DWUTYGODNIK dzielnicy URSUS, miasta PIASTÓW, miasta PRUSZKÓW, gminy MICHAŁOWICE, miasta i gminy OŻARÓW MAZOWIECKI

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
facebook
Kolejne wydanie Nr 12(41)
28 czerwca 2018 

Konsultacje w Michałowicach

W środę, 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany studium zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie”. Na spotkanie przybyło ok. 150 mieszkańców.

Na zdjęciach: Wielu przybyłych głośno zwracało uwagę, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien służyć przede wszystkim mieszkańcom, a na pytanie, kto z obecnych jest przeciwny powstaniu wielkiego centrum handlu hurtowego w Regułach – prawie wszyscy podnieśli ręce.

Wójt Gminy Krzysztof Grabka przywitał wszystkich przybyłych, po czym inicjatywę przejął kierownik referatu planowania przestrzennego Urzędu Gminy Jarosław Sobol i specjaliści z dziedziny planowania i rozwoju z prywatnych firm zewnętrznych, których można było zatrudnić dzięki grantowi na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.

Pierwszą część spotkania wypełnił pokaz filmu prezentującego 37-hektarowy obszar będący źródłem konfliktu oraz informacje p. Sobola i planistów o uwarunkowaniach prawnych, analizach, prezentacja „Analizy potrzeb i możliwości rozwoju oraz bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Michałowice” i innych kwestiach formalnych. Zwrócono uwagę na prawdopodobieństwo roszczeń finansowych w stosunku do gminy ze strony inwestora w przypadku niewprowadzenia zmian w studium, zapewniających mu dużą dowolność w organizowaniu przestrzeni.

Dalsza część była przeznaczona na pytania i dyskusję. Początkowa koncepcja pracy przygotowana przez gminę – podział uczestników na kilkuosobowe grupy przy stolikach, które miałyby wypracowywać wnioski – na żądanie mieszkańców została zmieniona, a zgłaszane wnioski (blisko 50) zostały spisane na dużych planszach.

Wielu obecnych pytało, co z tymi wnioskami i uwagami będzie się dalej działo i jaki będą miały wpływ na ostateczny kształt studium. Zwracano uwagę, że zmiany w studium, a później w miejscowym planie zagospodarowania powinny służyć mieszkańcom, a nie tureckiemu inwestorowi. Stwierdzono brak jakichkolwiek korzyści dla gminy z planowanej inwestycji i przypominano, że gmina to mieszkańcy. Krytyczne głosy dotyczyły ryzyka wzrostu przestępczości, paraliżu komunikacyjnego, obniżenia wartości domów i działek, błędów w założeniach przyjętych do analizy demograficznej, niebrania pod uwagę bliskiego sąsiedztwa Warszawy i Janek, gdzie jest wiele tego typu obiektów. Przypomniano o konieczności wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które wytwarzają 50% PKB, a także o obowiązującym obecnie studium z 2011 r., o wiele korzystniejszym dla mieszkańców. Była też mowa o potrzebie rzetelnego informowania obywateli o wszystkich działaniach i zamiarach Wójta i Rady – przed ich uchwaleniem.

Padały propozycje włączenia mieszkańców do pracy z radnymi nad wypracowaniem konsensusu. Zebrani domagali się odpowiedzi bezpośrednio od Wójta na wiele skierowanych do niego pytań (czekając na finał spotkania – przebywał on w sąsiadującym pomieszczeniu).

Część przeciwników przeznaczenia omawianego terenu na wielkopowierzchniowe centrum handlowe (nazywanego przez nich „drugą Wólką Kosowską”) zorganizowała się wcześniej w stowarzyszenie „Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”. Ulotki informacyjne stowarzyszenia otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Na sali, wg mieszkańców, było tylko ośmioro radnych gminy Michałowice, niestety – zabrakło radnego z Reguł.

Wiele obecnych osób domagało się rozłożenia w czasie procesu konsultacji dot. obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” i nie prowadzenia badania ankietowego w takim pośpiechu (było zaplanowane na okres od 9 do 30 czerwca). 

Żądania te zostały uwzględnione i na zakończenie Wójt Grabka obiecał przedłużenie konsultacji społecznych do końca 2017 roku (grant przyznany gminie na przeprowadzenie konsultacji  przysługuje do marca 2018 r.).

Proces konsultacji zostanie wznowiony po wakacjach.

 


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 11/2017, 22 czerwca 2017Uchwałę Rady Gminy Nr XV/188/2016 r. z 20 czerwca 2016 r. o zmianie studium zagospodarowania unieważnił 25 lipca 2016 r. Wojewoda Mazowiecki ze względów formalnych – przede wszystkim z uwagi na brak konsultacji społecznych oraz na zmiany dokonane przez wójta bez podania do publicznej informacji.

Wojewoda w uzasadnieniu do  decyzji poinformował m.in., że w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w całości (co nastąpiło – przyp. aut.), organ wykonawczy gminy, na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o p.z.p., może kontynuować procedurę planistyczną zainicjowaną uchwałą Nr XI/109/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.