DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Pięcioletnie kadencje w osiedlach i sołectwach

Począwszy od listopada 2018 roku kadencja rad gmin oraz kadencja wójta/burmistrza/prezydenta trwa 5 lat. Zważywszy na ścisłą współpracę organów gminy z organami wykonawczymi sołectw i osiedli, uzasadnione stało się ujednolicenie okresu kadencji wszystkich wspomnianych podmiotów.

Radni Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim pochylając się nad zmianą Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki zaproponowali pięcioletnią kadencję sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Jednak – zgodnie z wymogami ustawowymi i tymże Statutem – to przede wszystkim „Rada Miejska uchwala statuty jednostek pomocniczych, w tym dokonuje zmian w tych statutach, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zarządził zatem – w terminie od 8 do 28 lutego 2019 roku – przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki na temat wprowadzenia w statutach tych jednostek pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli (Zarządzenie Nr B.0050.23.2019 z dnia 21.01.2019 r.).

Konsultacje przeprowadzono w formie badania opinii mieszkańców stale zamieszkujących na terenie poszczególnych sołectw i osiedli w Gminie Ożarów Mazowiecki, posiadających w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze. Respondenci wyrażali swoją opinię poprzez zaznaczenie odpowiedzi „TAK” lub „NIE” na pytanie zawarte w odpowiedniej rubryce ankiety konsultacyjnej: „Czy wyraża Pani/Pan zgodę na dokonanie zmiany w statucie jednostki pomocniczej właściwej dla Pani/Pana miejsca zamieszkania, poprzez wprowadzenie w tym statucie pięcioletniego okresu kadencji sołtysa i rady sołeckiej/zarządu osiedla?”

Swoją opinię wyraziło łącznie blisko 200 osób. We wszystkich jednostkach pomocniczych (sołectwie/osiedlu) pozytywnie zaopiniowano dokonania zmian w statucie jednostki w celu wprowadzenia pięcioletniej kadencji sołtysa i rad sołeckich oraz zarządów osiedli.

Po spełnieniu wymogów formalnych i zgodnie z wolą mieszkańców, Rada Miejska na sesji w dniu 21 marca 2019 roku podjęła Uchwały o kolejnych numerach od Nr VII/76/19 do Nr VII/111/19 w sprawie zmian w statutach poszczególnych sołectw i osiedli wydłużając kadencję sołtysów, rad sołeckich oraz zarządów osiedli do 5 lat.

Wybory do zarządów osiedli oraz sołtysów i rad sołeckich zostaną przeprowadzone w kwietniu i maju, podobnie jak 4 lata temu.

Jolanta Niegrzybowska

Sekretarz Gminy

MS 7/2019, 25 kwietnia 2019


Harmonogram wyborów do organów samorządowych w jednostkach pomocniczych Gminy