DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

Ursus. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Ursusie nawiązało współpracę

z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


Z liceum na Politechnikę


We wtorek, 6 lutego 2018 roku, w siedzibie szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42 odbyło się uroczyste spotkanie rozpoczynające współpracę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z LVI LO.

Współpraca została usankcjonowana porozumieniem podpisanym przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka i dyrektora LVI LO im. Leona Kruczkowskiego – mgr Beatę Żeromską.


Cel współpracy

Celem tej współpracy jest popularyzacja elektrotechniki wśród uczniów, zachęcanie młodzieży do podejmowania dalszej nauki na kierunkach technicznych, rozważenia studiów inżynierskich jako dalszej drogi edukacji. Współpraca przewiduje cykl zajęć w laboratoriach na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (WE PW), wycieczki tematyczne (np. do zakładów elektrowni, instytutów energetyki itp.), omówienie zastosowań rozwiązań informatycznych (m.in. systemy sterowania pracą sieci, systemy pomiarowe zużycia energii). Szczegółowo określona tematyka pozwoli młodzieży poszerzyć zainteresowania, odkryć talenty w zakresie nauk ścisłych, ułatwi dokonywanie trafnych wyborów.

Współpraca z WE PW i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich od dwóch lat była prowadzona dla młodzieży gimnazjalnej Gimnazjum nr 132, którego oddziały od 1 września 2017 r. zostały włączone do LVI LO.

Od 6 lutego 2018 r. do programu współpracy dołączyła młodzież licealna.


Przywitanie i wykład

Na uroczystość zostali zaproszeni: zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Wanda Kopcińska, radna Irena Jarzębak, prof. dr hab. Jan Sroka – pracownik WE PW, doc. dr inż. Wiesław Brociek – pracownik WE PW, członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mgr inż. Miłosława Bożentowicz – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz uczniowie liceum i ursuskich gimnazjów wraz z nauczycielami.

Dyrektor Beata Żeromska, witając przybyłych, przypomniała o już 2 lata trwającej współpracy gimnazjum z Wydziałem Elektrycznym PW i ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. – Celem zawartego dzisiaj porozumienia Liceum z Wydziałem jest popularyzacja elektrotechniki, popularyzacja nauk technicznych, żeby młodzież świadomie mogła wybrać dalszą drogę. Będziemy w naszym liceum rozszerzać kierunki techniczne, fizykę, geografię. Następny wykład planujemy już w marcu – powiedziała dyrektor.

Prof. Jan Sroka wygłosił bardzo interesujący w formie i treści wykład inaugurujący współpracę pt. „Ten nieznośny elektromagnetyzm”, podając m.in. przykłady na oddziaływanie elektromagnetyzmu z codziennego życia. Większość młodzieży wysłuchała wykładu z żywym zainteresowaniem. Zadowolenie z porozumienia i gratulacje dla LO, nawiązując do osobistych związków z Politechniką i Liceum, wyrazili przedstawiciele Zarządu Dzielnicy.


TO JEST UMOWA DWUSTRONNA

Zapytałem dr Wiesława Broćka (pracownika Wydziału Elektrycznego PW) czy w ramach porozumienia Politechnika będzie tylko dawcą, czy również czegoś oczekuje?

Przede wszystkim oczekujemy, żeby zgłaszało się do nas dużo młodzieży do studiowania.. Jest teraz taka sytuacja, że wiele mniejszych uczelni technicznych, szczególnie w mniejszych miastach, odczuwa brak kandydatów na studia. Są wydziały, które z braku chętnych nie uruchamiają studiów zaocznych. My na Wydziale Elektrycznym (i w całej Politechnice) mamy znacznie więcej kandydatów niż miejsc.

