DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook


Piastowskie inwestycje


Inwestycje wykonane w 2017 r.


DROGI


1. Przebudowa ul. J. Sułkowskiego wraz z odwodnieniem

Ulica została objęta opracowaniem na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Żbikowskiej – na długości około 770 m. Przebudowa ulicy obejmowała swym zakresem: remont nawierzchni ulicy, remont i budowę chodnika, budowę zatok postojowych, remont zjazdów, budowę odwodnienia w zakresie budowy wpustów i przykanalików do istniejącego kolektora deszczowego, humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego oraz nasadzenia kompensacyjne. Szerokość pasa ruchu została zwiększona z podstawowej szerokości przewidzianej dla dróg klasy L (tj. 2,75m) do 3,00m oraz 3,25m ze względu na przewidywaną strukturę rodzajową oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nawierzchnia ulicy Sułkowskiego została wykonana z asfaltu, natomiast chodniki, zjazdy oraz zatoki postojowe zostały wykonane z kostki betonowej. Ze względu na możliwość występowania w podłożu ulicy Sułkowskiego gleby i nasypów niekontrolowanych, zbudowanych z materiału piaszczystego z domieszkami gruzu i gruntów słabonośnych, podłoże pod konstrukcje zostało dodatkowo wzmocnione. Inwestycja została zrealizowana w terminie od sierpnia do końca października 2017 roku przez firmę BUD – BRUK z Pruszkowa.


2. Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego swoim zakresem obejmowała remont nawierzchni jezdni o nawierzchni utwardzonej (o szerokości 5,00 do 7,00m) wraz z miejscami postojowymi, chodnikami oraz remontem zjazdów. Przebieg ulicy jest zgodny z ich obecną trasą. Inwestycję zrealizowano w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa ulicy została wykonana na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. al. Wojska Polskiego na długości około 350 m. Zakres przebudowy ulicy obejmował : remont nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych, budowę progów zwalniających, budowę lub remont chodników, remont zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie budowy wpustów i przykanalików, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, nasadzenia kompensacyjne, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Nawierzchnia jezdni na w/w odcinku wykonana została z asfaltu, chodniki, miejsca postojowe oraz zjazdy zostały wykonane z kostki betonowej. Podłoże pod nawierzchnie zostało dodatkowo wzmocnione. Odwodnienie ulicy wykonane zostało poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne z odprowadzeniem wód do projektowanych wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji został również przebudowany sygnalizatora świetlny na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Wojska Polskiego. Inwestycja została zrealizowana w terminie od czerwca do końca sierpnia 2017 roku przez firmę BUD – BRUK Wiesław Bugajczyk z Pruszkowa.


3. Przebudowa nawierzchni w ul. Klonowej wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. Klonowej obejmowała odcinek od skrzyżowania z ul. Harcerską do skrzyżowania z ul. Godebskiego. W zakresie pasa drogowego ul. Klonowej przebudowane zostały również skrzyżowania z ul. Różaną, Popiełuszki, Jaśminową, Chabrową oraz Sosnową. Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (odwodnienia). Nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników wykonane zostały z kostki betonowej. W ramach inwestycji wykonane zostało odwodnienie w postaci wpustów ulicznych podłączonych do istniejących studzienek zlokalizowanych na kanale D300 w jezdni ul. Klonowej. Pozostała część ulicy odwadniana jest do istniejących wpustów odwodnienia, które uległy jedynie regulacji wysokościowej. Inwestycja swoim zakresem objęła: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rozbiórki istniejących chodników będących w kolizji z projektowanym układem komunikacyjnym, przebudowę istniejących nawierzchni objętych opracowaniem, przebudowa wlotów skrzyżowań, przebudowa zjazdów do posesji i do innych nieruchomości przylegających do przebudowywanych ulic, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowa chodników, montaż oznakowania pionowego, aplikacja oznakowania poziomego i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku przebudowy zmianie nie uległy: geometria jezdni ani lokalizacja chodnika i zjazdów. Przebudowa ulicy została wykonana w terminie od marca do lipca 2017 roku przez firmę DELTA S.A. z Warszawy.


4. Przebudowa ul. Łowickiej i ul. Sokolej wraz z odwodnieniem

W ramach zadania został wykonany remont nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, nawierzchni zjazdów indywidualnych oraz nawierzchni dojść do furtek, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni przedmiotowych ulic na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu BEHATON gr. 8 cm. Nawierzchnia remontowanych chodników oraz dojść do furtek wykonana została z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA gr. 6 cm, natomiast nawierzchnia remontowanych zjazdów indywidualnych - z betonowej kostki brukowej typu CEGŁA gr. 8 cm. W celu bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu zostały wykonane progi zwalniające. W ramach przebudowy w/w ulic została wykonana kanalizacja deszczowa celem odwodnienia. Nowo wybudowane odcinki kanałów włączone zostały do istniejących kanałów deszczowych zlokalizowanych w ul. Północnej oraz Alei Krakowskiej. Inwestycja swoim zakresem obejmowała również: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wykonanie nasadzenia kompensacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Prace prowadzone były przez firmę MARGOT z Warszawy od marca do lipca 2017 roku.


