DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS,
miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, 
gminy OŻARÓW MAZOWIECKI, gminy BRWINÓW

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Od 2 marca br. będzie trwać rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w gminie Brwinów.

Do przedszkoli będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie – realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Dzieci 5-letnie, 4-letnie oraz 3-letnie mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku burmistrz gminy Brwinów wskaże rodzicom inne przedszkole gminne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, które przyjmie dziecko.

Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów zostanie przeprowadzone według jednolitych zasad i będzie obejmowało dwa etapy. Ilość wolnych miejsc w przedszkolach uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy przekroczy liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie będzie brane pod uwagę łącznie 7 kryteriów, które określił ustawodawca.

Kryteria te mają jednakową wartość punktową, a są nimi:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów powoduje jego przyjęcie do przedszkola.

Rodzice wskazują we wniosku trzy obecnie funkcjonujące przedszkola, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów publicznych w Przedszkolu Niepublicznym „Tuptuś” składają do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, jeśli przedszkole to zostanie wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na rok szkolny 2020/2021.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będzie dostępny od 2 marca br. w każdym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów.

 

MS 3/2020, 20 lutego 2020