Dzięki stałej wcześniejszej współpracy oczekujemy lepszego przygotowania kandydatów – dla ich dobra. Chcemy, żeby ich zainteresowania już były ukierunkowane. Ja prowadzę zajęcia przykładowo ze stoma studentami. Na pierwszym roku naprawdę zainteresowanych jest ok. 30%. Potem ta liczba się zwiększa, ale jednocześnie po pierwszym roku część odchodzi. Chcemy te zjawiska zminimalizować. Taka wcześniejsza współpraca, zapoznanie z uczelnią, spowoduje mniej rozczarowań na późniejszym etapie. Potencjalni kandydaci wiedzą, czego mogą oczekiwać. Uczniowie w czasie nauki przyjeżdżają na uczelnię, już później ta Politechnika nie jest taka groźna, są trochę oswojeni. Proces wdrażania i asymilacji jest bardzo ważny. Jest to promowanie szkoły dla dobra absolwentów i dla całego kraju. My pracownicy traktujemy pracę z nimi jako wolontariat. Studenci na uczelni realizują własne pomysły w kołach naukowych. Dostają granty. Konstruują np. mini gokarty, pracują nad pojazdem dla niepełnosprawnych...

Dr Brociek dodał też, odnosząc się do sytuacji w szerszym wymiarze: – Na studiach aktualnie odczuwalny jest brak absolwentów techników. Trudniej jest im się dostać na studia, bo otrzymują mniej punktów. Muszą zdawać dodatkowe przedmioty, np. rozszerzony język polski. Na ogólną liczbę ok. 2 tys. przyjmowanych na Politechnikę jest tylko 5% absolwentów techników. Technika w niezrozumiały sposób zostały wyparte z rynku. Problem z absolwentami jest bardzo poważny. Mniej chętnych jest do techników (może 5 lat to dla nich za dużo?). Kiedyś absolwenci techników byli liderami na swoich wydziałach...

Ta sytuacja tym bardziej uzasadnia potrzebę przygotowywania młodzieży licealnej do dalszej nauki na kierunkach technicznych poprzez ścisłą współpracę z Politechniką.

Sebastian Ćwikła, który od 3 lat uczy fizyki w gimnazjum i LVI LO (w liceum pierwszy rok), również bardzo popiera i chwali współpracę z uczelnią. Zauważa korzyści płynące z wyjazdów z uczniami na Politechnikę. Według niego tylko jednostki wiedzą, czego oczekują w przyszłości. Ma sygnały od absolwentów gimnazjum, że wizyty na Politechnice bardzo im pomogły w podjęciu decyzji podjęcia dalszej nauki np. w technikum, a w przyszłości na uczelni technicznej.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 4/2018, 22 lutego 2018


Studiowanie na politechnice


  • I stopień studiowania na Politechnice obejmuje 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.
  • II stopień, obejmujący 3 semestry umożliwia uzyskanie tytułu magistra.

To samo można uzyskać w systemie zaocznym – 8 semestrów na studiach I stopnia i 4 semestry na studiach magisterskich. Bywa, że po I stopniu na studiach stacjonarnych absolwenci idą do pracy i równolegle II stopień studiują zaocznie (są to studia płatne).

Niektórzy po studiach technicznych I stopnia, w celu rozszerzenia możliwości późniejszego zatrudnienia, idą np. na Zarządzanie czy SGH.LVI Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w nowej odsłonie


W LVI LO im. L. Kruczkowskiego w bieżącym roku szkolnym podejmowanych jest szereg działań służących rozwojowi szkoły. Praca szkoły planowana jest w taki sposób, by liceum ogólnokształcące było miejscem wszechstronnego rozwoju. Podejmowane działania służą rozpoznawaniu zainteresowań uczniów tak by uczniowie mogli świadomie dokonywać dalszych wyborów życiowych, żeby szkoła była pomocna w dokonywaniu trafnych wyborów.


LVI LO ma już długoletnią – 74-letnią historię i w czasie upływu tych wielu lat może poszczycić się dobrze wykształconymi absolwentami, którzy chętnie wracają pamięcią do lat szkolnych. Myślę że kiedy będą czytali ten artykuł, poruszą się w ich sercach wspomnienia, zwłaszcza te, które dały Im dobrą podstawę do dalszej nauki na wielu znakomitych uczelniach.


Wiemy, że znacząca część naszego społeczeństwa jest żywo zainteresowana rozwojem szkoły, dlatego na bieżąco będziemy informować o podejmowanych inicjatywach. Dążeniem naszym jest, aby ta szkoła spełniała oczekiwania społeczne, spełniała oczekiwania uczniów naszej Dzielnicy, którzy planują wybór liceum ogólnokształcącego, a absolwentom, których w naszym środowisku jest bardzo dużo, dawała radość z jej dalszego rozwoju.


Dyrektor Beata Żeromska
MS 4/2018, 22 lutego 2018