzycznej (dostępnej tylko dla absolwentów szkół z oddziałami dwujęzycznymi;

 • Uczestnictwo w zajęciach dwujęzycznych (na zajęciach z chemii, geografii, matematyki i biologii praca z nowym materiałem odbywa się w języku polskim, natomiast dodatkowe lekcje ćwiczące poznany materiał z tych przedmiotów odbywają się w języku angielskim). a. klasach matematyczno-fizycznych realizujemy j. angielski w fizyce;

 • Nabycie umiejętności biegłego posługiwania się językiem angielskim oraz zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych (duża ilość zajęć z przedmiotów maturalnych);

 • Umożliwienie kontynuacji studiów w języku angielskim w Polsce czy na świecie;

 • Zdobycie kompetencji do podjęcia pracy w instytucjach międzynarodowych, gdzie wymagana jest znajomość branżowego słownictwa w języku angielskim;

 • Umożliwienie najlepszym uczniom bezpłatnego zdawania egzaminów FCE (First Certificate in English);

 • Współpracę z University of Cambridge – Cambridge English Language Assessment – bezpłatny udział w próbnych egzaminach First Certificate;

 • Promocję nauczania języków obcych przez organizowane cyklicznie dni języków obcych: Dzień Walijski, Dzień Irlandzki, Dzień Języka Niemieckiego i in.;

 • Udział w Wymianach Międzynarodowych;

 • Realizację zajęć dla młodzieży w ambasadach;

 • Udział w programach Erasmus+;

 • Kontynuację Konkursu PRIMUS INTER PARES dla najlepszego ucznia LO;

 • Uczestnictwo uczniów w programie e-Twinning (społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy – i nie tylko, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych);

 • Doskonałą kadrę nauczycielską i miłą atmosferę, która sprzyja uczeniu się;

 • Możliwość uczestniczenia w wielu akcjach wolontaryjnych;

 • Zajęcia laboratoryjne, warsztatowe (oraz udział we wspólnych badaniach naukowych) na wyższych uczelniach, z którymi LO realizuje lub będzie realizować współpracę w kolejnych latach;

 • Współpracę z PAN i NOT;

 • Partnerstwo w Biznesie”, udział w doskonaleniu kompetencji kluczowych z udziałem firm zaprzyjaźnionych ze szkołą;

 • Klasy i sale patronackie;

 • Zajęcia w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych i zapewnienie wyposażenia zaplecza sportowego;

 • Uczestnictwo w spotkaniach autorskich ze znanymi ludźmi świata nauki, kultury i biznesu;

 • Spotkania z absolwentami LO o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym;

 • Promocję postaw patriotycznych w ra-­mach inicjatyw podejmowanych przez Miasto Piastów i realizowanych z inicjatywy szkoły. Udział w żywych lekcjach historii organizowanych w miejscach ważnych dla Polaków na Ukrainie, Białorusi i Litwie;

 • Edukacja w formie video-konferencji z zaprzyjaźnionymi szkołami;

 • Cykliczne warsztaty prawnicze;

 • Uczestnictwo w imprezach integracyjnych (w ramach wolontariatu) np.: Piastowskiej Olimpiadzie dla Niepełnosprawnych, Piastowskim Integracyjnym Balu Karnawałowym, „Ku dobru” – imprezie kulturalno-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych;

 • Szerokie spektrum zajęć teatralnych, filmowych i dziennikarskich.