DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Zielone światło dla PROGRAMU REWITALIZACJI W GMINIE

„Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016–2023”

– w wykazie programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckiego!


Dzięki temu, że „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016–2023” znalazł się w wykazie programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckie­go – gmina Michałowice, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą starać się o pozyskiwanie funduszy unij­nych na realizację wskazanych w programie 30 projektów.

Wśród 5 projektów, zgłoszonych jako główne, znalazły się rewitalizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie, zabytkowego parku w Regułach oraz modernizacja biblioteki w Komorowie.

Wśród 25 projektów uzupełniających z jednej strony zostały wpisane działania dotyczące poprawy estetyki gminy, likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, z drugiej zaś aktywizujące i integrujące mieszkańców. W ramach Programu będą prowadzone także szkolenia dotyczące m.in. bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz zajęcia międzypokoleniowe.

Gmina Michałowice w kwietniu w 2016 roku pozyskała prawie 90 tys. zł na przygotowanie programu.

Od września 2016 r. do stycznia 2017 r. prowadzono diagnozę społeczną obszarów kryzysowych na terenie gminy, odbywały się spacery badawcze oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W efekcie tych działań wypracowano program określający obszar rewitalizacji oraz projekty jakie gmina i inne podmioty będą realizować, aby przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym.

MS 12/2017, 27 lipca 2017