DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook

Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie – szkoła z wielkimi ambicjami

Żyjemy w czasach, w których perfekcyjna znajomość języka obcego (szczególnie angielskiego) jest umiejętnością niezbędną zarówno na rynku pracy jak i poza nim. Zgodnie z najnowszymi badaniami praca, jaką muszą wykonać uczniowie posługujący się dwoma językami usprawnia funkcjonowanie mózgu i powoduje powstawanie nowych połączeń nerwowych. Znając te fakty Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Piastowie
podjęło decyzję o umożliwieniu uczniom zarówno nauki biegłego posługiwania się językiem angielskim jak i sprawniejszego opanowy­wania wiedzy z wybranych przez nich przedmiotów rozszerzonych. Szkołom licealnym z oddziałami dwujęzycznymi stawiane są wysokie wymagania. LO im. Mickiewicza sprostało im – w przyszłym roku szkolnym będzie jedynym liceum dwujęzycznym w powiecie.
Dwujęzyczność – pierwsze kroki

Piastowskie liceum uczestniczy w dwuletnim programie pt. „Szkoła w zmianie”, który intensywnie przygotowuje placówkę do pracy w dwujęzyczności. W roku szkolnym 2016/2017 pierwsza klasa rozpoczęła edukację z zastosowaniem elementów dwujęzyczności. W klasie tej uczniowie realizują naukę języka angielskiego w zakresie rozszerzonym z dodatkowymi trzema godzinami tego przedmiotu, jakie są przewidywane w oddziale dwujęzycznym. Oddział ten, zgodnie z funkcjonowaniem klas dwujęzycznych, będzie miał od drugiej klasy naukę w rozszerzonym zakresie takich przedmiotów jak biologia, chemia lub geografia, z elementami dwujęzyczności.

Praca zespołowa – warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Zarówno uczniowie tej klasy, jak i nauczyciele biorą obecnie udział w warsztatach doskonalących pracę zespołową.

Rada pedagogiczna uczestniczy w szkoleniach action learningowych. Te inspirujące doświadczenia pozwalają nie tylko rozszerzyć umiejętności i kompetencje coachingowe, ale poprzez wspólne uczenie się wyzwalają entuzjazm do pracy w grupie. Szkolenia wspomagają rozwój kadry dydaktycznej, angażują ich w sprawy szkoły, budują zespół i wspierają otwartość oraz odpowiedzialność.

Spotkana szkoleniowe prowadzone były również dla rodziców licealistów. Warsztaty doskonalące pracę zespołową miały za zadanie wzmocnić więź klasową i wspomóc rodziców w pracy z ich dziećmi. W liceum szkolenia z tego zakresu prowadzi od roku pani Justyna Józefowicz – specjalistka od nowych technologii w szkole, coach, trenerka, ekspertka ds. coachingu w edukacji, absolwentka filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma, posiadająca akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC.


Intensywne szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli

Szczególnie intensywnie przygotowuje się do nauczania kadra pedagogiczna placówki. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności językowe, przechodzą cykl szkoleń dydaktycznych, odbywają zajęcia z uczniami pod okiem specjalistów ds. dwujęzyczności i uczestniczą w lekcjach pokazowych prowadzonych w dwujęzyczności. Do czerwca tego roku przystąpią do egzaminów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do nauczania własnych przedmiotów w dwujęzyczności.

Niewielka liczba oddziałów dwujęzycznych w polskich liceach wynika z braku materiałów do nauczania w tym systemie pracy. Nauczyciel licealnej klasy dwujęzycznej musi bowiem:

  • być bardzo dobrym specjalistą w nauczaniu swojego przedmiotu,

  • znać biegle język angielski w tej dziedzinie,

  • samodzielnie utworzyć wszystkie materiały w języku obcym do nauczania danego przedmiotu oraz

  • przygotować uczniów do zdawania matury w tym języku.