5. Remont nawierzchni jezdni ul. A. Asnyka na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. M. Reja

Remont nawierzchni jezdni ul. A. Asnyka na odcinku od ul. Al. Tysiąclecia do ul. M. Reja polegał na wymianie istniejącej nawierzchni z prefabrykatów betonowych – trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej. Istniejący chodnik wzdłuż odcinka ul. A. Asnyka ze względu na zły stan techniczny, został również wyremontowany. Odwodnienie zostało wykonane poprzez ściek przykrawężnikowy oraz wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja została zrealizowana przez firmę BUD– BRUK z Pruszkowa w okresie od marca do kwietnia 2017 roku.


6. Przebudowa nawierzchni ul. J. Sobieskiego wraz z odwodnieniem

W zakres inwestycji wchodzi budowa i remont nawierzchni jezdni o szerokości 6,00m (od ul. Żółkiewskiego do ulicy Sułkowskiego) lub 5,50m (od ul. Sułkowskiego do ul. Piłsudskiego). Wyremontowane zostały również chodniki i zjazdy. Inwestycję wykonano w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego objęła swym zakresem: remont nawierzchni jezdni, remont i budowę chodników, remont zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie budowy wpustów, przykanalików, kolektora deszczowego, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego oraz wykonanie nowego oznakowania. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów została wykonana na wzmocnionym podłożu z kostki betonowej. W celu odwodnienia przedmiotowej ulicy został wybudowany nowy kolektor deszczowy wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Prace zostały zrealizowane w okresie od marca do lipca 2017 roku przez firmę BUD – BRUK z Pruszkowa.


7. Budowa parkingu „Parkuj i jedź” przy ul. J. Hallera

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na położenie części ulicy Hallera oraz potrzeby kierowców i mieszkańców Piastowa, główny nacisk położono na zwiększenie miejsc postojowych, które będą służyć jako element systemu parkingów P+R dla dworca kolejowego w Piastowie. Istniejącą sytuację (parkowanie samochodów wzdłuż jezdni oraz częściowo na chodnikach) uporządkowano zmniejszając szerokość jezdni do 6m oraz lokalizując wzdłuż jej zachodniej krawędzi zatoki postojowe. Miejsca dla niepełnosprawnych zostały zlokalizowane w najbliżej okolicy przejścia dla pieszych. Dodatkowo, dopuszczono możliwość parkowania na chodniku położonym po wschodniej stronie ulicy Hallera. Wzdłuż ulicy, po jej obu stronach wykonano chodniki. Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano pola uwagi dla niewidomych. W rejonie skrzyżowania z ulicą Lwowską zaprojektowano wiatę dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli słonecznych). Roboty budowlane prowadzone w ulicy Hallera obejmowały swym zakresem: remont nawierzchni jezdni, budowę lub remont chodników, remont zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie budowy wpustów, przykanalików, kolektora deszczowego, remontu istniejących studni chłonnych, przełożenie kabla niskiego napięcia, budowę zatok postojowych, umocnienie skarpy 1:1 płytami ażurowymi EKO wraz z wypełnieniem humusem, humusowanie z obsianiem trawą niezagospodarowanego terenu pasa drogowego, wykonanie nowego oznakowania. Konstrukcja jezdni została wykonana z asfaltu, chodnik z płyt chodnikowych, zjazdy i miejsca postojowe – z kostki betonowej. W ramach przebudowy ul. gen. Józefa Hallera w Piastowie przewidziano budowę kanalizacji deszczowej o długości: 340,0 m z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego w ul. Wojska Polskiego oraz budowę wpustów kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z nowo wybudowanej nawierzchni odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne do nowego kolektora deszczowego, a następnie do istniejącego kolektora w ul. Wojska Polskiego. Cała inwestycja została zrealizowana przez firmę BUD – BRUK z Pruszkowa w okresie od września do grudnia 2017 roku.


WODOCIĄGI

8. Budowa wodociągu w ul. P. Wysockiego

W ramach zadania wybudowane zostały przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydrantami zlokalizowane w pasie dróg gminnych (ul. P. Wysockiego, J. Sułkowskiego) oraz w pasie drogi powiatowej Al. marsz. J. Piłsudskiego. Łączna długość wybudowanego wodociągu wynosi około 420,0 m. Projektowane przewody wodociągowe zlokalizowane zostały w jezdni oraz chodniku ulicy P. Wysockiego. Inwestycja została zrealizowana w celu doprowadzenia wody do budynków zlokalizowanych na działkach wzdłuż w/w ulicy. Roboty budowlane prowadzone były metodą tradycyjną w wykopach otwartych, część – metodą przewiertu sterowanego. Prace wykonywała firma ELKAN z Piastowa w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.


9. Budowa wodociągu w ul. I. Prądzyńskiego

W ramach inwestycji wybudowane zostały przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydrantami zlokalizowane w pasie dróg gminnych (ul. I. Prądzyńskiego, J. Sułkowskiego) oraz w pasie drogi powiatowej Al. marsz. J. Piłsudskiego. Łączna długość wybudowanego wodociągu wynosi około 450,0 m. Projektowane przewody wodociągowe zlokalizowane zostały w jezdni oraz chodniku ulicy I. Prądzyńskiego. Inwestycja została zrealizowana w celu doprowadzenia wody do budynków zlokalizowanych na działkach wzdłuż w/w ulicy. Roboty budowlane prowadzone były metodą przewiertu sterowanego. Prace wykonywała firma ELKAN z Piastowa w okresie od czerwca do lipca 2017 roku.


10. Budowa wodociągu w ul. W. Łukasińskiego

Przedmiotem inwestycji było wybudowanie przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami i hydrantami w ul. W. Łukasińskiego o łącznej długości około 185,0 m. Projektowane przewody wodociągowe zostały zlokalizowane w jezdni po jej południowej stronie. Inwestycja została zrealizowana w celu doprowadzenia wody do budynków położonych na działkach wzdłuż w/w ulicy. Roboty budowlane prowadzone były metodą przewiertu sterowanego oraz metodą tradycyjną w otwartych wykopach. Prace wykonywała firma ELKAN z Piastowa w okresie od lutego do maja 2017 roku.


11. Budowa wodociągu w ul. Żbikowskiej

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wybudowanie przewodu wodociągowego w ul. Żbikowskiej o długości około 345,0 m wraz z uzbrojeniem towarzyszącym tj. zasuwami i hydrantami. Nowo wybudowane przewody wodociągowe zostały zlokalizowane w terenie zielonym oraz w jezdni ul. Żbikowskiej po jej północnej stronie oraz częściowo w parkingu. Celem inwestycji jest doprowadzenie wody do budynków zlokalizowanych wzdłuż w/w ulicy. Inwestycja została zrealizowana w okresie od lutego do maja 2017 roku przez firmę ELKAN z Piastowa.


INWESTYCJE ROZPOCZĘTE

12. Przebudowa ul. Pokoju wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja polega na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej. W celu odprowadzenia wód deszczowych z ul. Pokoju zostanie wybudowany nowy kolektor deszczowy, który przebiega w ul. Pokoju na odcinku od wysokości budynku nr 15 do ul. Sienkiewicza i na odcinku od wysokości budynku nr 19 do ul. Norwida. Dodatkowo zgodnie z projektem drogowym wykonano odwodnienia skrzyżowań ul. Pokoju z ulicami Norwida i Kasprowicza do istniejących kanałów deszczowych. Przebudowana ul. Pokoju będzie miała szerokość jezdni 5,50 m, chodnik jednostronny zlokalizowany zostanie po południowej części pasa drogowego. W celu uspokojenia ruchu oraz ze względów bezpieczeństwa wykonane zostaną 4 progi zwalniające oznaczone elementami blaskowymi. Prace związane z przebudową rozpoczęła na początku listopada firma BUD – BRUK z Pruszkowa.


13. Budowa budynków komunalnych

W ramach inwestycji wybudowany zostanie zespół budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy placu rekreacyjnego i śmietnika. Inwestycja składa się z trzech budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych. Łącznie powstanie 37 mieszkań, każde posiadające osobne wejście, w tym mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynki wyposażone będą w niezbędne instalacje tj.: instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, odgromową i wentylacji mechanicznej. Zespół budynków został zaprojektowany w standardzie budynku wysoko energooszczędnego czyli nie emitującego gazów cieplarnianych do środowiska. Budowa rozpoczęła się na przełomie lutego i marca 2017 roku a zakończenie planowane jest na czerwiec 2018 roku. Prace budowlane prowadzi firma ZURiP S.A. z Małogoszcza.