Program „Szkoła w zmianie”, którym objęte jest piastowskie Liceum pomaga nauczycielom również w przygotowywaniu materiałów do nauczania przedmiotów w języku angielskim.


Trzy możliwości doskonalenia zainteresowań językowych

W klasie dwujęzycznej uczniowie realizują rozszerzony program z przedmiotów ogólnych i jednocześnie doskonalą swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego. Dodatkowym celem nauczania w takiej klasie jest umożliwienie biegłego posługiwania się językiem obcym w danych dziedzinach i zwiększenie wydolności pracy mózgu, jaką przypisuje się nauce w dwujęzyczności.

Uczniom zainteresowanym nauką kilku języków obcych szkoła oferuje kształcenie w klasie lingwistycznej. Absolwenci tej klasy będą przygotowani do egzaminu maturalnego w zakresie rozszerzonym z języków angielskiego i niemieckiego lub francuskiego oraz historii lub geografii.

Trzecią propozycją najintensywniejszego doskonalenia wiedzy językowej jest klasa wstępna. Ma ona za zadanie przygotować ucznia do sprawnego posługiwania się językiem angielskim w klasie dwujęzycznej. W tej klasie uczniowie mają aż 18 godzin języka angielskiego tygodniowo, co umożliwia absolwentowi posługiwanie się tym językiem na poziomie minimum B1 i gwarantuje przyjęcie do klasy dwujęzycznej bez egzaminów.


Klasa wstępna

Na pewno nie będzie to rok stracony, bo jak wynika z badań, uczniowie takiej klasy są lepiej przygotowani do dalszej nauki w systemie klasy dwujęzycznej niż absolwenci trzyletniego gimnazjum dwujęzycznego. Uczniowie liceum z klasą wstępną osiągają wyższe wyniki w nauce w porównaniu z licealistami, którzy na naukę języka poświęcili trzy lata w gimnazjalnej klasie dwujęzycznej.


Czym wyróżnia się nauka w klasach dwujęzycznych w piastowskim liceum

– Celem naszej szkoły jest bardzo dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki zarówno na najlepszych uczelniach polskich jak i zagranicznych. Nasi absolwenci będą posiadać umiejętności samodzielnego pozyskiwania i przewarzania informacji w języku angielskim, a w przyszłości będą mogli podejmować współpracę z firmami zagranicznymi, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w bardzo szerokim zakresie oraz jest doskonałym narzędziem do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Absolwenci klas dwujęzycznych mają też przewagę nad innymi, ponieważ mogą kontynuować studia w języku angielskim w Polsce i na świecie –  mówi dyrektor piastowskiego Liceum Hanna Babikowska. – Coraz więcej polskich uczelni oferuje swoim studentom atrakcyjne kierunki, na których językiem wykładowym jest język angielski – dodaje.

Ambitne liceum oprócz doskonałego przygotowania językowego niewątpliwie daje szansę równie ambitnej i pracowitej młodzieży na: naukę odpowiedzialności, rozwój intelektualny, rozwój aktywności, dobre funkcjonowanie w grupie, entuzjastyczne podejście do wyzwań, a finalnie – dobry start na uczelnię wyższą, nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na świecie.
Rekrutacja do klas dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie w roku szkolnym 2017/2018

Dwa sposoby zakwalifikowania się do klasy dwujęzycznej:

  1. Trzy lata nauki w systemie klasy dwujęzycznej (czyli nauki języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze i nauki wybranych przedmiotów w języku angielskim) oraz zdanie w maju br. egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1.
  2. Dodatkowy rok w klasie wstępnej służący nauce języka angielskiego. W tej klasie licealiści rozpoczynają naukę od poziomu początkującego, ale uczą się go w sposób bardzo intensywny, bo tygodniowo aż 18 godzin, co po roku umożliwia posługiwanie się językiem na wymaganym poziomie B1 – gwarancja przyjęcia do klasy dwujęzycznej bez egzaminów.MS 4/2017, 9 marca 2017