INWESTYCJE PLANOWANE

14. Budowa filii przychodni SPZOZ „Piastun”

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przychodni w Piastowie przy ul. Piłsudskiego. Budynek zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi z dociepleniem zewnętrznym w systemie BSO, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z dachem płaskim. Bryła budynku zwarta. Wykończenie elewacji tynkiem (część parteru wykończona tynkiem imitującym kamień) z elementem dekoracyjnym, pełniącym również rolę zadaszenia nad wejściem głównym. Budynek wyposażony będzie w dźwig osobowy oraz wszelkie niezbędne instalacje.


15. Budowa i rozbudowa LO

Projektuje się Zespół Budynków Oświatowych: przebudowę i modernizację istniejącego budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie, dobudowę nowej części dydaktycznej wraz zespołem gastronomicznym pomieszczeniami administracyjnym oraz biblioteką miejską oraz budowę części sportowej wraz z halą sportową z widownią. Budynek wyposażony jest w niezbędne instalacje. Inwestycja zaplanowana jest w podziale na 4 etapy:

ETAP I – Budowa nowej części wraz z łącznikiem

W północnej części działki zaprojektowana została nowa, trzykondygnacyjna część budynku liceum, połączona szklanym łącznikiem ze starą częścią. W południowo zachodniej części planuje się Budynek Hali Sportowej. Powstały pomiędzy budynkami dziedziniec zostanie zabudowany jednokondygnacyjną częścią sportową, spajającą komunikacyjnie części szkoły i hali.

ETAP II – Przebudowa i modernizacja budynku liceum wraz z wyburzeniem części kotłowni.

Etap ten zakłada: likwidację budynku parterowej kotłowni i komina oraz fragmentu budynku szkoły między kotłownią a klatką schodową (obecne toalety), likwidację istniejącego dachu i stropu nad 2-gim piętrem oraz wykonanie nowego stropodachu budynku, wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach konstrukcyjnych i działowych, wykonanie nowych warstw posadzkowych i zabezpieczeń pożarowych dla elementów konstrukcyjnych stropów.

ETAP III – Budowa części sportowej – hala sportowa wraz z zapleczem.

W parterowej części sportowej zlokalizowano umożliwiające osobne funkcjonowanie foyer wejściowe, z przeszkloną powierzchnią siłowni/Sali fitness, cześć recepcyjną oraz zaplecza szatniowe i trenerskie. Umieszczone w stropie świetliki zapewniają właściwe doświetlenie i nadają charakteru wnętrzu. Zespoły sanitarne zostały rozbite na dwie części, pozwalające na niezależny dostęp z dwóch stron. Całość połączona jest łagodną rampą z częścią istniejącą i schodami z częścią szkoły.

ETAP IV – Zagospodarowanie terenu.

Infrastruktura i zagospodarowanie terenu towarzyszące budynkowi obejmuje: budowę parkingów wewnętrznych, komunikację pieszo-jezdną, komunikację jezdną, oświetlenie zewnętrzne terenu, budowę murków oporowych, ramp, schodków, ławek i innych elementów małej architektury, budowę boiska z nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami), nasadzenia zieleni i gospodarowanie zielenią istniejącą.


16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, budynek komunalny wielorodzinny, budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, budynek Urzędu Miejskiego. Prace zaplanowane do wykonania w wymienionych budynkach polegające min. na termomodernizacji, wymianie instalacji c.o. i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej itd. mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Docieplenie ścian, dachów i stropodachów, wymiany okien i drzwi spowodują zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie oraz spowodowanych nadmierną wentylacją. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji uda się ograniczyć straty ciepła w obiektach, co z kolei wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowanie na energię cieplną. Efektem ekologicznym realizacji tego przedsięwzięcia będzie ograniczenie straty ciepła w budynkach , a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, oszczędność zużycia ciepła przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych poprawi komfort warunków pracy oraz przede wszystkim jakość świadczonych usług. Przeprowadzenie prac z zastosowaniem najbardziej optymalnych wariantów rozwiązań termomodernizacyjnych, przy zastosowaniu wysokiej jakości wykonawstwa robót budowlanych, zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, pozwoli osiągnąć wysokie efekty ekologiczne. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej.


17. PSZOK – Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę punktu selektywnego zbierania odpadów, czyli miejsca, w którym mieszkańcy gminy będą mogli pozostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Oprócz podstawowych odpadów użytkowych, jak makulatura, szkło, tworzywa, złom metalowy odbierane będą odpady niebezpieczne i problemowe, budowlane, z ogrodów i terenów zielonych, odpady motoryzacyjne i inne. PSZOK został zaprojektowany na końcu ul. Poniatowskiego. Cały teren będzie ogrodzony, oświetlony i objęty całodobowym monitoringiem.

MS 20/2017, 14 grudnia 2017